Prejsť na obsah
Uchádzači
Profil absolventa
Profil absolventa vytvárajú znalosti z automatizácie, riadenia a informačných technológií s orientáciou hlavne na stroje, technické systémy a procesy na báze pokročilých metód teórie systémov automatického riadenia, metód inteligentného riadenia, optimalizácie, princípov a metód návrhu automatizovaných a automatických systémov a ich informačného zabezpečenia, riešenia aktuálnych vývojových a výskumných úloh informatizácie a automatizácie strojov, zariadení, technologických a výrobných procesov. Absolvent bude schopný samostatne formulovať a riešiť vedecko-výskumné úlohy súvisiace s návrhom, prevádzkou a implementáciou informačných a riadiacich systémov. Nájde uplatnenie pri samostatnom, alebo tímovom riešení vedecko-výskumných a vývojových úloh informatizácie a automatizácie technologických a výrobných procesov, strojov a zariadení v rôznych oblastiach hospodárskeho života.
Študijné plány
Odporúčané študijné plány študijného programu sú zostavené tak, aby ich absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia pre tretí stupeň štúdia. Študent externého štúdia absolvuje tie isté študijné jednotky ako študent denného štúdia s tým, že v študijnom pláne sa rozložia na 5 rokov. Štandardná záťaž študenta v dennej forme je 60 kreditov a v externej forme štúdia 36 kreditov za akademický rok. Charakteristika jednotiek študijného programu V tabuľke sa nachádzajú odporúčané študijné plány pre dennú formu štúdia. Pre externú formu majú rovnaký obsah, len sú rozložené na 5 rokov. Zoznam použitých skratiek: P povinný predmet PV povinne voliteľný predmet V výberový predmet z zápočet s skúška ŠS štátna skúška Študijné plány ŠP automatizácia a riadenie strojov a procesov (3. stupeň)