Prejsť na obsah
Postup pri podaní elektronickej prihlášky

Vstup do elektronickej prihlášky nájdete na webovej adrese http://is.stuba.sk/prihlaska/.

Po vstupe na uvedenú adresu sa vám objavia tri možnosti:

 1. Som nový užívateľ systému e - prihlášok
 2. Už som užívateľom systému e - prihlášok
 3. Už som užívateľom AIS

1. Som nový užívateľ systému e - prihlášok

 • Ak ste ešte nemali nikdy vytvorený žiadny prístup do systému, ani do jeho modulu elektronickej prihlášky – teda ste tu úplne nový, vyberte si túto možnosť.
  Vstúpte do systému ako nový užívateľ a systém vám pridelí prihlasovacie meno (8-miestne číslo) a heslo.
  • Vyberte si fakultu - SjF
  • Zvoľte si typ štúdia bakalársky a kliknite na Vybrať typ štúdia. Objaví sa vám ponuka študijných programov, z ktorej si kliknutím na hrubú šípku vyberiete ten program, o ktorý máte prvoradý záujem.

Ak ste si vybrali program, kliknite na hrubú šípku pri zvolenom programe.
Po prihlásení sa vám zobrazia tri sekcie - Osobné údaje, Adresy uchádzača Známky za strednú školu spolu s informáciou o kompletnosti každej sekcie. Do každej vstúpite cez hrubú šípku a v nej vyplníte všetky požadované údaje. Pokiaľ nie sú všetky údaje vyplnené, je Stav kompletnosti sekcie označený červeným výkričníkom.

Sekcia  Osobné údaje:

 • Vyplníte vaše priezvisko, meno, pohlavie, rodné číslo a štátnu príslušnosť (v prípade, že ste cudzí štátny príslušník, namiesto rodného čísla systém od vás vypýta dátum narodenia). Nezabudnite ani na mobilný telefón v správnom tvare  napr.: +421915123456 a na vašu e-mailovú adresu.
 • Pri vyplňovaní údajov o strednej škole, nezabudnite uviesť odbor strednej školy a rok maturity. Taktiež nezabudnite uviesť odkiaľ sa hlásite – stredná škola, vysoká škola alebo iné.

Údaje nezabudnite uložiť!

Ak máte túto sekciu označenú zelenou farbou, pokračujte ďalej:

Sekcia  Adresy uchádzača:

Po zadaní štátu, ulice a čísla, zadajte PSČ a kliknite na vyhľadať obec — obec sa automaticky doplní.
Položku Kontaktná adresa vyplňte len v prípade, ak si želáte doručovať korešpondenciu na inú adresu, než je adresa trvalého bydliska.

Údaje nezabudnite uložiť!

Ak máte túto sekciu označenú zelenou farbou, pokračujte ďalej:

Sekcia  Známky za strednú školu:

Ak maturujete v r. 2018 na štvorročnej strednej škole, vypíšte všetky koncoročné známky za 1.- 2. - 3. ročník strednej školy do stĺpcov I. - II. - III. Nestačí vyplniť známky za už predvolené predmety. Musia tam byť všetky známky okrem známky za Správanie. Známky vám po vytlačení prihlášky musí potvrdiť stredná škola.

Ak maturujete v r. 2018 na päťročnej strednej škole, alebo na následnom nadstavbovom štúdiu vypisujete všetky koncoročné známky za 2. - 3. - 4. ročník (teda za posledné 3 roky) do stĺpcov  II. - III.- IV.

Známky za štvrtý (resp. posledný) ročník NEVYPISUJTE!! Po zmaturovaní a bezprostredne po obdržaní maturitného vysvedčenia, jeho overenú kópiu a kópiu vysvedčenia za posledný ročník zašlite najneskôr do 12. 6. 2018 na Útvar pedagogických činností SjF.

Uchádzači, ktorí maturovali skôr, t.j. pred rokom 2018, postupujú rovnako, vypĺňajú známky za 1. - 2. - 3. – 4. ročník, resp. pri ukončení päťročnej školy alebo nadstavbového štúdia vypĺňajú známky za posledné štyri ročníky pred maturitným ročníkom do stĺpcov II. – III. - IV. – V. a spolu s overenými kópiami vysvedčení za príslušné ročníky a maturitné vysvedčenie zašlú na Útvar pedagogických činností SjF. V tomto prípade, im už známky na prihláške stredná škola potvrdiť nemusí.

Úroveň maturitnej skúšky s hodnotou „nešpecifikovaná" vyberajte v prípade, že ste vykonali maturitnú skúšku v dobe, kedy neprebiehalo rozlíšenie podľa úrovní.  Známka sa vypisuje do posledného stĺpca Interná časť - známka.

Táto sekcia ostane aj po správnom  vyplnení známok označená ako nekompletná, s výkričníkom. To sa zmení až potom, keď bude vaša  podpísaná e-prihláška doručená (zaslaná) na  Útvar pedagogických činností SjF a referentka potvrdí jej prijatie a správnosť.

V prípade, ak máte záujem pri voľbe študijného programu uviesť aj alternatívy študijný program, v spodnej časti stránky s informáciou o kompletnosti prihlášky v časti Dosiaľ neprevedené prihlášky kliknutím na hrubú šípku Údaje o prihláške môžete v položke Alternatívny typ prijímacieho konania A a Alternatívny typ prijímacieho konania B zvoliť ešte ďalšie dva študijné programy v poradí vašej priority. V prípade prekročenia kapacitného limitu vami zvoleného hlavného študijného programu vám môže byť ponúknuté štúdium na jednom z týchto (maximálne) dvoch študijných programoch v poradí A – B.

Doklady môžete doručiť aj osobne do podateľne SjF STU.

Kliknutím na hrubú šípku Zaplatené získate všetky údaje potrebné pre úhradu poplatku za prijímacie konanie. Stav položky Zaplatené (červený výkričník) sa zmení potom, čo na SjF bude doručená platba a vaša platba bude identifikovaná. Dôležité je použiť pri platbe správny variabilný symbol – evidenčné číslo prihlášky vygenerované systémom, inak vaša platba nemôže byť identifikovaná. Identifikácia platby neprebieha automaticky, trvá nejaký čas, preto buďte trpezlivý.
Ak zaplatíte bankovým prevodom a správne uvediete variabilný symbol, vaša platba by mohla byť zaevidovaná do týždňa po úhrade.

Žiadame vás, aby ste hradili prevodným príkazom, nakoľko platbu šekom nedokáže systém spárovať.


Poplatok: 20,- € (štúdium v štátnom jazyku)

Poplatok: 25,- € (štúdium v cudzom - anglickom jazyku)


Číslo účtu:
IBAN: SK09 8180 0000 0070 0034 1800
SWIFT BIC: SPSRSKBA

Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IBAN kód: SK09 8180 0000 0070 0034 1800
SWIFT kód: SPSRSKBA
Variabilný symbol: vygenerovaný systémom - evidenčné číslo prihlášky


2. Už som užívateľom systému e - prihlášok

Do systému vstupujete cez 2. možnosť, teda Vstúpiť do systému e - prihlášok ako užívateľ e - prihlášok, iba vtedy, ak poznáte svoje prihlasovacie meno a heslo na vstup do prostredia evidencie e - prihlášok. Pri následnom založení a vyplnení prihlášky použijete vyššie opísaný postup.


3. Už som užívateľom AIS

V prípade, že ste užívateľom AIS, nemusíte sa registrovať ako nový užívateľ systému, ale použijete pri prihlásení svoje prihlasovacie meno a heslo. Pri následnom založení a vyplnení prihlášky použijete vyššie opísaný postup.

Prihláška je platná, iba ak je zaplatená ! ! !


Zobrazenie získaných bodov v prijímacom konaní a návrh prijímacej komisie

Pridelené body uvidíte, ak kliknete na http://is.stuba.sk a potom na Výsledky prijímacích skúšok a zadáte rodné číslo bez lomítka.

O prijatí uchádzačov rozhodne prijímacie komisia, ktorá zasadá 19. 6. 2018.

 

Overenú kópiu maturitného vysvedčenia a vysvedčenia za posledný ročník (postačuje aj overenie vašou školou) doručte (pošlite) do podateľne SjF STU najneskôr do 12. 6. 2018.