Prejsť na obsah
Ústav procesného inžinierstva

lista_vrch

Úspešne obhájené bakalárske práce na študijnom programe

TECHNIKA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 • Granulácia viackomponentných hnojív
 • Vplyv vlhkosti na tokové vlastnosti práškov
 • Granulácia farmaceutických materiálov
 • Tabletovanie farmaceutických materiálov
 • Čistenie odpadových vôd z výroby mechanických mikrokomponentov
 • Najlepšie dostupné technológie v čistení odpadových vôd
 • Možnosti biorecyklácie celulózových materiálov
 • Spracovanie prachu extrúziou
 • Kompaktovanie prachových odpadov
 • Čerpacia a kompresorová technika v technológií ČOV
 • Mestská čistiareň odpadových vôd
 • Návrh recyklácie molitanu z automobilov
 • Návrh laboratórnej stanice na výrobu piva
 • Odstraňovanie farmaceutických látok z odpadových vôd
 • Nabaľovacia granulácia prachových materiálov
 • Rozpojovanie partikulárnych látok
 • Rekuperácia benzínových pár pri čerpaní pohonných látok
 • Bioplynová stanica
 • Absorpčné tepelné čerpadlo 
 • Materiálové zhodnotenie odpadov z recyklovaných automobilov
 • Zásobník zrnitých odpadov
 • Čistiareň komunálnych odpadových vôd pre 250 000 ekvivalentných obyvateľov
 • Nakladanie s bioodpadom v združení ZOHZO Šamorín
 • Výroba kartonáže z netradičného druhu papiera
 • Technológie na elimináciu prašnosti partikulárnych materiálov
 • Čistenie odpadových vôd z povrchovej úpravy automobilových karosérií
 • Nakladanie s tuhým komunálnym odpadom v obci Trebatice
 • Čistiareň odpadových vôd v obci Dlhé nad Cirochou
 • Separácia oxidu dusíka zo zmesi so vzduchom
 • Kinetický model toku materiálu v násypke
 • Zber a nakladanie s odpadmi vo firme Eko-Salmo, s.r.o.
 • Komunálny odpad ako druhotná surovina pre zdroj energie
 • Zariadenia pre technológie partikulárnych látok
 • Zber a spracovanie odpadu s viacvrstvových obalov
 • Spracovanie kovového rádioaktívneho odpadu
 • Odparka pre potravinársky priemysel
 • Energetické zhodnotenie biomasy
 • Rekonštrukcia a intenzifikácia čističky odpadových vôd Hamuliakovo
 • Kompostáreň bioodpadov
 • Návrh klimatizácie domu s využitím alternatívnych zdrojov tepla
 • Meranie kriviek sušenia
 • Zachytávanie CO2 zo vzduchu
 • Hodnotenie energetickej náročnosti vybraných potravinárskych zariadení
 • Čistenie odpadových vôd v meste Šurany
 • Stanovenie súčiniteľa tepelnej vodivosti
 • Komunálny odpad a jeho spracovanie
 • Spracovanie a recyklácia plastov
 • Program odpadového hospodárstva spoločnosti Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.
 • Znečisťovanie ovzdušia
 • Spracovanie použitých pneumatík
 • Pyrolýza plastov
 • Termická likvidácia odpadov
 • Úprava práškových materiálov kompaktovaním
 • Spracovanie kalov z čističky odpadových vôd
 • Spracovanie rádioaktívnych kvapalných odpadov
 • Problematika odpadov z energetických zariadení
 • Návrh absorpčného chladenia zariadenia s pracovnými látkami LiBr - voda
 • Využitie biotechnológií v priemysle
 • Využitie alternatívnych zdrojov energie pre ohrev bazéna
 • Problematika odpadového hospodárstva v meste Želiezovce
 • Spracovanie odpadových plastov
 • Využitie alternatívnych zdrojov energie pre vykurovanie
 • Využitie alternatívnych zdrojov energie pre vykurovanie rodinného domu
 • Skládkovanie a triedenie komunálneho odpadu v meste Levice
 • Spracovanie odpadových PET plastov
 • Práškové materiály vo farmaceutickom priemysle
 • Odpadové vody z potravinárskeho priemyslu
 • Hospodárske využitie odpadu v malých a stredných podnikoch
 • Energetické spracovanie tuhých odpadov
 • Odsoľovanie vody reverznou osmózou

lista_spodok