Prejsť na obsah
Uchádzači

A/ ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku
(ďalej iba e-prihlášku) na štúdium na STU.

E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

Skôr ako sa prihlásite prečítajte si informácie o bakalárskom štúdiu a podmienky prijatia na SjF STU

1. Som nový používateľ systému e-prihlášok a nepoznám preto svoj login ani heslo na prístup do spomínaného systému. V takomto prípade Vám bude založená nová evidencia Vašich e-prihlášok a vygenerované prihlasovacie údaje na prístup k nej. Pokiaľ patríte do tejto skupiny uchádzačov o štúdium, použite na vstup do systému nasledujúci odkaz:
Vstúpiť do systému e-prihlášok ako nový užívateľ (prvý krát sa prihlasujem)

2. Už som užívateľom systému e-prihlášok poznám teda svoje prihlasovacie meno a heslo na vstup do prostredia evidencie e-prihlášok V takomto prípade použite na vstup do systému e-prihlášok nasledujúci odkaz. Ak ste zabudli svoje prihlasovacie údaje, postupujte ako užívateľ 1. skupiny viď vyššie (už skoršie založené prihlášky sú pre Vás ďalej nedostupné). V prípade zaplatenia manipulačných poplatkov za Vaše e-prihlášky kontaktujte príslušné študijné oddelenie za účelom zmeny hesla.
Vstúpiť do systému e-prihlášok ako užívateľ e-prihlášok

B/ ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

E - prihláška musí obsahovať:

 • životopis (podpísaný - scan ako príloha), neposielate už v papierovej podobe!
 • scan kópie dokladu o zaplatení manipulačného poplatku za prijímacie konanie vložený v E – prihláške ako príloha v prípade úhrady inej ako platobnou bránou (internet banking, bezhotovostný platobný príkaz realizovaný prostredníctvom banky)
 • v E - prihláške vyplnené známky z koncoročných vysvedčení (v prípade 4 – ročného štúdia za 2. až 4. ročník, v prípade 5 - ročného štúdia za 3. až 5.ročník), ako príloha E – prihlášky vložené scany overených fotokópií vysvedčení  + maturitného vysvedčenia nasledovne:
 • A/ uchádzači, ktorí maturujú v roku 2020 – vyplnia v E – prihláške známky (+priemery) z koncoročných vysvedčení (za 2 a 3., príp. 3. a 4. ročník, vytlačia a  dajú potvrdiť v škole (pečiatka a podpis zástupcu strednej školy + podpis uchádzača). Scan tlačiva Známky zo SŠ - potvrdené školou a podpísané uchádzačom vložia ako prílohu do E – prihlášky. Overenú kópiu koncoročného vysvedčenia za posledný rok štúdiaj. 4., príp. 5. ročník, spolu s overenou kópiou maturitného vysvedčenia, je potrebné poslať bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr do 4. júna 2020 v PAPIEROVEJ PODOBE!

Poznámka:

Úroveň maturitnej skúšky s hodnotou „nešpecifikovaná" vyberajte v prípade,  že ste vykonali maturitnú skúšku v dobe, kedy neprebiehalo rozlíšenie podľa úrovní.  Známka sa vypisuje do posledného stĺpca Interná časť - známka.

E - prihláška musí byť RIADNE PODANÁ!

!!! DÔLEŽITÉ !!!

Uchovajte si prihlasovacie údaje do E-PRIHLÁŠKY - budete ich potrebovať pri zápise na štúdium

Lekárske potvrdenie nie je potrebné priložiť k prihláške!

Nekompletné prihlášky budú vyradené z prijímacieho konania!

Poplatok za prijímacie konanie:

 • Poplatok za prijímacie konanie na dennú formu štúdia:  
  20 € -  uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky (vzťahuje sa pre štúdium v štátnom jazyku),
  80 € - uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky (vzťahuje sa pre štúdium v cudzom - anglickom jazyku),

Držiteľom čestných prihlášok finalistom Strojárskej olympiády bude manipulačný poplatok za prijímacie konanie odpustený po vložení čestnej prihlášky (scan) ako prílohy v E-prihláške v časti – Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Platbu za E-prihlášku môžete vykonať:

 1. online platba (priamo v e-prihláške platobnou kartou)
 2. internet banking (realizovaný cez internet),
 3. bezhotovostný platobný príkaz realizovaný prostredníctvom banky.

Ak uchádzač uhradí platbu iným spôsobom, ako je vyššie uvedené, je povinný doložiť kópiu dokladu o úhrade.