Prejsť na obsah
Uchádzači

Profil absolventa:

Absolvent získa obsiahle vedomosti z predmetov špeciálneho technického vzdelania v rámci študijného odboru Dopravné stroje a zariadenia, má špecifický prehľad o strojárskej výrobe a jej riadení, odborné poznatky z oblasti projektovania automobilovej techniky a mobilných pracovných strojov. Ďalej získa poznatky z hodnotenia kvality a skúšobníctva v dopravnej technike a mobilných pracovných strojoch a plnenia legislatívnych požiadaviek kladených na výrobky študijného zamerania.

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja tvorby dopravných strojov a zariadení, skúmania a riešenia zložitých úloh, vyžadujúcich invenčný sofistikovaný prístup. Ovláda spôsoby analýzy zložitých logistických systémov v riadení materiálových tokov. Je schopný priniesť vlastné riešenia problémov vo vednej oblasti z odboru dopravnej a manipulačnej techniky. Absolvent je pripravený zapojiť sa výskumu a vývoja najpokrokovejších technologických systémov v odbore dopravných strojov a zariadení.