Prejsť na obsah
prijímacie konanie (Ing.)

Aktualizované informácie k prijímaciemu konaniu pre akademický rok 2021/2022 budú zverejnené do 31.3.2021

Informácie k prijímaciemu konaniu pre akademický rok 2020/2021

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave v zmysle Zákona č. 131/2002 o vysokých školách vyhlasuje prijímacie konanie na inžinierske štúdium.

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium na univerzite je podľa zákona o vysokých školách absolvovanie študijného programu prvého stupňa (bakalárske štúdium).

V akademickom roku 2020/2021 Strojnícka fakulta STU otvára iba dennú formu inžinierskeho štúdia.  

 • Termín podania prihlášky do: 5. september 2020 - 2.kolo
 • Doručenie povinných príloh:  
  • a/ uchádzači z iných VŠ a fakúlt: overená kópia diplomu, vysvedčenia a dodatku k diplomu obratom po obdržaní dokladov a životopis s výpisom absolvovaných predmetov je potrebné vložiť - scan  do E-prihlášky okamžite po vygenerovaní a podaní e-prihlášky
  • b / uchádzači, ktorí končia bakalárske štúdium v ak. roku 2019/2020 na Strojníckej fakulte STU v Bratislave: vložia do E-prihlášky iba scan podpísaného životopisu. Ostatné povinné prílohy vloží do prihlášky referentka Útvaru pedagogických činností po skončení štátnych skúšok.  
 • Termín zasadnutia príjmacej komisie: 7. 9. 2020

  Podanie prihlášky: 

  Prihláška v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu použitím akademického informačného systému STU (AIS) (http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk). Prihláška musí byť elektronicky podaná v stanovenej  lehote a musí obsahovať všetky požadované údaje a prílohy.

  Ponuka študijných programov, na ktoré si môžete podať prihlášku  

  Uchádzač o štúdium si môže podať len jednu prihlášku na najviac tri študijné programy z ponuky študijných programov.

  Ak má uchádzač záujem pri voľbe študijného programu uviesť aj alternatívny študijný program, v spodnej časti stránky (e-prihláška) s informáciou o kompletnosti prihlášky v časti  Dosiaľ neprevedené prihlášky kliknutím na hrubú šípku Údaje o prihláške môže v položke Alternatívny typ prijímacieho konania A, B  zvoliť ešte ďalšie študijné programy. V prípade prekročenia kapacitného limitu zvoleného hlavného študijného programu,  môže byť uchádzačovi ponúknuté štúdium v Alternatívnom študijnom programe typu A alebo B.

  Prihláška musí obsahovať

  • životopis (podpísaný - scan ako príloha), neposiela sa v papierovej forme !
  • overenú kópiu bakalárskeho diplomu (uchádzači z iných fakúlt a vysokých škôl - poslať aj v papierovej forme)
  • overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške (uchádzači z iných fakúlt a vysokých škôl - poslať aj v papierovej forme)
  • výpis absolvovaných predmetov s kreditným hodnotením  (uchádzači z iných fakúlt a vysokých škôl - poslať aj v papierovej forme)
  • overenú kópiu dodatku k  vysokoškolskému diplomu  (uchádzači z iných fakúlt a vysokých škôl - poslať aj v papierovej forme)
  • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí,  sú povinní doložiť notársky overenú kópiu dokladuUznanie rovnocennosti dokladu o dosiahnutom bakalárskom vzdelaní:

  Každý uchádzač o štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, ktorý absolvoval predchádzajúce štúdium v zahraničí musí predložiť uznaný doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.

  Uchádzači, ktorí končia bakalárske štúdium v ak. roku 2019/2020 na Strojníckej fakulte STU v Bratislave vložia do E-prihlášky iba scan podpísaného životopisu. Ostatné povinné prílohy vloží do prihlášky referentka Útvaru pedagogíckých činností po skončení štátnych skúšok.

  • Dôležité - Uchádzači z iných vysokých škôl  mimo STU - Uchovajte si prihlasovacie údaje do E-PRIHLÁŠKY - budete ich potrebovať pri zápise na štúdium

  Lekárske potvrdenie nie je potrebné priložiť k prihláške.
  Nekompletné prihlášky budú vyradené z prijímacieho konania.

  Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania

  Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je určený Smernicou rektora  3/2019 čl.6 -SR Školné a poplatky spojené so štúdiom na STU v Bratislave na akademický rok 2020/2021 nasledovne:

  °          20 €    štúdium v štátnom jazyku
  °          80 €  štúdium v anglickom jazyku

  Platbu za e-prihlášku môžete vykonať

  1. online platba (priamo v e-prihláške platobnou kartou)
  2. internet banking (realizovaný cez internet),
  3. bezhotovostný platobný príkaz realizovaný prostredníctvom banky.

  Ak uchádzač uhradí platbu iným spôsobom, ako je vyššie uvedené, je povinný doložiť kópiu dokladu o úhrade.

  Bankové spojenie Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika

  Adresát

  Strojnícka fakulta - Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava
  Číslo účtu IBAN: SK09 8180 0000 0070 0034 1800
  SWIFT BIC: SPSRSKBAXXX
  Variabilný symbol
  pri podaní
  elektronickej prihlášky generuje informačný systém
  Konštantný symbol pre platbu prevodom: 0558

  Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
  Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
  IBAN kód: SK0981800000007000341800
  SWIFT kód: SPSRSKBAXXX

  Poplatky za štúdium

  Štúdium v štandardnej dĺžke je bezplatné. Poplatky za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium sú zverejnené na http://www.stuba.sk/sk/studentov/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom.html?page_id=4565.

  Poplatok za štúdium v anglickom jazyku je vo výške 4 000€ ročne.

  Štipendium

  Študentovi môže byť jednorazovo priznané motivačné štipendium odborové vo vybraných študijných odboroch, motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností alebo motivačné štipendium za mimoriadne výsledky. Viac informácií na stránke: http://www.stuba.sk/4566.

  Prijímacie konanie

  • Uchádzači o inžinierske štúdium budú prijímaní bez prijímacej skúšky. Na základe posúdenia obsahu absolvovaného bakalárskeho štúdia bude uchádzač prijatý priamo na štúdium zvoleného nadväzujúceho študijného programu inžinierskeho štúdia bez doplňujúcich predmetov alebo s doplňujúcimi predmetmi. Ak absolvované bakalárske štúdium nespĺňa podmienky nadväznosti, bude uchádzačovi odporúčané absolvovať najskôr bakalárske štúdium na Strojníckej fakulte STU.
  • Uchádzači v prihláške uvádzajú najviac tri študijné programy.
  • Ak by sa pre nedostatočný záujem niektorý študijný program neotváral, bude prihláška uchádzača presunutá na študijný program, ktorý uviedol ako druhú voľbu.
  • Ak počet uchádzačov spĺňajúcich podmienky pre prijatie na niektorý študijný program prekročí počet uchádzačov, ktorý fakulta plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu, kritériom pre prijatie je študijný priemer dosiahnutý na bakalárskom stupni štúdia. Uchádzačom v poradí prekračujúcom počet uchádzačov, ktorý fakulta plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu fakulty, bude prihláška presunutá na študijný program, ktorý uviedli ako druhú voľbu.

  Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača s odôvodnením bude doručené uchádzačovi v písomnej forme na kontaktnú adresu uvedenú v prihláške.

  Uchádzači so špecifickými potrebami:

  Formulár žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky

  Koordinátor pre zdravotne postihnutých:
  Mgr. Alena Cepková, PhD.
  tel.: +421 908 769 899
  e-mail: alena.cepkova@stuba.sk

  Počty prijímaných študentov na inžinierske štúdium na akademický rok 2020/2021

  Študijné programy 2. stupňa (štátny jazyk) Počty prijímaných  uchádzačov
  Počet
  Forma / metóda štúdia
  aplikovaná mechanika a mechatronika
  30
  denná / prezenčná
  automatizácia a informatizácia strojov a procesov
  30
  denná / prezenčná
  automobily a mobilné pracovné stroje
  60
  denná / prezenčná
  energetické stroje a zariadenia
  25
  denná / prezenčná
  environmentálna výrobná technika
  25
  denná / prezenčná
  chemické a potravinárske stroje a zariadenia
  25
  denná / prezenčná
  meranie a skúšobníctvo
  25
  denná / prezenčná
  strojárske technológie a materiály
  25
  denná / prezenčná
  výrobné systémy a manažérstvo kvality
  25
  denná / prezenčná
  Spolu
  270

  Študijné programy 2. stupňa (anglický jazyk) Počty prijímaných  uchádzačov
  Počet
  Forma / metóda štúdia
  aplikovaná mechanika a mechatronika
  20
  denná / prezenčná
  výrobné systémy a manažérstvo kvality
  20
  denná / prezenčná
  Spolu
  40

   Naša kontaktná adresa:

   Strojnícka fakulta STU v Bratislave
   Útvar pedagogických činností
   Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava 1

   Tel.:  +421 948 937 278, + 421 (2) 572 96 198
   E-mail: uchadzac@sjf.stuba.sknadezda.svancarova@stuba.sk
   Skype: poradca sjf
   Facebook: https://www.facebook.com/strojnickafakultastuba/
   Instagram: 
   https://www.instagram.com/explore/locations/308490357/strojnicka-fakulta-stu-v-bratislave/