Prejsť na obsah
Uchádzači

1.Prílohy v ELEKTRONICKEJ FORME:

 • Podpísaný životopis, neposielať už v papierovej podobe.
 • Potvrdenie o zaplatení manipulačného poplatku za prijímacie konanie (len v prípade ak bude platba uskutočnená inak ako online platobnou bránou v prostredí e-prihlášky).
 • Vyplnené známky a k tomu prislúchajúce elektronické dokumenty takto:
 • V sekcii Známky za strednú školu vyplniť známky (+ priemery) z koncoročných vysvedčení za 2. a 3. ročník (4-ročné štúdium) alebo 3. a 4. ročník (5-ročné štúdium), prípadne 6. a 7. ročník (8-ročné štúdium). Zostavu Známky zo strednej školy je potrebné vytlačiť, správnosť údajov potvrdiť príslušnou strednou školou a podpísať uchádzačom.
 • V sekcii Dokumenty vložiť naskenovanú, školou potvrdenú zostavu Známky zo strednej školy.
 • Ak nie je možné v aktuálnej pandemickej situácii získať potvrdenie zostavy známok zo strednej školy, vložiť do e-prihlášky naskenované kópie výročných vysvedčení z oboch strán (z ročníkov, z ktorých známky ste uviedli v sekcii Známky).
 • V sekcii Známky za strednú školu vyplniť známky (+ priemery) z maturitného vysvedčenia a koncoročných vysvedčení za posledné tri roky štúdia na strednej škole (2. až 4. ročník, resp. 3. až 5. ročník, resp. 6. až 8. ročník podľa typu školy).
 • Pre overenie správnosti údajov vložiť naskenované úradne overené kópie maturitného vysvedčenia a koncoročných vysvedčení za posledné tri roky štúdia.
 • Ak nie je možné v aktuálnej pandemickej situácii dokumenty úradne overiť, vložte naskenované vysvedčenia z oboch strán aj bez potrebného overenia.

V sekcii Dokumenty vložiť:

 • Notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia s prekladom do slovenského jazyka.
 • Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti maturitného vysvedčenia (vydávajú Okresné úrady v sídle krajov v SR)
 • Koncoročné vysvedčenia za posledné tri roky štúdia na strednej škole, s prekladom do slovenského jazyka.
 • !!!  Ekvivalencie koncoročných známok zo strednej školy za posledné tri roky štúdia + známok z maturitného vysvedčenia udelených zahraničnou školou do slovenskej klasifikačnej stupnice (vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) - ZMENA!!! Od 1.1.2022 - Uchádzač už neposiela žiadosť o prevod známok na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ekvivalenciu zabezpečí príslušná súčasť STU, na ktorú si uchádzač podal prihlášku na štúdium (Strojnícka fakulta).

Informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí v slovenskom jazyku

Informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí  v anglickom jazyku

2. Povinné prílohy v PAPIEROVEJ FORME
Doručiť hneď po podaní prihlášky, respektíve ihneď po vykonaní maturitnej skúšky

 • Úradne overená kópia maturitného vysvedčenia (bez dodatku).
 • Úradne overená kópia koncoročného vysvedčenia záverečného ročníka štúdia na strednej škole (4. ročník, resp. 5. ročník, resp. 8. ročník).
 • Zostava Známky zo strednej školy potvrdená školou a podpísaná uchádzačom (ak nebola vložená do e-prihlášky elektronicky).
 • Úradne overená kópia maturitného vysvedčenia (bez dodatku).
 • Úradne overené kópie koncoročných vysvedčení za posledné tri roky štúdia na strednej škole (ak neboli úradne overené kópie vysvedčení vložené elektronicky).
 • Notársky overená kópia Rozhodnutia o uznaní rovnocennosti maturitného vysvedčenia získaného v zahraničí.
 • Notársky overená kópia maturitného vysvedčenia s prekladom do slovenského jazyka.    
 • Koncoročné vysvedčenia za posledné tri roky štúdia na strednej škole, s prekladom do slovenského jazyka.  
 • !!! Ekvivalencia známok udelených zahraničnou strednou školou do slovenskej klasifikačnej stupnice - ZMENA!!! Od 1.1.2022 - Uchádzač už neposiela žiadosť o prevod známok na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ekvivalenciu zabezpečí príslušná súčasť STU, na ktorú si uchádzač podal prihlášku na štúdium (Strojnícka fakulta).

Úradné overenie dokumentov je možné vykonať overením dokumentu notárom, overením dokumentu na matrike obecného úradu alebo overením dokumentu vlastnou strednou školou.

Adresa pre zaslanie dokumentov:

Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Útvar pedagogických činností
Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava 1

Tel.:  +421 948 937 278, + 421 (2) 572 96 198
E-mail: uchadzac@sjf.stuba.sk
Internet: http://www.sjf.stuba.sk