Prejsť na obsah
aplikovaná mechanika

Profil absolventa

Absolvent bude mať veľmi dobré teoretické vedomosti z matematiky, mechaniky tuhých telies, pružnosti a pevnosti, mechaniky kontinua a MKP, analýzy a syntézy mechanizmov, dynamiky strojov, kmitania mechanických sústav, termomechaniky, mechaniky tekutín, technickej akustiky a teórie experimentu, ktoré dokáže samostatne aplikovať na riešenie problémov technickej praxe. Osvojí si zásady samostatnej a taktiež aj kolektívnej vedeckej práce, dokáže samostatne formulovať problém a následne zvoliť optimálnu metódu jeho riešenia v súlade so súčasným stavom rozvoja vedného odboru Aplikovaná mechanika, výsledky práce dokáže prezentovať vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných konferenciách. Bude schopný pracovať s modernými softwarovými prostriedkami a dokáže vytvoriť nové programy na riešenie konkrétnych problémov mechaniky pomocou PC. Uplatní sa ako vedecko-výskumný pracovník vo vedeckých ustanovizniach, na univerzitách a taktiež ako vysoko kvalifikovaný odborník pri riešení problémov mechaniky strojov a konštrukcií v rôznych priemyselných odvetviach.

Študijné plány

Odporúčané študijné plány študijného programu sú zostavené tak, aby ich absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia pre tretí stupeň štúdia. Študent externého štúdia absolvuje tie isté študijné jednotky ako študent denného štúdia s tým, že v študijnom pláne sa rozložia na 5 rokov. Štandardná záťaž študenta v dennej forme je 60 kreditov a v externej forme štúdia 36 kreditov za akademický rok.

Charakteristika jednotiek študijného programu
V tabuľke sa nachádzajú odporúčané študijné plány pre dennú formu štúdia. Pre externú formu majú rovnaký obsah, len sú rozložené na 5 rokov.
Zoznam použitých skratiek:
     P     povinný predmet
     PV  povinne voliteľný predmet
     V     výberový predmet
     z      zápočet
     s      skúška
     ŠS   štátna skúška
Študijné plány ŠP aplikovaná mechanika (3. stupeň)


Typ
Názov predmetu Kredity Rozsah výučby Ukončenie
1. štandardný ročník
Semester 1
 
P Dizertačný projekt I
10
0-2
z
P Cudzí jazyk
4
2-0
s
P Vybrané state z matematiky
8
2-0
s
PV Vybrané state z dynamiky
8
2-0
s
PV Vybrané state z pružnosti a pevnosti
8
2-0
s
PV Aplikovaná termomechanika
8
2-0
s
PV Aplikovaná mechanika tekutín
8
2-0
s
P Pedagogická činnosť
0-4
z
Semester 2
 
P Dizertačný projekt II
10
0-2
z
P Experimentálne metódy v mechanike
10
2-0
s
PV Kmitanie mechanických sústav
10
2-0
s
PV Mechanika kontinua
10
2-0
s
PV Počítačová mechanika
10
2-0
s
PV Znižovanie hluku a kmitania
10
2-0
s
PV Syntéza mechanizmov
10
2-0
s
P Pedagogická činnosť
0-4
z
2. štandardný ročník
Semester 1
P Dizertačný projekt III
20
0-2
šs
P Výskumná práca
10
z
Pedagogická činnosť
0-4
z
Semester 2
 
P Dizertačný projekt IV
15
0-2
z
P Výskumná práca
15
z
P Pedagogická činnosť
0-4
z
3. štandardný ročník
Semester 1
P Dizertačný projekt V
15
0-2
z
P Výskumná práca
15
z
P Pedagogická činnosť
0-4
z
Semester 2
 
P Dizertačný projekt VI
30
0-2
šs
P Pedagogická činnosť
0-4
z
Poznámka
V prvom a druhom semestri si doktorand zvolí po jednom predmet z PV.
Osobitné charakteristiky študijného programu
Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. Študijná časť (40 kreditov) sa sústreďuje na získanie znalostí z predmetov obsahujúcich nosné témy jadra znalostí študijného odboru pre tretí stupeň štúdia: Vybrané state z matematiky, Vybrané state z dynamiky, Vybrané state z pružnosti a pevnosti, Aplikovaná termomechanika, Aplikovaná mechanika tekutín, Kmitanie mechanických sústav, Experimentálne metódy v mechanike, Počítačová mechanika, Syntéza mechanizmov, Mechanika kontinua, Znižovanie hluku a kmitania. Kombinácie predmetov si volí vzhľadom na obsahovú náplň dizertačnej práce. Vedecká časť zahŕňa výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému z odboru. Realizuje sa v predmetoch Dizertačný projekt I až VI (100 kreditov) a výskumnou prácou (40 kreditov). Študijné jednotky programu zodpovedajú v plnej miere obsahu študijného odboru aplikovaná mechanika.
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na riadne skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia zodpovedajúcej študijnému programu.
Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia s tým, že v individuálnom študijnom pláne sa rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž študenta za semester je 18 kreditov.