Prejsť na obsah
Študenti

 I N F O R M Á C I E  k zápisom do 1. roč. -  denná forma bakalárskeho štúdia

 I N F O R M Á C I E  k zápisom do 1. roč. -  Inžinierske štúdium  AR 2017/2018

Zápisy do jednotlivých ročníkov budú uskutočňované nasledovne:

Denná forma štúdia:

1. roč. bakalárskeho štúdia:  21.8.2017 – 23.8.2017 v čase od 8:30hod. (Aula Aurela Stodolu SjF)

1. roč. inžinierskeho štúdia:  24.8.2017 – 25.8.2017 v čase od 8:30hod. (Aula Aurela Stodolu SjF)

Uvedené termíny zápisov sa týkajú uchádzačov o bakalárske a inžinierske štúdium, ktorí budú študovať v SLOVENSKOM JAZYKU!

Imatrikulácia študentov – 1.roč. bakalárskeho štúdia:18.9.2017.

Slávnostné otvorenie AR 2017/2018 – 18.9.2017.

E-zápis nie je možný pre zápis do prvých ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia (ide o zmenu stupňa štúdia a takýto e-zápis zatiaľ AIS neumožňuje).

UPOZORNENIE:

Študenti, ktorí sa prídu zapísať do 1.roč. bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia opakovane cez nové prijímacie konanie, musia pred opakovaným zápisom do 1.roč. požiadať na ÚPČ o ukončenie predchádzajúceho štúdia (všeobecné tlačivo žiadosti na web stránke) !!!

E - zápis pre študentov, ktorí pokračujú v štúdiu vo vyšších ročníkoch

E - zápis do vyššieho ročníka si môžete vykonať v AIS

do 12.08.2017 a  od 26.08. - 31.08.2017

V prípade akýchkoľvek otázok s vykonaním e-zápisu kontaktujte pani Ing. Mariannu Frajkovú: marianna.frajkova@stuba.sk

E-zápis do vyšších ročníkov si môžu vykonať len tí študenti, ktorí splnili podmienky pre pokračovanie v štúdiu, t.j.

-          získali minimálne 30 kreditov za AR 2016/2017
-          pokiaľ mal študent v AR 2016/2017 druhý zápis akéhokoľvek predmetu a nemá v AIS zapísané konečné hodnotenie, nie je možné uskutočniť zápis (aj po získaní 30 kreditov).

Návod na e-zápis:

V časti Osobný manažment: Dokumetový server / Strojnícka fakulta / Informácie pre študentov/ E-zapis

Študenti pred e-zápisom do 3.roč. bakalárskeho štúdia a 2.roč. inžinierskeho štúdia, musia mať v AIS zapísané hodnotenie z Odbornej praxe.

Študijný program – bakalárske štúdium

Zapisuje predmet Výrobno-odborná prax

B-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov

Ing. Zuzana Peciarová,  zuzana.peciarova@stuba.sk

B-AMAM, B-AMAMxA  aplikovaná mechanika a mechatronika

Ing. Jana Harakaľová jana.harakalova@stuba.sk

B-AMPS automobily a mobilné pracovné stroje

Ing. P. Petrák, CSc.  peter.petrak@stuba.sk

B-ESZ energetické stroje a zariadenia

Ing. Jaroslav Šustek, PhD.  jaroslav.sustek@stuba.sk

 

doc. Ing. František Ridzoň, PhD.    frantisek.ridzon@stuba.sk

B-EVT environmentálna výrobná technika

Ing. Andrej Červeňan, PhD. (andrej.cervenan@stuba.sk)

B-STAM strojárske technológie a materiály

prof. Ing. Ernest Gondar, PhD.  ernest.gondar@stuba.sk

B-TOZP technika ochrany životného prostredia

prof. Ing. Marián Peciar, PhD. - marian.peciar@stuba.sk

 

doc. Ing. Roman Fekete, PhD. - roman.fekete@Stuba.sk

 

 

Študijný program – inžinierske štúdium

Zapisuje predmet Odborná prax

I-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov

Ing. Zuzana Peciarová,  zuzana.peciarova@stuba.sk

I-AMAM, I-AMAMxA aplikovaná mechanika a mechatronika

Ing. Jana Harakaľová jana.harakalova@stuba.sk

I-AMPS automobily a mobilné pracovné stroje

Ing. P. Petrák, CSc.  peter.petrak@stuba.sk

 

 prof. Ing. L. Gulan, PhD. ladislav.gulan@stuba.sk

I-ESZ energetické stroje a zariadenia

doc. Ing. František Ridzoň, PhD.    frantisek.ridzon@stuba.sk

 

Ing. Jaroslav Šustek, PhD.  jaroslav.sustek@stuba.sk

I-EVT environmentálna výrobná technika

PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD. (ingrid.souckova@stuba.sk).

I-CHPZ chemické a potravinárske stroje a zariadenia

prof. Ing. Marián Peciar, PhD. - marian.peciar@stuba.sk

 

doc. Ing. Roman Fekete, PhD. - roman.fekete@Stuba.sk

I-MESK meranie a skúšobníctvo

Ing. Zuzana Peciarová,  zuzana.peciarova@stuba.sk

I-STAM strojárske technológie a materiály

prof. Ing. Pavol Švec, PhD. pavel.svec@stuba.sk

I-VSMK výrobné systémy a manažérstvo kvality

doc. Ing. Peter Križan, PhD. peter.krizan@stuba.sk

 

Študenti, ktorí splnili podmienky pre pokračovanie v štúdiu, vykonali e-zápis, sa na zápis dostavia ešte osobne do Auly Aurela Stodolu na SjF STU v Bratislave nasledovne:

do 2.roč. bakalárskeho štúdia: dňa 4.9.2017 o 8:30 hod. – do 12:00 hod.

do 3.roč. bakalárskeho štúdia: dňa 5.9.2017 o 8:30 hod. – do 12:00 hod.

do 2.roč. inžinierskeho štúdia: dňa 6.9.2017 o 8:30 hod. – do 12:00 hod.

Uvedené termíny zápisov sa týkajú študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa, ktorí študujú v SLOVENSKOM JAZYKU!

Na zápis si prinesiete:

http://www.sjf.stuba.sk/sk/studentov/tlaciva.html?page_id=5003

1/ Vyplnené tlačivo  N-VI Žiadosť o vydanie Preukazu študenta alebo Prolongačnej známky

2/ Doklad o zrealizovanom bezhotovostnom prevode za preukaz ISIC (prolongačnú známku)
Poplatok za známku ISIC v sume 14 € uhraďte prevodným príkazom (bezhotovostne) - Číslo účtu vo formáte IBAN: SK86 8180 0000 0070 0008 5595 - Variabilný symbol: 12900.
Poplatok za známku STU bez ISIC v sume 5 € uhraďte prevodným príkazom (bezhotovostne ) - Číslo účtu vo formáte IBAN: SK86 8180 0000 0070 0008 5595 - Variabilný symbol: 09900.

3/ Vyplnené tlačivo - Čestné prehlásenie študenta o štúdiu
(v prípade, že v čestnom vyhlásení uvádzate, že ste platili na inej VŠ je nutné doniesť doklad o platbe)

Alebo:

Čestné prehlásenie študenta o štúdiu na VS – v slovensko-anglickom jazyku jazyku  (pre študentov, ktorí nie sú občanmi SR alebo nemajú trvalý pobyt v SR)

4/ Vytlačený a podpísaný zápisový hárok (záväzný!)

5/ Vytlačené a podpísané tlačivo – BOZP – povinnosť sa vzťahuje pre študentov, ktorí sa zapisujú do 1 + 3.roč. bakalárskeho štúdia a 1.roč. Ing. štúdia (tlačivo bude zverejnené na web stránke do 14.8.2017)

6/ Žiadosť o výnimku z počtu zapísaných kreditov – žiadosť si podáva študent, ktorý si zapísal predmety za viac ako 90 kreditov

Dôležité!

Zmena úradných hodín počas hlavných prázdnin a zápisov:

Úradné hodiny počas hlavných letných prázdnin do 18.8.2017 sú len v pondelok a v stredu od 9:00 hod. – do 11:00 hod.

Úradné hodiny počas zápisov, t.j. od 21.8.2017 do 6.9.2017 sú zrušené!

Upozornenie pre všetkých študentov!
Je nutné, aby ste si skontrolovali v AIS Osobné údaje a potvrdili správnosť! Tak isto je nutné, aby ste mali v AIS vložené číslo účtu (aktívny!!!).
V prípade nesplnenia týchto povinností, Vám referentka ÚPČ nebude môct vydať potvrdenie o štúdiu a taktiež prolongačnú známku.