Prejsť na obsah
Ústav procesného inžinierstva

lista_vrch

Akreditovaný študijný program bakalárskeho štúdia:

TECHNIKA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Uvedený prvý stupeň štúdia je obsahovo zameraný na techniku ochrany životného prostredia, ktorý pôvodne vznikol pred dvadsiatimi rokmi. V internej forme štúdia má štandardnú dĺžku 3 roky. Zahrňuje tri základné oblasti vplyvu priemyslu na životné prostredie, a to:

 • spôsoby obmedzovania vzniku tuhých odpadov, ich druhotné využitie a skládkovanie podľa požiadaviek modernej legislatívy,
 • technológie pre zachytávanie znečisťujúcich látok, unikajúcich do ovzdušia z rôznych zdrojov a minimalizácia ich odpadu na globálne zmeny klímy,
 • čistenie odpadových vôd, a to ako komunálnych, tak aj priemyselných, s využitím moderných postupov pre obmedzenie ich znečistenia, ale tiež návrh progresívnych technológií pre ich čistenie a úpravu v súlade s legislatívou.

Profil absolventa:

Umožňuje uplatnenie na rôznych pracovných pozíciách v oblasti ochrany životného prostredia, ato už od pozície technológa, manažéra až po odborníka na legislatívu. Okrem toho sa jeho uplatnenie rozširuje aj do oblasti chemického, potravinárskeho, farmaceutického a papierenského priemyslu.

Profilové predmety študijného programu:

 • Dizajn procesných zariadení
 • Spracovanie a recyklácia tuhých odpadov
 • Čistenie odpadových vôd
 • Ochrana ovzdušia
 • Procesné strojníctvo
 • Všeobecné technické predmety zamerané na strojárstvo a strojárske technológie
 • Aplikované prírodovedné a humanitné predmety, cudzí jazyk

Aké bakalárske práce môžete riešiť???

Ako sa prihlásim na bakalárske štúdiu??? 

lista_stred

Akreditovaný študijný program inžinierskeho štúdia:

CHEMICKÉ A POTRAVINÁRSKE STROJE A ZARIADENIA

Je logickým pokračovaním bakalárskeho štúdia, pričom jeho interná forma štúdia je 2 roky. K základnému profilu bakalára so zameraním na techniku v životnom prostredí sa pridáva tvorivá, inžinierska práca v oblasti životného prostredia, potravinárskeho priemyslu, chemického a papierenského priemyslu, ale pochopiteľne aj v ďalších oblastiach. Práve široký záber tohto študijného odboru poskytuje úspešné uplatnenie nielen v domácich priemyselných odvetviach, ale aj v zahraničí, kde absolventi tejto špecializácie sú tiež mimoriadne žiadaní.

Akým spôsobom, v akých zariadeniach a pri akých podmienkach efektívne premeníme surovinu na produkt:

 • ropu na benzín,
 • hrozno na víno,
 • drevo na papier,
 • múku na chlieb,
 • prírodné výťažky na farmaceutické a kozmetické výrobky,
 • slanú vodu na vodu pitnú, kávové zrná na instantnú kávu,
 • kakaové bôby na čokoládu,
 • odpady na neškodné a užitočné produkty,
 • cukrovú repu na cukor,
 • rastlinný olej na bionaftu a mnoho iného...

Profil absolventa:

Absolvent inžinierskeho štúdia dokáže analyzovať, navrhovať, konštruovať prevádzkovať, udržiavať nielen jednotlivé stroje, ale aj zložité výrobné systémy a výrobné linky. Má znalosti z fyzikálnych princípov a teoretických základov javov prebiehajúcich v procesnet technike a pozná konštrukcie aparátov, strojov a zariadení na realizáciu výrobných operácií pre získanie požadovaných produktov.

Profilové predmety študijného programu:

 • Mechanické procesy (mlyny a drviče, aglomerátory, miešače, extrudéry, zásobníky, dopravníky, ...)
 • Hydromechanické procesy (potrubia, filtre, odstredivky, cyklóny, miešače, sedimentačné a fluidizačné zariadenia, membránové procesy, ...)
 • Tepelné procesy (výmenníky tepla, tepelné čerpadlá, odparky, sušiarne, pece, ...)
 • Difúzne procesy (destilácia, rektifikácia, absorpcia, adsorpcia, kryštalizácia, extrakcia, ...)
 • Chemické a biochemické procesy (reaktory, bioreaktory, ...)
 • Predmety zamerané na konštrukciu procesných zariadení a aparátov
 • Aplikované prírodovedné a humanitné predmety, cudzí jazyk
Aké diplomové práce môžete riešiť???

Ako sa prihlásim na inžinierske štúdium???

lista_stred

Akreditovaný študijný program doktorandského štúdia:

PROCESNÁ TECHNIKA

Umožňuje dosiahnuť špičkové vedecké vzdelanie pre talentovaných jedincov v oblasti vývoja nových technológií v potravinárskom, farmaceutickom a chemickom priemysle.

Profil absolventa:

Absolvent doktorandského štúdia má hlboké poznatky z prenosu tepla, látky a hybnosti v jedno-, dvoj- a trojfázových sústavách typických pre chemické a potravinárske stroje a zariadenia. Ovláda metódy modelovania procesov a konštruovania novej a netradičnej procesnej techniky. Je schopný zovšeobecniť získané poznatky a formulovať ich v primeranej forme a je kvalitnepripravený na uplatnenie sa pri samostatnom alebo tímovom riešení vedecko-výskumných a vývojových projektoch. Je schopný hodnotiť právne, environmentálne, bezpečnostné a ekonomické aspekty produkcie, skúmanej alebo vyvíjanej výroby, produktov, technológie a použitej procesnej techniky. 

Aké dizertačné práce môžete riešiť???

Ako sa prihlásim na doktorandské štúdium???

lista_spodok