Prejsť na obsah
Uchádzači

Profil absolventa
Absolvent doktorandského štúdia je komplexne vzdelaný, výskumný, vedecký a riadiaci odborník, ktorý rozumie problematike širokej škály materiálov používaných v strojárenstve, spracovateľským technológiám (obrábanie, tvárnenie, zlievanie, zváranie) a konštrukcii strojov a nástrojov pre tieto technológie. Má poznatky z aplikácií klasických a nekonvenčných spracovateľských technológií a ovláda moderné spôsoby výskumu s využitím simulácie problému na modeloch, pre ktoré experimentálne overuje okrajové a začiatočné podmienky s cieľom dosiahnuť žiadanú presnosť riešenia. Nájde uplatnenie vo vedecko-výskumných organizáciách a funkciách v podnikoch strojárskeho, elektrotechnického a spotrebného priemyslu, v hodnotiteľských a technicko-manažérskych službách, vo sfére riadenia, technickej kontroly a riadenia kvality.

Študijné plány
Odporúčané študijné plány študijného programu sú zostavené tak, aby ich absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia pre tretí stupeň štúdia. Študent externého štúdia absolvuje tie isté študijné jednotky ako študent denného štúdia s tým, že v študijnom pláne sa rozložia na 5 rokov. Štandardná záťaž študenta v dennej forme je 60 kreditov a v externej forme štúdia 36 kreditov za akademický rok.
Charakteristika jednotiek študijného programu
V tabuľke sa nachádzajú odporúčané študijné plány pre dennú formu štúdia. Pre externú formu majú rovnaký obsah, len sú rozložené na 5 rokov.
Zoznam použitých skratiek:
P povinný predmet
PV povinne voliteľný predmet
V výberový predmet
z zápočet
s skúška
ŠS štátna skúška

Tabuľka Študijné plány ŠP strojárske technológie a materiály (3. stupeň)


Typ
Názov predmetu Kredity Rozsah výučby Ukončenie
1. ročník
1. semester
 
P Dizertačný projekt I 10 0-8 z
P Odborná angličtina 8 2-0 s
P Pedagogická činnosť - 0-4 z
PV Vybrané state z matematiky 12 2-0 s
PV   Náuka o materiáloch 12 2-0 s
2. semester  
P Dizertačný projekt II 10 0-8 z
PV Teória a technológia procesov obrábania 10 2-0 s
PV Teória a technológia procesov tvárnenia 10 2-0 s
PV Teória a technológia procesov povrchových úprav 10 2-0 s
PV Technologičnosť a kvalita výrobkov 10 2-0 s
PV Počítačová simulácia procesov tvárnenia 10 2-0 s
PV Teória a technológia procesov zvárania 10 2-0 s
PV Teória a technológia procesov zlievania 10 2-0 s
PV Teória a technológia procesov v práškovej metalurgii 10 2-0 s
PV Procesy tuhnutia 10 2-0 s
PV Technológie spracovania nekovových materiálov 10 2-0 s
PV Hodnotenie vlastností materiálov 10 2-0 s
PV Projektovanie výrobných procesov a systémov 10 2-0 s
PV CA systémy 10 2-0 s
PV Prostriedky automatického riadenia 10 2-0 s
PV Nástroje na zápustkové kovanie 10 2-0 s
         
P Pedagogická činnosť - 0-4 z
2. ročník
1. semester
 
P Dizertačný projekt III 20 0-8 s
P Výskumná práca 10 - z

Pedagogická činnosť - 0-4 z
2. semester  
P Dizertačný projekt IV 15 0-8 z
P Výskumná práca 15 - z
P Pedagogická činnosť - 0-4 z
3. ročník
1. semester
 
P Dizertačný projekt V 15 0-8 z
P Výskumná práca 15 - z
P Pedagogická činnosť - 0-4 z
2. semester  
P Dizertačný projekt VI 30 0-8 s
P Pedagogická činnosť - 0-4 z

V prvom semestri výber jedného predmetu z povinne voliteľných predmetov, jeho obsahovú náplň určuje školiteľ v nadväznosti na tému dizertačnej práce.
V druhom semestri výber dvoch predmetov z povinne voliteľných predmetov, resp. alternatívnych predmetov a ich obsahovú náplň určuje školiteľ v nadväznosti na tému dizertačnej práce.
Výskumná práca sa môže rozdeliť podľa individuálneho študijného plánu podľa výsledkov študenta tak, aby získal počas štúdia najmenej 40 kreditov.