Prejsť na obsah
Uchádzači

Poplatok za prijímacie konanie na dennú formu štúdia:  

20 € -  uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky (vzťahuje sa pre štúdium v  štátnom jazyku),
80€ - uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky (vzťahuje sa pre štúdium v cudzom - anglickom jazyku),

Platbu za E-prihlášku môžete vykonať:

  1. online platba (priamo v e-prihláške platobnou kartou)
  2. internet banking (realizovaný cez internet),
  3. bezhotovostný platobný príkaz realizovaný prostredníctvom banky.

Ak uchádzač uhradí platbu iným spôsobom, ako je vyššie uvedené, je povinný doložiť kópiu dokladu o úhrade.

Bankové spojenie

Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Adresát Strojnícka fakulta - Nám. slobody 17, 81231 Bratislava
Číslo účtu IBAN: SK09 8180 0000 0070 0034 1800
SWIFT BIC: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol elektronickej prihlášky generuje informačný systém prihlášky 
Konštantný symbol pre platbu prevodom: 0558  

Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IBAN kód: SK0981800000007000341800
SWIFT kód: SPSRSKBAXXX

Poplatky za štúdium
Štúdium v štandardnej dĺžke je bezplatné. Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium, respektíve iné poplatky spojené so štúdiom určuje smernica rektora zverejnená na www.stuba.sk

Poplatok za štúdium v anglickom jazyku je vo výške 4 000 € ročne.

Štipendium

Študentovi môže byť jednorazovo priznané motivačné štipendium odborové vo vybraných študijných odboroch, motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností alebo motivačné štipendium za mimoriadne výsledky. Podmienky na priznávanie a poskytovanie štipendií upravuje Štipendijný poriadok STU

Uchádzači so špecifickými potrebami

Formulár žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky
(po stiahnutí formulára žiadosti do počítača, je možné žiadosť vyplniť)

Koordinátor pre zdravotne postihnutých:
Mgr. Alena Cepková, PhD.
tel.: +421 908 769 899
e-mail: alena.cepkova@stuba.sk