Prejsť na obsah
Študenti

HARMONOGRAM BAKALÁRSKEHO A INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2019-2020

Slávnostné otvorenie ak. roku 2019 – 2020  23.09.2019
Imatrikulácia študentov 1. ročníka BŠ   23.09.2019

Prvý semester 

 
Všetky ročníky a formy BŠ a IŠ 23.09.2019 – 15.02.2020
Výučba 23.09.2019 – 21.12.2019
Zimné prázdniny 23.12.2019 – 04.01.2020
Skúškové obdobie prvého semestra 07.01.2020 – 15.02.2020

Druhý semester

 
1. a 2. roč. BŠ, 1. ročník IŠ 17.02.2020 – 31.08.2020
   
Výučba 17.02.2020 – 16.05.2020
Skúškové obdobie druhého semestra 18.05.2020 – 04.07.2020
 
Letné prázdniny 06.07.2020 – 31.08.2020
   
3. ročník BŠ 17.02.2020 – 10.06.2020
Výučba 17.02.2020 – 09.04.2020
Skúškové obdobie 14.04.2020 – 29.05.2020
Odovzdanie bakalárskej práce    do  19.06.2020
Príprava na štátnu skúšku 01.06.2020 – 06.06.2020
Štátne skúšky 08.06.2020 – 10.06.2020
Promócie 23.06.2020
   
2. ročník IŠ 17.02.2020 – 12.06.2020
Výučba   17.02.2020 – 09.04.2020
Skúškové obdobie 14.04.2020 – 29.05.2020
Odovzdanie diplomovej práce do 19.06.2020.
Príprava na štátnu skúšku 01.06.2020 – 09.06.2020
Štátne skúšky 10.06.2020 – 12.06.2020
Promócie 26.06.2020
  

Ďalšie aktivity

Fakultné kolo Študentskej vedeckej Konferencie 02.04.2020

Prax v bakalárskom štúdiu (povinná)

Výrobno-odborná prax na konci 2. ročníka BŠ 6 týždňov

Povinnú prax treba absolvovať v priebehu prázdnin po 2. ročníku. Prax si zabezpečí každý študent individuálne. O vykonaní praxe je potrebné doniesť doklad, kde bude uvedený opis činností, ktoré praktikant vykonával. Zápočet praxe zapíše do AIS na základe písomných potvrdení poverený pracovník z ústavu garantujúceho študijný program.

Prax v inžinierskom štúdiu (povinná)

Odborná prax na konci 1. ročníka IŠ 5 týždňov

Študenti na konci 1. ročníka inžinierskeho štúdia absolvujú 5 - týždňovú odbornú prax v strojárskom podniku, kde si majú overiť a doplniť základné vedomosti z technologických a konštrukčných predmetov. Organizačne môže zabezpečiť odbornú prax ústav garantujúci študijný program. Odbornú prax vykonajú študenti pod vedením určeného odborníka z príslušného podniku.

Poverený pracovník ústavu potvrdí študentovi absolvovanie praxe do AIS na základe študentom vypracovanej "Správy z odbornej praxe" v rozsahu cca 5 strán, kde študent uvedie všetky podstatné informácie o náplni a priebehu praxe.

Exkurzia (povinná)

V 1. ročníku IŠ 1 týždeň

Zimné telovýchovné sústredenie (nepovinné, výberový predmet) 

V priebehu bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia 1 týždeň

Letné telovýchovné sústredenie (nepovinné, výberový predmet)      

V priebehu bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia 1 týždeň

Študenti získajú 1 kredit po absolvovaní zimného telovýchovného sústredenia (5 dňový lyžiarsky výcvik) alebo letného telovýchovného sústredenia (splav, cykloturistika, turistika – podľa aktuálneho výberu). Absolvovanie zimného alebo letného telovýchovného sústredenia nie je náhradou za povinne voliteľné predmety Telesná výchova a šport a Zdravotná telesná výchova. Tieto predmety sú študenti bakalárskeho stupňa štúdia povinní absolvovať.

Zápisy (do ak. roku 2020 – 2021)

1. ročník IŠ      22.06.2020

1. ročník BŠ     30.06.2020