Prejsť na obsah
Uchádzači

Profil absolventa
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti v oblasti prírodných vied súvisiacich s jeho vedeckou prácou a v oblasti metrológie, teórie merania, meracích prístrojov a systémov, navrhovania a riadenia experimentov, spracovania výsledkov meraní. Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja. Je schopný navrhovať a rozvíjať metódy merania, metódy kalibrácie a overovania meradiel, vyvíjať a aplikovať teoretické poznatky pri realizácii meracích jednotiek veličín, používať vedecké metódy navrhovania experimentov so zvláštnym zameraním na kalibráciu, overovanie meradiel a nadväznosť meraní, vedecky skúmať a rozvíjať metódy vyhodnocovania meraní a spracovania nameraných údajov. Je schopný pracovať na zložitých experimentálnych zariadeniach, pripravovať a prezentovať správy o výsledkoch výskumu. Osvojí si metódy pedagogickej práce, väzby výskum - vývoj - výroba - použitie, etické a spoločenské stránky vedeckej práce.

Študijné plány

Odporúčané študijné plány študijného programu sú zostavené tak, aby ich absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia pre tretí stupeň štúdia. Študent externého štúdia absolvuje tie isté študijné jednotky ako študent denného štúdia s tým, že v študijnom pláne sa rozložia na 5 rokov. Štandardná záťaž študenta v dennej forme je 60 kreditov a v externej forme štúdia 36 kreditov za akademický rok.
Charakteristika jednotiek študijného programu
V tabuľke sa nachádzajú odporúčané študijné plány pre dennú formu štúdia. Pre externú formu majú rovnaký obsah, len sú rozložené na 5 rokov.
Zoznam použitých skratiek:
P povinný predmet
PV povinne voliteľný predmet
V výberový predmet
z zápočet
s skúška
ŠS štátna skúška
Študijné plány ŠP metrológia (3. stupeň)


Typ
Názov predmetu Kredity Rozsah výučby Ukončenie
1. nominálny ročník
Semester 1
 
P Matematická štatistika
8
s
P Fyzikálne základy merania *
8
s
P Cudzí jazyk
6
z
P Pedagogická činnosť
-
0-4
z
  Projekt I
8
z
  spolu
30
Semester 2
 
P Metrológia vybraných veličín *
8
s
P Teória merania I
8
s
P Cudzí jazyk
6
s
P Pedagogická činnosť
-
0-4
z
  Projekt II
8
z
  spolu
30
2. nominálny ročník
Semester 3
P Teória merania II*
10
s
P Pedagogická činnosť
-
0-4
z
Písomná práca k dizertačnej skúške
20
z, s
  spolu
30
Semester 4
 
P Projekt III
30
z
P Pedagogická činnosť
-
0-4
z
  spolu
30
3. nominálny ročník
Semester 5
P Projekt IV
30
z
P Pedagogická činnosť
-
0-4
z
  spolu
30
Semester 6
 
P Dizertačná práca **)
30
z,s
P Pedagogická činnosť
-
0-4
z
  spolu
30

Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov:
-   základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov študenta definuje študijný poriadok
pri zápise predmetov študent vychádza z individuálneho študijného plánu zostaveného na základe odporúčaného študijného plánu školiteľom a schváleného odborovou komisiou

-   *) Študent absolvuje do termínu dizertačnej skúšky, t.j. najneskôr do 18 mesiacov od začiatku štúdia v internej forme,  5 predmetov širšieho vedného základu a odborných predmetov v celkovej hodnote 42 kreditov. Obsahy predmetov  sú stanovené školiteľmi v súlade s témou dizertačnej práce.

-   Projekt I a Projekt II pred dizertačnou skúškou predstavujú kreditové jednotky študijného plánu, nevyhnutné pre prípravu písomnej práce k dizertačnej skúške. Študent pokračuje v práci na projektoch aj v 1. semestri 2. ročníka štúdia.  Výsledok je vyjadrený zápočtom a kreditmi získanými za „Písomnú prácu k dizertačnej skúške“. Obsahom alebo súčasťou projektov je predovšetkým:

 •  
  • vyhľadávanie, štúdium a spracovanie poznatkov, relevantných k téme dizertačnej práce,
  • hodnotenie stavu poznatkov a návrh postupu pre riešenie témy dizertačnej práce,
  • stavba experimentálneho zariadenia,
  • individuálna a tímová vedecká práca,
  • analýza metodického postupu riešenia problematiky dizertačnej práce,
  • prezentácia výsledkov vedeckej práce, písomnej práce alebo jej častí,
  • (publikácia výsledkov vedeckej práce).

-   Študent je povinný vykonávať pedagogickú činnosť. Zápočet v každom semestri dennej formy štúdia sa udelí za priamu výučbu v rozsahu 4 hodiny za týždeň. Priama výučba môže byť nahradená vedením bakalárskej práce, konzultovaním diplomovej práce alebo preukázateľnou tvorbou učebných pomôcok a výučbového softvéru.
-   Projekt III a Projekt IV predstavujú kreditové jednotky študijného plánu, nevyhnutné pre vypracovanie dizertačnej práce. Za odovzdanú Dizertačnú prácu **) v 2. semestri 3. ročníka získava študent 30 kreditov. Jej odovzdaniu v 6. semestri rovnako predchádza projektová práca s charakterom Projektu III a Projektu IV. Ich obsahom alebo súčasťou je predovšetkým:

 •  
  • účasť na príprave návrhu vedeckovýskumného projektu,
  • individuálna a tímová vedecká práca,
  • spracovanie kapitol dizertačnej práce, čiastkových výsledkov riešenia témy, formulácia výsledkov a záverov,
  • publikácie výsledkov vedeckej práce,
  • aktívna účasť na seminároch a konferenciách.

Odborová komisia doktorandského štúdia môže kvantifikovať minimálne požiadavky pre prezentáciu a publikácie práce doktora, ktoré sú podmienkou pre udelenie zápočtu za Projekt III a Projekt IV.
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov.
Externé štúdium
Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia s tým, že v individuálnom študijnom pláne sa rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž študenta za semester je 18 kreditov. Projekty I, II, II, IV sa rozdelia na Projekty I, II, II, IV, V, VI, VII, VIII. Pedagogická činnosť nie je povinná.
Podmienky riadneho skončenia štúdia:
počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 180
úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov v súlade s pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov
vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú

 • dizertačná skúška a
 • obhajoba dizertačnej práce

Osobitné charakteristiky študijného programu:

Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. Študijná časť sa sústreďuje na získanie znalostí z teoretických základov matematiky a teoretických základov fyziky súvisiacich s jeho vedeckou prácou, osvojenie si metodologického aparátu a štúdium predmetov  špecializácie vzhľadom na obsahovú náplň témy dizertačnej práce.
Vedecká časť zahŕňa výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému z odboru. Realizuje sa v predmetoch Projekt I až VI a predmete dizertačná práca  a výskumnou prácou.
Študijné jednotky programu zodpovedajú v plnej miere obsahu študijného odboru Metrológia v treťom stupni.
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na riadne skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia zodpovedajúcej študijnému programu.