Prejsť na obsah
Uchádzači

Informácia o prijímacom konaní pre uchádzačov o inžinierske štúdium na akademický rok 2017/2018

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium na univerzite je podľa zákona o vysokých školách absolvovanie študijného programu prvého stupňa (bakalárske štúdium). V ak. roku 2017/2018 Strojnícka fakulta STU otvára iba dennú formu inžinierskeho štúdia.  

  • Termín podania prihlášky do: 15. augusta 2017
  • Poplatok za prijímacie konanie:
   10 € pre absolventov bakalárskeho štúdia na SjF STU v akad. roku   2016/2017 !!!, ak uchádzač využije elektronickú prihlášku
   pre ostatných uchádzačov:
   20 €
   ak sa uchádzač hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky,
   50 € ak uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku
  • Uchádzači o prijatie na inžinierske štúdium nebudú konať prijímaciu skúšku.
  • Zaslanie dokladov o štátnej skúške  do 15. augusta 2017
  • Termín zasadnutia príjmacej komisie: 17. august 2017
  • Uprednostňuje sa elektronická forma prihlášky na inžinierske štúdium
  • Uchádzači o inžinierske štúdium si môžu podať jednu prihlášku na najviac dva študijné programy z  ponuky študijných programov.
  • Možno vyplniť tlačivo prihlášky, ktoré si zakúpite v predajniach ŠEVT-u, alebo si ho stiahnete tu

Ponuka študijných programov, na ktoré si môžete podať prihlášku:


Uchádzač o štúdium si môže podať len jednu prihlášku na najviac dva študijné programy z ponuky študijných programov.

Ak má uchádzač záujem pri voľbe študijného programu uviesť aj alternatívny študijný program, v spodnej časti stránky (e-prihláška) s informáciou o kompletnosti prihlášky v časti Dosiaľ neprevedené prihlášky kliknutím na hrubú šípku Údaje o prihláške môže v položke Alternatívny typ prijímacieho konania A zvoliť ešte ďalší študijný program. V prípade prekročenia kapacitného limitu zvoleného hlavného študijného programu,  môže byť uchádzačovi ponúknuté štúdium v Alternatívnom študijnom programe typu A.

Ak uchádzač pošle na svoje meno nesprávne dve a viac prihlášok + uhradí za každú prihlášku zvlásť manipulačný poplatok - bude kontaktovaný a vyzvaný k úprave. V tomto prípade je manipulačný poplatok za každú ďalšiu podanú prihlášku NEVRATNÝ!

Prihláška musí obsahovať:


Lekárske potvrdenie nie je potrebné priložiť k prihláške, 
Nekompletné prihlášky budú vyradené z prijímacieho konania.

Všetky prílohy prihlášky treba doručiť na SjF STU do 15. augusta 2017.


Poplatok za prijímacie konanie:

 • Poplatok za prijímacie konanie:
  10,00 € pre absolventov bakalárskeho štúdia na SjF STU v akad. roku 2016/2017, ak uchádzač využije elektronickú prihlášku,
  pre ostatných uchádzačov:
  20,00 €, ak sa uchádzač hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky,
  50,00 €, ak uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku.

Správny poplatok je potrebné uhradiť bezhotovostným bankovým prevodom na účet STU. Pri platbe je bezpodmienečne nutné uviesť hodnotu variabilného symbolu v správnom tvare z dôvodu bezproblémového prijatia správneho poplatku. Prijatie Vašej platby si potom môžete skontrolovať v evidencii e-prihlášok v sekcii Zaplatené.

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Adresát: Strojnícka fakulta - Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava
Číslo účtu: IBAN: SK09 8180 0000 0070 0034 1800
SWIFT BIC: SPSRSKBA
Variabilný symbol
pri podaní:
a) - elektronickej prihlášky variabilný symbol generuje informačný systém prihlášky 
b) - papierového tlačiva ŠEVT je variabilný symbol 20172018
Konštantný symbol: pre platbu prevodom: 0558

Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IBAN kód: SK0981800000007000341800
SWIFT kód: SPSRSKBA

Prijímacie konanie:

 •  Uchádzači o inžinierske štúdium budú prijímaní bez prijímacej skúšky. Na základe posúdenia obsahu absolvovaného bakalárskeho štúdia bude uchádzač prijatý priamo na štúdium zvoleného nadväzujúceho študijného programu inžinierskeho štúdia bez doplňujúcich predmetov alebo s doplňujúcimi predmetmi. Ak absolvované bakalárske štúdium nespĺňa podmienky nadväznosti, bude uchádzačovi odporúčané absolvovať najskôr bakalárske štúdium na Strojníckej fakulte STU.
 • Uchádzači v prihláške uvádzajú najviac dva študijné programy.
 • Ak by sa pre nedostatočný záujem niektorý študijný program neotváral, bude prihláška uchádzača presunutá na študijný program, ktorý uviedol ako druhú voľbu.
 • Ak počet uchádzačov spĺňajúcich podmienky pre prijatie na niektorý študijný program prekročí počet uchádzačov, ktorý fakulta plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu, kritériom pre prijatie je študijný priemer dosiahnutý na bakalárskom stupni štúdia. Uchádzačom v poradí prekračujúcom počet uchádzačov, ktorý fakulta plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu fakulty, bude prihláška presunutá na študijný program, ktorý uviedli ako druhú voľbu.

Počty prijímaných študentov na inžinierske štúdium na akademický rok 2017/2018:

Študijné programy 2. stupňa (slovenský jazyk) Počty prijímaných  uchádzačov
(navrhovné)
Počet
Forma / metóda štúdia
aplikovaná mechanika a mechatronika
35
denná / prezenčná
automatizácia a informatizácia strojov a procesov
20
denná / prezenčná
automobily a mobilné pracovné stroje
40
denná / prezenčná
energetické stroje a zariadenia
20
denná / prezenčná
environmentálna výrobná technika
20
denná / prezenčná
chemické a potravinárske stroje a zariadenia
15
denná / prezenčná
meranie a skúšobníctvo
20
denná / prezenčná
strojárske technológie a materiály
15
denná / prezenčná
výrobné systémy a manažérstvo kvality
15
denná / prezenčná
Spolu
200

Študijné programy 2. stupňa (anglický jazyk) Počty prijímaných  uchádzačov
(navrhované)
Počet
Forma / metóda štúdia
aplikovaná mechanika a mechatronika
15
denná / prezenčná
Spolu
15

Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na SjF STU v Bratislave na akademický rok 2018/2019 sú uvedené v Smernici dekana Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

Naša kontaktná adresa:

Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Útvar pedagogických činností
Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava 1
Tel.: + 421 2 57296 198
E-mail: nadezda.svancarova@stuba.sk
Internet: http://www.sjf.stuba.sk