Prejsť na obsah
Uchádzači

Profil absolventa

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja výrobnej techniky na báze CAE, je schopný navrhovať a rozvíjať konštrukčné metódy navrhovania prvkov, uzlov a koncepty výrobných strojov a zariadení. Je schopný riešiť tvorivým spôsobom vedecké úlohy tak základného ako aj aplikovaného výskumu a vývoja výrobnej a environmentálnej techniky. Získa zručnosti s aplikáciami počítačových platforiem (najmä grafické systémy) CAE, nadstavbové platformy (SolidWorks, MATLAB a pod.) a modelovaním systémov resp. simuláciou procesov.
Absolvent študijného programu výrobné stroje a zariadenia
získa vysokoškolské vzdelanie na 3. stupni v študijnom programe výrobné stroje a zariadenia,
má hlboké teoretické vedomosti :
v oblasti prírodných vied súvisiacich s jeho vedeckou prácou,
v matematike, mechanike, predovšetkým v dynamike zložitých sústav,
v oblasti merania, vyhodnocovania experimentov, modelovania a simulácie prevádzkových podmienok,
v oblasti optimalizácie procesov a postupov,
získa doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:
vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti výrobnej techniky,
pracovať na zložitých experimentálnych zariadeniach,
pripravovať a prezentovať správy o výsledkoch výskumu,
aplikovať získané výsledky vedeckého výskumu v praxi,
osvojí si:
vedecké formulovanie problému, metódy vedenia riešiteľského kolektívu, metódy pedagogickej práce,
uplatnenie väzby výskum-vývoj-výroba-použitie, etických a spoločenských
stránok vedeckej práce, rozvoja študijného odboru a prínosu pre prax. 

Študijné plány

Odporúčané študijné plány študijného programu sú zostavené tak, aby ich absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia pre tretí stupeň štúdia. Študent externého štúdia absolvuje tie isté študijné jednotky ako študent denného štúdia s tým, že v študijnom pláne sa rozložia na 5 rokov. Štandardná záťaž študenta v dennej forme je 60 kreditov a v externej forme štúdia 36 kreditov za akademický rok.