Prejsť na obsah
Ústav procesného inžinierstva

lista_vrch

Úspešne obhájené dizertačné práce na študijnom programe

PROCESNÁ TECHNIKA

   • Výmenník tepla s oscilujúcimi tepelnými trubicami

   autor: Ing. Juraj Kabát, školiteľ: doc. Ing. Štefan Gužela, PhD., 2021.

   • Použitie granulátu pre proces rekarbonizácie vo fluidnej vrstve

   autor: Ing. Radovan Ružinský, školiteľ: doc. Ing. Peter Peciar, PhD., 2021.

   • Sorpčno-desorpčné charakteristiky granulovaných aktívnych materiálov pre VOC

   autor: Mgr. Ľudmila Gabrišová, školiteľ: prof. Ing. Marián Peciar, PhD., 2019.

   • Vplyv procesných parametrov vysokošmykovej granulácie na rast aglomerátov

   autor: Ing. Oliver Macho, školiteľ: prof. Ing. Marián Peciar, PhD., 2017.

   • Modifikácia jednoosových modelov stlačiteľnosti zrnitých látok

   autor: Ing. Maroš Eckert, školiteľ: doc. Ing. Roman Fekete, PhD., 2017.

   • Experimental Ice Shape Mapping by Means of 4D Scanning

   autor: Dipl.-Ing. Reinhard Puffing, školiteľ: prof. Ing. Marián Peciar, PhD., 2016.

   • Aproximatívne modelovanie procesných charakteristík cyklónových separátorov

   autor: Ing. Ľuboš Brišš, školiteľ: prof. Ing. Marián Peciar, PhD., 2014.

   • Rozloženie tlaku na lopatke homogenizátora partikulárnych látok

   autor: Ing. Peter Peciar, školiteľ: doc. Ing. Roman Fekete, PhD., 2014.

   • Migrácia kvapalnej fázy pri extrúzii pást

   autor: Ing. Katarína Maderová, školiteľ: doc. Ing. Roman Fekete, PhD., 2012.

   • Šmyková pevnosť vlhkých partikulárnych materiálov

   autor: Ing. Katarína Poláková, školiteľ: doc. Ing. Roman Fekete, PhD., 2012.

   • Silové účinky na lopatku homogenizátora

   autor: Ing. Martin Kluka, školiteľ: prof. Ing. Marián Peciar, PhD., 2012.

   • Problematika plnenia lisovacej zóny dvojvalcového kompaktora

   autor: Ing. Alexander Krok, školiteľ: prof. Ing. Marián Peciar, PhD., 2011.

   • Energetické aspekty miešania partikulárnych látok

   autor: Ing. Martin Juriga, školiteľ: prof. Ing. Marián Peciar, PhD., 2007.

   • Vplyv tvaru pravouhlého priečneho prierezu skrutkovicového kanála na rýchlostné polia

   autor: Ing. Želmír Žolnaj, školiteľ: doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD., 2007.

   • Transport Phenomena in a New Circulating Loop Bioreactor with an Annular Gas-Liquid Sparger for Waste Water Treatment

   autor: Ing. Ali Fadáví, školiteľ: doc. Ing. Ladislav Chriašteľ, PhD., 2005.

   • Zanikajúci helicoidálny tok v priestore medzikružia

   autor: Ing. Martina Domanová, školiteľ: doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD., 2004

   • Príspevok k riešeniu energetickej stránky miešania partikulárnych látok

   autor: Ing. Štefan Gužela, školiteľ: prof. Ing. Marián Peciar, PhD., 2003.

   • Hydrodynamické a difúzne charakteristiky pneumaticky miešaných bioreaktorov

   autor: Ing. Ateya Masheti, školiteľ: doc. Ing. Ladislav Chriašteľ, PhD., 2002.

   • Vplyv tlakového účinku rotora na proces extrúzie

   autor: Ing. Roman Fekete, školiteľ: prof. Ing. Igor Jaššo, CSc., 2002.

   • Účinnosť odlučovania cyklónových aparátov

   autor: Ing. František Dzianik, školiteľ: prof. Ing. Karol Vavro, PhD., 2001.

   • Aplikácia rovníc stlačiteľnosti v teórii návrhu kompaktora

   autor: Ing. Mário Hubert, školiteľ: prof. Ing. Igor Jaššo, CSc., 2000.

   • Kinetika prestupu tepla na teplovýmennej ploche s mechanickým ovplyvnením medznej vrstvy

   autor: Ing. Rastislav Pálka, školiteľ: doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD., 2000.

   • Miešanie partikulárnych materiálov

   autor: Ing. Marián Peciar, školiteľ: doc. Ing. Alexander Molnár, CSc., 1999.

   • Energetické aspekty miešania partikulárnych látok

   autor: Ing. Kamil Kravárik, školiteľ: prof. Ing. Igor Jaššo, CSc., 1999.

   • Hydrodynamika prúdenia v medzerách s usmerneným tokom tekutiny pri rôznom stúpaní skrutkovice

   autor: Ing. Mamadou Bassadin, školiteľ: doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD., 1999.

   • Membránová filtrácia v dynamickom membránovom filtri s rotujúcimi diskami

   autor: Ing. Jalal Suleiman, školiteľ: doc. Ing. Alojz Čerňanský, PhD., 1999.

   • Rýchlostné a tlakové pole v prepadovej rúre cyklónu

   autor: Ing. Peter Hodúr, školiteľ: prof. Ing. Karol Vavro, PhD., 1996.

   • Hydrodynamika a prestup tepla v skrutkovicových kanáloch pravouhlého prierezu

   autor: Ing. Peter Ondrovič, školiteľ: doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD., 1996.

   • Príspevok k problematike kinetiky prestupu tepla na rotačných teplovýmenných plochách

   autor: Ing. Viktor Devečka, školiteľ: doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD., 1994.

   • Šmyková pevnosť a stlačiteľnosť partikulárnych látok

   autor: Ing. Ľuboš Polakovič, školiteľ: prof. Ing. Igor Jaššo, CSc., 1991.

   • Niektoré aspekty vstrekovania presných tenkostenných výstrekov

   autor: Ing. Jozef Horváth, školiteľ: doc. Ing. Ján Hauptvogel, CSc., 1988.

   • K problematike mechanizmu lisovania ovocných substrátov

   autor: Ing. František Lengyel, školiteľ: doc. Ing. Andrej Zelník, CSc., 1987.

   • Príspevok k problematike údenia potravinárskych výrobkov

   autor: Ing. Albín Štofila, školiteľ: doc. Ing. Viliam Madlo, CSc., 1987.

   • Príspevok k problematike sušenia prírodných usní

   autor: Ing. Miroslav Maňas, školiteľ: doc. Ing. Andrej Zelník, CSc., 1983.

   • Tok kvapaliny anizotropným vláknitým poróznym prostredím

   autor: Ing. František Guláš, školiteľ: prof. Ing. Alexander Paciga, DrSc., 1982.

   • Granulácia Sulfenaxu CB

   autor: Ing. Jozef Baláž, školiteľ: prof. Ing. Alexander Paciga, DrSc., 1982.

   • Modelovanie heterogénneho chemického reaktora pre systém plyn – kvapalina

   autor: Ing. Alexander Molnár, školiteľ: prof. Ing. Ján Ilavský, CSc., 1980.

   • Modelovanie heterogénneho chemického reaktora pre systém plyn – kvapalina

   autor: Ing. Alexander Molnár, školiteľ: prof. Ing. Ján Ilavský, CSc., 1980.

   • Prestup tepla pri súprúdnom kontakte zrnitého materiálu a vzduchu v aparáte s helicoidálnym tokom fáz

   autor: Ing. Pavel Élesztös, školiteľ: doc. Ing. Andrej Zelník, CSc., 1979.

   • Filtrácia suspenzií vlákien medzi sitami

   autor: Ing. Alojz Čerňanský, školiteľ: prof. Ing. Michal Škrabák, DrSc., 1979.

   • Príspevok k problematike etáží s usmerneným tokom fáz

   autor: Ing. Ivan Karas, školiteľ: doc. Ing. Andrej Zelník, CSc., 1979.

   • Porovnanie aeromechanických charakteristík jedno- a dvojkuželového cyklóna

   autor: Ing. Vladimír Jindra, školiteľ: prof. Ing. Michal Škrabák, DrSc., 1979.

   • Kohézne vlastnosti vlhkých aglomerátov Sulfenaxu CB

   autor: Ing. Igor Jaššo, školiteľ: prof. Ing. Alexander Paciga, DrSc., 1979.

   • Príspevok k problematike prúdenia a prestupu tepla v zakrivených kanáloch kruhového a nekruhového prierezu

   autor: Ing. Karol Jelemenský, školiteľ: doc. Ing. Andrej Zelník, CSc., 1978.

   • Príspevok k problematike triedenia suspenzií v hydrocyklónoch

   autor: Ing. Ľudovít Šimek, školiteľ: prof. Ing. Michal Škrabák, DrSc., 1978.

   • Súprúdový vírový element so skrutkovicovým tokom fáz

   autor: Ing. Ladislav Chriašteľ, školiteľ: doc. Ing. Andrej Zelník, CSc., 1977.

   • Príspevok k problematike konvektívneho sušenia vybraných tehliarskych výliskov

   autor: Ing. Ivan Polóny, školiteľ: doc. Ing. Andrej Zelník, CSc., 1976.

   • Nové procesy a zariadenia na tvorbu vláknitých materiálov z vodných suspenzií medzi dvoma konvergentnými sitami

   autor: prof. Ing. Michal Škrabák,CSc., 1975. (DrSc.)

   • Filtrácia suspenzií z vláknitých materiálov

   autor: Ing. Róbert Široký, školiteľ: prof. Ing. Michal Škrabák, CSc., 1974.

   • Príspevok k problematike prestupu tepla v disperzných prostrediach

   autor: Ing. Viliam Madlo, školiteľ: doc. Ing. Andrej Zelník, CSc., 1974.

   • Protiprúdny aparát so špirálovým tokom fáz

   autor: Ing. Libor Pajdlhauser, školiteľ: doc. Ing. Andrej Zelník, CSc., 1973.

   • Odstredivý odlučovač prachu

   autor: Ing. Karol Vavro, školiteľ: prof. Ing. Michal Škrabák, CSc., 1973.

   • Prúdenie kanálom premenlivého prierezu

   autor: Ing. Emil Horoščák, školiteľ: prof. Ing. Michal Škrabák, CSc., 1969.

   • Model procesu formovania vláknitého pásu v gravitačnej oblasti papierenského stroja s pozdĺžnym sitom

   autor: Ing. Ján Hauptvogel, školiteľ: prof. Ing. Michal Škrabák, CSc., 1969.

   • Štúdium vplyvu tepelných vĺn na intenzitu konvektívneho sušenia

   autor: Ing. Dušan Drábek, školiteľ: doc. Ing. Andrej Zelník, CSc., 1967.

   • Protiprúdny aparát cyklónového typu

   autor: Ing. Ľubomír Košecký, školiteľ: prof. Ing. Michal Škrabák, CSc., 1965.

   lista_spodok