Prejsť na obsah
Prijímacie konanie Bc.

3. kolo prijímacieho konania otvorené  do 20. 08. 2021.


Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na univerzite je podľa zákona o VŠ získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania s maturitou. Strojnícka fakulta STU v akademickom roku 2021/2022 otvára dennú formu bakalárskeho štúdia. Externá forma štúdia sa v akademickom roku 2021/2022 neotvára.

Spôsob podania prihlášky

Na štúdium je možné sa prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky bez zaručeného elektronického podpisu použitím akademického informačného systému STU (AIS).

 • Uchovajte si prihlasovacie údaje do E-PRIHLÁŠKY, budete ich potrebovať pri zápise na štúdium.
 • Uchádzači o bakalárske štúdium uvedú v prihláške najviac tri  študijné programy, o ktoré sa chcú uchádzať (1. – hlavný, 2. a 3. - alternatívny ). Postup výberu alternatívnych programov je popísaný v "Postupe pri vypĺňaní e-prihlášky". 
 • Záväzne podaná prihláška má stav „PODANÁ E-PRIHLÁŠKA“.
 • Nekompletné prihlášky budú vyradené z prijímacieho konania!
 • Lekárske potvrdenie nie je potrebné priložiť k prihláške.

UCHÁDZAČOV PRIJÍMAME BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

 • Prijíma sa na základe študijných výsledkov na strednej škole, kalkulačka bodového hodnotenia je TU.
 • Poplatok za prijímacie konanie pre dennú formu štúdia a prihlásenie prostredníctvom e-prihlášky je 20 € za štúdium v štátnom jazyku a 80 € za štúdium v anglickom jazyku
 • V papierovej forme je nutné doručiť úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia a ďalšie dokumenty uvedené v texte nižšie.
 • Termín podania prihlášky: 20.8.2021 
 • Termín zasadnutia prijímacej komisie: 27.8.2021

Prílohy k e-prihláške

    1.Prílohy v ELEKTRONICKEJ FORME:
 • Podpísaný životopis, neposielať už v papierovej podobe.
 • Potvrdenie o zaplatení manipulačného poplatku za prijímacie konanie (len v prípade ak bude platba uskutočnená inak ako online platobnou bránou v prostredí e-prihlášky).
 • Vyplnené známky a k tomu prislúchajúce elektronické dokumenty takto:

A/ uchádzači, ktorí maturujú v roku 2021

 • V sekcii Známky za strednú školu vyplniť známky (+ priemery) z koncoročných vysvedčení za 2. a 3. ročník (4-ročné štúdium) alebo 3. a 4. ročník (5-ročné štúdium), prípadne 6. a 7. ročník (8-ročné štúdium). Zostavu Známky zo strednej školy je potrebné vytlačiť, správnosť údajov potvrdiť príslušnou strednou školou a podpísať uchádzačom.
 • V sekcii Dokumenty vložiť naskenovanú, školou potvrdenú zostavu Známky zo strednej školy.
 • Ak nie je možné v aktuálnej pandemickej situácii získať potvrdenie zostavy známok zo strednej školy, vložiť do e-prihlášky naskenované kópie výročných vysvedčení z oboch strán (z ročníkov, z ktorých známky ste uviedli v sekcii Známky).

B/ uchádzači, ktorí maturovali pred rokom 2021

 • V sekcii Známky za strednú školu vyplniť známky (+ priemery) z maturitného vysvedčenia a koncoročných vysvedčení za posledné tri roky štúdia na strednej škole (2. až 4. ročník, resp. 3. až 5. ročník, resp. 6. až 8. ročník podľa typu školy).
 • Pre overenie správnosti údajov vložiť naskenované úradne overené kópie maturitného vysvedčenia a koncoročných vysvedčení za posledné tri roky štúdia.
 • Ak nie je možné v aktuálnej pandemickej situácii dokumenty úradne overiť, vložte naskenované vysvedčenia z oboch strán aj bez potrebného overenia.

C/ zahraniční uchádzači a uchádzači zo SR a CZ, ktorí študovali časť štúdia v zahraničí

V sekcii Dokumenty vložiť:

 • Notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia s prekladom do slovenského jazyka.
 • Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti maturitného vysvedčenia (vydávajú Okresné úrady v sídle krajov v SR)
 • Koncoročné vysvedčenia za posledné tri roky štúdia na strednej škole, s prekladom do slovenského jazyka.
 • Ekvivalencie koncoročných známok zo strednej školy za posledné tri roky štúdia + známok z maturitného vysvedčenia udelených zahraničnou školou do slovenskej klasifikačnej stupnice (vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR).

Informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí v slovenskom jazyku

Informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí  v anglickom jazyku


2
. Povinné prílohy v PAPIEROVEJ FORME

Doručiť hneď po podaní prihlášky, respektíve ihneď po vykonaní maturitnej skúšky

A/ uchádzači, ktorí maturujú v roku 2021

 • Úradne overená kópia maturitného vysvedčenia (bez dodatku).
 • Úradne overená kópia koncoročného vysvedčenia záverečného ročníka štúdia na strednej škole (4. ročník, resp. 5. ročník, resp. 8. ročník).
 • Zostava Známky zo strednej školy potvrdená školou a podpísaná uchádzačom (ak nebola vložená do e-prihlášky elektronicky).

B/ uchádzači, ktorí maturovali pred rokom 2021

 • Úradne overená kópia maturitného vysvedčenia (bez dodatku).
 • Úradne overené kópie koncoročných vysvedčení za posledné tri roky štúdia na strednej škole (ak neboli úradne overené kópie vysvedčení vložené elektronicky).

C/ zahraniční uchádzači a uchádzači zo SR a CZ, ktorí študovali časť štúdia v zahraničí

 • Notársky overená kópia Rozhodnutia o uznaní rovnocennosti maturitného vysvedčenia získaného v zahraničí.
 • Ekvivalencia známok udelených zahraničnou strednou školou do slovenskej klasifikačnej stupnice.

Úradné overenie dokumentov je možné vykonať overením dokumentu notárom, overením dokumentu na matrike obecného úradu alebo overením dokumentu vlastnou strednou školou.

Adresa pre zaslanie dokumentov:

Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Útvar pedagogických činností
Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava 1Poplatok za prijímacie konanie:

 • Poplatok za prijímacie konanie na dennú formu štúdia:  
  20 € -  uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky (vzťahuje sa pre štúdium v štátnom jazyku),
  80€ - uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky (vzťahuje sa pre štúdium v cudzom - anglickom jazyku),

Účastníkom Strojárskej olympiády, ktorí sa zapíšu na štúdium, bude manipulačný poplatok za prijímacie konanie vrátený. Účasť preukážte vložením účastníckeho listu (scan) v e-prihláške v sekcii Dokumenty.

Platbu za E-prihlášku môžete vykonať:

 1. online platba (priamo v e-prihláške platobnou kartou)
 2. internet banking (realizovaný cez internet),
 3. bezhotovostný platobný príkaz realizovaný prostredníctvom banky.

Ak uchádzač uhradí platbu iným spôsobom, ako je vyššie uvedené, je povinný doložiť kópiu dokladu o úhrade.

Bankové spojenie

Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Adresát Strojnícka fakulta - Nám. slobody 17, 81231 Bratislava
Číslo účtu IBAN: SK09 8180 0000 0070 0034 1800
SWIFT BIC: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol elektronickej prihlášky generuje informačný systém prihlášky 
Konštantný symbol pre platbu prevodom: 0558  

Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IBAN kód: SK0981800000007000341800
SWIFT kód: SPSRSKBAXXX

Poplatky za štúdium
Štúdium v štandardnej dĺžke je bezplatné. Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium, respektíve iné poplatky spojené so štúdiom určuje smernica rektora zverejnená na www.stuba.sk

Poplatok za štúdium v anglickom jazyku je vo výške 4 000 € ročne.

Štipendium

Študentovi môže byť jednorazovo priznané motivačné štipendium odborové vo vybraných študijných odboroch, motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností alebo motivačné štipendium za mimoriadne výsledky. Podmienky na priznávanie a poskytovanie štipendií upravuje Štipendijný poriadok STU

Uchádzači so špecifickými potrebami

Formulár žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky
(po stiahnutí formulára žiadosti do počítača, je možné žiadosť vyplniť)

Koordinátor pre zdravotne postihnutých:
Mgr. Alena Cepková, PhD.
tel.: +421 908 769 899
e-mail: alena.cepkova@stuba.sk


Ponuka študijných programov uskutočňovaných v štátnom jazyku

Denná forma štúdia, prezenčná metóda (3 - ročné štúdium)

Denná forma štúdia, prezenčná metóda (4 -ročné štúdium)

Ponuka študijných programov uskutočňovaných v cudzom (anglickom) jazyku

Denná forma štúdia, prezenčná metóda (3 - ročné štúdium):

Ďalšie informácie pre uchádzačov o študijné programy uskutočňované v anglickom jazyku sú uvedené TU.

Počty prijímaných študentov:

Študijný program  (štátny jazyk)

Forma / metóda štúdia

Počty prijímaných študentov

aplikovaná mechanika a mechatronika

denná / prezenčná

80

automatizácia a informatizácia strojov a procesov

denná / prezenčná

60

automobily a mobilné pracovné stroje

denná / prezenčná

180

energetické stroje a zariadenia

denná / prezenčná

35

environmentálna výrobná technika

denná / prezenčná

35

meranie a manažérstvo kvality v strojárstve

denná / prezenčná

35

strojárske technológie a materiály

denná / prezenčná

60

technika ochrany životného prostredia 

denná / prezenčná

35

prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky

denná / prezenčná

35

 Spolu

 denná / prezenčná

 555

Študijný program uskutočňovaný
v cudzom (anglickom) jazyku

Forma / metóda štúdia

Počty prijímaných študentov

aplikovaná mechanika a mechatronika

denná / prezenčná

14

meranie a manažérstvo kvality v strojárstve

strojárske technológie a materiály

denná / prezenčná

denná / prezenčná

13

13

Spolu

denná / prezenčná

40

Naše kontaktné údaje:
Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Útvar pedagogických činností 
Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava 1

Tel.: Tel.: +421 2 57296 520

E-mail: uchadzac@sjf.stuba.sk,

andrea.bacigalova@stuba.sk
nadezda.svancarova@stuba.sk

Internet: http://www.sjf.stuba.sk