Prejsť na obsah
Ústav procesného inžinierstva

lista_vrch

Aktuálnu publikačnú činnosť ústavu je možné prezerať cez publview.stuba.sk

lista_stred

Prehľad vybraných knižných publikácií:

Process Engineering II

Peter Peciar, Oliver Macho, Martin Juriga, Roman Fekete, Marián Peciar

Nakladateľstvo SPEKTRUM STU Bratislava, 2022, ISBN 978-80-227-5178-0, 183 s.

1. Heat Transfer, 2. Heat Exchangers, 3. Evaporators, 4. Dryers, 5. Cooling Equipment, 6. Heat Pumps, 7. Mass Transfer, 8. Distillation, 9. Rectification, 10. Absorption, 11. Extraction, 12. Adsorption, 13. Bioprocesses, 14. Safety Engineering

kompaktovaie_partikulárneho_materiálu

procesne_strojnictvo_priklady

Procesné strojníctvo - Príklady

Peter Peciar, Martin Juriga, Adam Guštafík, Michaela Kohútová, Kristian Jezsó

Nakladateľstvo SPEKTRUM, Bratislava, 2021, ISBN 978-80-227-5081-3, 127 s.

1. Látkové bilancie, 2. Mechanické procesy, 3. Hydromechanické procesy, 4. Tepelné procesy, 5. Difúzne procesy,

Tlakové účinky partikulárneho materiálu na lopatku homogenizátora

Peter Peciar, Roman Fekete, Marián Peciar

Nakladateľstvo SPEKTRUM STU Bratislava, 2019, ISBN 978-80-227-4905-3, 140 s.

1. Úvod, 2. Partikulárny materiál, 3. Homogenizácia partikulárneho materiálu, 4. Napätosť v partikulárnom materiáli, 5. Teória výpočtu zaťaženia pôsobiaceho na lopatku homogenizátora, 6. Experimentálne merania pre konkrétny partikulárny materiál, 7. Simulácia experimentov pomocou DEM metódy, 8. Porovnanie výsledkov experimentov, 9. Záver

kompaktovaie_partikulárneho_materiálu

procesne_strojnictvo_2

Procesné strojníctvo II

Peter Peciar, Roman Fekete, Marián Peciar

Nakladateľstvo STU, Bratislava, 2016, ISBN 978-80-227-4540-6, 177 s.

1. Prestup tepla, 2. Výmenníky tepla, 3. Odparky, 4. Sušiarne, 5. Chladiace zariadenia, 6. Tepelné čerpadlá, 7. Prestup látky, 8. Destilácia, 9. Rektifikácia, 10. Absorpcia, 11. Extrakcia, 12. Adsorpcia, 13. Bioprocesy, 14. Bezpečnostné inžinierstvo

Kompaktovanie partikulárneho materiálu

Alexander Krok, Roman Fekete, Marián Peciar

Nakladateľstvo STU Bratislava, 2012, ISBN 978-80-227-3836-1, 107 s.

1. Úvod, 2. Základný princíp kompaktovania, 3. Matematický opis procesu kompaktovania, 4. Johansonova teória, 5. Úprava Johansonovej teórie, 6. Vizualizačné metódy, 7. Opis experimentálnych zariadení, 8. Látkové vlastnosti modelového materiálu, 9. Experimentálna časť a vyhodnotenie, 10. Záver

kompaktovaie_partikulárneho_materiálu

zaklady_chem_pot_technologie

Základy chemickej a potravinárskej technológie

Milan Vajda, Ľudovít Jelemenský, Otto Mierka, Marián Peciar

Nakladateľstvo STU, Bratislava, 2012, ISBN 978-80-227-3651-0, 161 s.

Úvod, 1. Technické materiály, 2. Korózia a protikorózna ochrana, 3. Meranie fyzikálnych veličín, 4. Transport kvapalín a plynov, 5. Potrubia, 6. Výmena tepla, 7. Rúrkové pece, 8. Kolóny, zásobníky, 9. Reaktory, 10. Výroba vodnej pary, 11. Priemyselné chladiace zariadenia, 12. Prúdové a strojnotechnologické schémy vybraných prevádzok.

Injektory a ejektory

Karol Vavro, Marián Peciar

Nakladateľstvo STU Bratislava, 2011, ISBN 978-80-227-3634-3, 56 s. + CD

1. Úvod, 2. Injektor plyn - plyn, 3. Injektor vodná para - vodná para, 4. Príklady výpočtu a návrhu injektorov.

injektory_ejektory

ochrana_ovzdusia

Ochrana ovzdušia - Meranie a monitorovanie

Marián Peciar, Jozef Černecký, Zuzana Peciarová

Nakladateľstvo STU Bratislava, 2011, ISBN 978-80-227-3392-2, 136 s.

1. Úvod, 2. Ovzdušie, 3. Monitorovanie ovzdušia, 4. Meranie emisií, 5. Meranie imisií, 6. Laboratórna analýza odobratých vzoriek, 7. Semikvantitatívne metódy analýzy plynov a ich identifikácia, 8. Diaľkové monitorovanie ovzdušia.

Čistenie odpadových vôd - Procesy, stroje a zariadenia čistenia odpadových vôd 

Ladislav Chriašteľ, František Dzianik

Vydavateľstvo STU Bratislava, 2008, ISBN 978-80-227-2961-1, 224 s.

Predslov, 1. Prestup látky, 2. Destilácia a rektifikácia, 3. Absorpcia, 4. Extrakcia, 5. Adsorpcia, Príklady.

cistenie_odpadovych_vod

difuzne_pochody

Difúzne pochody I - Procesy a zariadenia prestupu látky, destilácia a rektifikácia, adsorpcia, extrakcia a adsorpcia

Ladislav Chriašteľ, Štefan Gužela

Vydavateľstvo STU Bratislava, 2008, ISBN 978-80-227-2961-1, 224 s.

Úvod, 1. Všeobecné pojmy, 2. Látky a ich množstvo, 3. Zmesi látok, 4. Bilancie ešte stále všeobecne, 5. Látková bilancia fyzikálnych procesov, 6. Látková bilancia chemických procesov, 7. Látková bilancia zložitejšieho systému, 8. Grafické metódy látkových bilancií.

Látkové bilancie chemických procesov

Štefan Gužela

Vydavateľstvo STU Bratislava, 2008, ISBN 978-80-227-2961-1, 224 s.

Úvod, 1. Všeobecné pojmy, 2. Látky a ich množstvo, 3. Zmesi látok, 4. Bilancie ešte stále všeobecne, 5. Látková bilancia fyzikálnych procesov, 6. Látková bilancia chemických procesov, 7. Látková bilancia zložitejšieho systému, 8. Grafické metódy látkových bilancií.

latkove_bilancie

separacne_procesy

Separačné procesy I - Hydromechanické procesy

Alojz Čerňanský, Marián Peciar

Vydavateľstvo STU Bratislava, 2008, ISBN 978-80-227-2800-3, 227 s.

1. Úvod do hydromechanických separačných procesov, 2. Koláčová filtrácia, 3. Odvodňovanie lisovaním, 4. Sedimentácia v gravitačnom poli, 5. Odstreďovanie a odstredivky, 6. Hydrocyklóny.

Procesné strojníctvo I

Roman Fekete, Štefan Gužela, Marián Peciar

Vydavateľstvo STU Bratislava, 2007, ISBN 978-80-227-2766-2, 197 s.

1. Úvod do predmetu, 2. Partikulárne látky, 3. Reológia, 4. Kompresory, čerpadlá, potrubné siete 5. Miešanie, 6. Separačné procesy.

procesne_strojnictvo_1

analyza_napatia

Analýza napätia na lopatku postupujúcu vrstvou partikulárnej látky

Štefan Gužela, Marián Peciar

Vydavateľstvo STU Bratislava, 2006, ISBN 80-227-2443-2, 187 s.

Úvod, 1. Základy teórie partikulárnych látok, 2. Napätostný stav partikulárnej látky, 3. Malá hĺbka ponorenia lopatky, 4. Stredná hĺbka ponorenia lopatky, 5. Väčšia hĺbka ponorenia lopatky, 6. Zjednodušený výpočet napätia pôsobiaceho na lopatku, 7. Vplyv uhla sklonu lopatky.

Spracovanie a recyklácia tuhých odpadov

Albín štofila, Ladislav Chriašteľ

Vydavateľstvo STU Bratislava, 2006, ISBN 80-227-2477-7, 183 s.

Predslov, 1. Úvod, 2. Negatívny vplyv odpadov na zložky životného prostredia, 3. Klasifikácia tuhých odpadov, 4. Triedenie tuhých komunálnych odpadov, 5. Zneškodňovanie odpadov, 6. Skládkovanie, 7. Spaľovanie, 8. Pyrolýza, 9. Chémia termických procesov, 10. Odlučovače, 11. Mikrobiologické metódy zneškodňovania odpadov, 12. Spracovanie a recyklácia separovaných materiálov z odpadu, 13. Odpady v jednotlivých priemyselných odvetviach a nakladanie s nimi, 14. Zákon o odpadoch a POH v SR a EÚ, 15. Environmentálny manažérsky systém a odpadové hospodárstvo v podnikoch EÚ.

spracovanie_recyklacia_to

teoria_prestupu_latky

Teória prestupu látky

Daniel Bobok, Karol Jelemenský

Vydavateľstvo STU Bratislava, 2006, ISBN 80-227-2522-6, 218 s.

1. Úvod, 2. Molekulová difúzia, 3. Difúzia v heterogénnom pórovitom prostredí, 4. Diferenciálne rovnice opisujúce prestup látky, 5. Ustálená molekulová difúzia, 6. Koeficienty prestupu látky, 7. Prestup látky v laminárne prúdiacej tekutine, 8. Prestup látky v turbulentne tečúcej tekutine, 9. Zisťovanie koeficientov prestupu látky, 10. Navrhovanie kolón s kontinuálnym kontaktom fáz.

Silový účinok partikulárnej látky na lopatku homogenizátora

Štefan Gužela

Vydavateľstvo STU Bratislava, 2005, ISBN 80-227-2201-4, 117 s.

Úvod, 1. Miešanie partikulárnych látok, 2. Napätostný stav partikulárnej látky, 3. Literárna rešerž, 4. Experimentálna časť.

silovy_ucinok

aplikovana_fyzikalna_chemia

Aplikovaná fyzikálna chémia - príklady

Alexander Molnár

Vydavateľstvo STU Bratislava, 2004, ISBN 80-227-2124-7, 316 s.

Predslov, 1. Fyzikálne rovnice, prepočty jednotiek fyzikálnych veličín, 2. Molová hmotnosť a koncentrácie, 3. Látková bilancia fyzikálnych procesov, 4. Látková bilancia chemických procesov, 5. Stavové vlastnosti plynov, pár a kvapalín, 6. Výpočet termodynamických funkcií a aplikácia prvého zákona termodynamiky na fyzikálne procesy bez fázovej premeny, 7. Termodynamika chemických procesov – energetická bilancia, 8. Vlastnosti roztokov, 9. Fázová rovnováha jednozložkových sústav, 10. Termodynamické zmeny v sústave s fázovou premenou, 11. Fázová rovnováha viaczložkových sústav, 12. Chemická rovnováha.

Projektovanie a výstavba chemických a potravinárskych závodov

Albín Štofila

Vydavateľstvo STU Bratislava, 2004, ISBN 80-227-2062-3, 168 s.

Predslov, 1. Úvod, 2. Investičná činnosť a základná dokumentácia, 3. Návrh výrobnej linky, 4. Voľba výrobného zariadenia, 5. Grafické znázornenie procesu a dokumentácia, 6. Moderné metódy pri projekčnej činnosti a výstavbe výrobných liniek a nových prevádzok, 7. Projektová príprava stavieb – výber staveniska a zastavovací plán, 8. Optimalizácia chemických a potravinárskych výrob pri projektovaní prevádzok, 9. Pomocné zariadenia prevádzok, 10. Organizácia výstavby a realizácia stavby, 11. Skúšky strojov, 12. Údržba prevádzkového zariadenia, 13. Riziká v investičnom procese a spoľahlivosť liniek, 14. Hygienické zásady pri výstavbe závodov a prevádzok.

projektovanie_vystavba

tepelne_pochody

Tepelné pochody

Karol Jelemenský, Jiří Šesták, Rudolf Žitný

Vydavateľstvo STU Bratislava, 2004, ISBN 80-227-2109-3, 308 s.

Predslov, 1. Úvod do teórie prestupu tepla, 2. Výmenníky tepla, 3. Kondenzátory, 4. Odparovanie a odparky, 5. Sušenie a sušiarne, 6. Spaľovanie a pece, 7. Ohmický a mikrovlnný ohrev.

Tok tekutín v potrubných systémoch

Karol Vavro

Vydavateľstvo STU Bratislava, 2004, ISBN 80-227-2018-6, 180 s.

Úvod, 1. Vlastnosti uvažovaných tekutín, 2. Vlastnosti potrubného systému, 3. Stacionárny tok tekutín v rúre, 4. Rýchlosť šírenia tlakových vĺn tekutiny v rúrach, 5. Nestacionárny tok tekutín v rúre, 6. Dynamické účinky nestacionárneho toku tekutín na potrubie, 7. Numerické riešenie potrubnej dopravy tekutín, 8. Počítačové programy a príklady riešenia úloh dopravy kvapalín, 9. Počítačové programy a príklady riešenia úloh dopravy plynu.

tok_tekutin

recyklacia_odpadov

Recyklácia odpadov

Ladislav Chriašteľ

Vydavateľstvo STU Bratislava, 2000, ISBN 80-227-1403-8, 102 s.

Predslov, 1. Harmónia v prírode, uzavretý cyklus látok, 2. Hlavné zložky ekosystému, 3. Obehy jednotlivých prvkov v prírode, 4.Prírodný obeh narušený činnosťou človeka, 5.Odpad nespracovateľný pre mikroorganizmy, 6.Tvorba, charakterizácia a rozdelenie odpadov, 7. Recyklácia odpadu a jej charakterizácia, 8. Minimalizácia produkcie odpadov, nizkoodpadové (čistejšie) technológie, 9. Opatrenia na zníženie environmentálneho rizika, stratégia nakladania s odpadmi do budúcnosti, 10. Koncepty pre rozvoj a uplatňovanie čistejších (nízkoodpadových) technológií, 11. Ekonomické aspekty zavádzania nízkoodpadových technológií, 12. Redukčný potenciál nízkoodpadových technológií, 13. Eko-aspekty recyklácie odpadov, 14. Výroba kompostu z komunálneho odpadu, 15. Recyklácia poľnohospodárskeho odpadu, 16. Recyklácia odpadov z potravinárskeho priemyslu, 17. Recyklácia opotrebovaných pneumatík, 18. Recyklácia plastov, 19. Recyklácia papiera, 20. Recyklácia odpadov z ťažby dreva, 21 Recyklácia odpadov zo spracovania vyťaženej drevnej masy, 22. Recyklácia odpadov z chemického priemyslu, ...

Konštrukcia výrobných zariadení

Igor Jaššo, Marián Peciar

Vydavateľstvo STU Bratislava, 2000, ISBN 80-227-1372-4, 252 s.

Úvod, 1. Výrobné zariadenia, 2. Korózia a protikorózna ochrana, 3. Tlakové nádoby, materiály, pravidlá konštruovania, 4. Návrh a posudzovanie tlakových nádob, 5. Medzné stavy únosnosti konštrukcií, 6. Plášte tlakových nádob, 7. Stabilita škrupinových konštrukcií, 8. Dná a veká nádob, 9. Prírubové spoje, 10. Hrdlá, prielezy, vystužovanie otvorov, 11. Uloženie škrupinových konštrukcií, 12. Okrajové poruchy napätosti škrupín, 13. Tesnenia pohyblivých častí – upchávky.

konstrukcia_vyrobnych_zariadeni

technicke_zobrazovanie

Technické zobrazovanie pomocou počítača

Karol Vavro

Vydavateľstvo STU Bratislava, 2002, ISBN 80-227-1721-5, 153 s.

Úvod, 1. Štandardné moduly BP7, 2. Dvojrozmerná grafika, 3. Axonometrická grafika, 4. Špeciálne programy.

Cyklónové aparáty pre výrobné technológie a ochranu životného prostredia

Karol Vavro, Peter Hodúr

Vydavateľstvo STU Bratislava, 1996, ISBN 80-227-0896-8, 263 s.

1. Všeobecné informácie o cyklónových aparátoch, 2. Bilancovanie heterogénnych zmesí, 3.Fyzikálne javy v odlučovacom priestore cyklónu, 4. Energetická náročnosť cyklónových odlučovačov, 5. Účinnosť odlučovania a efekt triedenia, 6. Výpočet cyklónových odlučovačov, 7. Činnosť skupiny cyklónových odlučovačov, 8. Návrh cyklónových odlučovačov, 9. Príklady.

cyklonove_aparaty

lista_spodok