Prejsť na obsah
Študenti

Na základe rozhodnutia dekana fakulty SjF STU v Bratislave začína pedagogický proces v prvom semestri akademického roka 2021/2022 prezenčnou formou výučby na všetkých troch stupňoch štúdia (bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom) dňa 20. 09. 2021.

 

Rozvrhy na prvý semester akademického roka 2021/2022 budú zverejnené dňa 13. 09. 2021 (pondelok) v systéme AIS.

 

Forma výučby počas prvého semestra bude reagovať na aktuálnu pandemickú situáciu nasledovne:

 

 • Prezenčná výučba

(zelený stupeň – MONITORING / oranžový stupeň – OSTRAŽITOSŤ)

   • všetci študenti doktorandského, inžinierskeho štúdia a bakalárskeho štúdia

 

 • Hybridná výučba (červený stupeň – I. STUPEŇ OHROZENIA)
  • Prednášky dištančne (on-line):
   • všetci študenti doktorandského, inžinierskeho štúdia a bakalárskeho štúdia
  • Cvičenia prezenčne:
   • všetci študenti bakalárskeho a inžinierskeho štúdia

 

 • Dištančná (on-line) výučba (II. a vyšší stupeň OHROZENIA)
   • všetci študenti doktorandského, inžinierskeho a bakalárskeho štúdia
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - VÝUČBA

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA ROZVRHU

VŠEOBECNÉ OPATRENIA SÚVISIACE s COVID-19


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - VÝUČBA
 1. Výučba v ZS 2021/2022 sa začína 20.9.2021.

 2. Pri hybridnej a dištančnej forme výučby sa všetky prednášky sa budú realizovať online formou, prioritne prostredníctvom platformy GSuite – Google Meet alebo MS Teams.

 3. Pri prezenčnej a hybridnej forme výučby sa semináre, laboratórne cvičenia a projekty budú konať prezenčnou formou v prípade umožnenia podľa COVID automatu; t. j. v stupni monitoring – zelená, ostražitosť – oranžová a 1. st. varovania – červená.

 4. Náhrada cvičení s inou skupinou nie je možná.

 5. Prechod do hybridnej formy výučby, ktorá je spojená so zmenou rozvrhu, zverejní fakulta na svojom webovom sídle. Študentov a pedagógov o tejto skutočnosti bude informovať hromadným mailom. Odporúča sa pravidelne sledovať informácie na web stránke fakulty.

 6. Prechod do dištančnej formy výučby, kedy sa zachová rozvrh podľa prezenčnej formy výučby, zverejní fakulta na svojom webovom sídle. Študentov a pedagógov o tejto skutočnosti bude informovať hromadným mailom. Odporúča sa pravidelne sledovať informácie na web stránke fakulty.

 7. Vyučujúci pred začiatkom semestra vypracujú podmienky priebežnej kontroly a ukončenia predmetu pre prípad prezenčnej, hybridnej i dištančnej formy vzdelávania, s ktorými oboznámia študentov na začiatku výučby.

 8. Na každej prezenčnej vzdelávacej aktivite vyučujúci dôsledne zabezpečí prezenciu. Prezenčné listiny archivuje pre prípad ochorenia niektorého z členov skupiny a na požiadanie je povinný predložiť ich prodekanke pre vzdelávanie pre následnú identifikáciu kontaktov.

 9. Na prezenčnej výučbe je povinnosťou dodržiavanie všeobecných aktuálnych opatrení ÚVZ. Na prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri sa odporúča používať respirátor FFP2.

 10. Metódy štúdia v študijných programoch 3. stupňa pri hybridnej výučbe budú určené individuálne podľa rozhodnutia dekana fakulty.

 11. Výučbu zahraničných študentov v rámci programu Erasmus+, Ceepus a iných mobilít koordinuje prodekan pre propagáciu, spoluprácu s praxou a zahraničné vzťahy doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. U študentov prichádzajúcich z rizikových krajín sa odporúča dištančná forma vzdelávania.

 12. Tieto informácie sa môžu zmeniť /aktualizovať na základe rozhodnutí ÚKŠ SR, Krízového štábu STU, rektora STU a dekana SjF STU.


INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA ROZVRHU
 1. Rozvrhy na ZS 2021/22 budú zverejnené 13.9.2020 (pondelok) v systéme AIS.

 2. Študenti, ktorí majú opakovane zapísané predmety alebo z iných dôvodov nemajú skompletizovaný rozvrh podľa študijného plánu, si musia rozvrh dotvoriť. Skompletizovanie rozvrhu je zodpovednosťou študenta.

 3. Akékoľvek nezrovnalosti v rozvrhu, ako aj zmenu povinne voliteľných alebo výberových predmetov je potrebné vyriešiť v termíne od 20. do 27. 09. 2021 s príslušným učiteľom a/alebo študijnou referentkou.

 4. Tieto informácie sa môžu zmeniť /aktualizovať na základe rozhodnutí ÚKŠ SR, Krízového štábu STU, rektora STU a dekana SjF STU.


VŠEOBECNÉ OPATRENIA SÚVISIACE s COVID-19
 1. Pri vstupe do objektov SjF STU sa dôrazne vyžaduje dodržiavanie zásady R-O-R a obmedzenie sociálnych kontaktov na nevyhnutnú mieru. Pri dlhšie trvajúcich aktivitách sa na prekrytie horných dýchacích ciest odporúča použitie respirátora FFP2.

 2. Je prísne zakázané vstupovať do objektov fakulty osobám s potvrdeným ochorením COVID-19 ako aj s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 ako sú horúčka nad 38°C, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, strata čuchu a chuti.

 3. Ak sa u študenta alebo zamestnanca objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu účasti na vzdelávacích činnostiach alebo počas pracovného dňa, bezodkladne opustí fakultu s použitím rúška aj vo vonkajších priestoroch a kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára.

 4. V prípade, ak je študentovi alebo zamestnancovi potvrdené ochorenie COVID-19, bezodkladne oznámi túto skutočnosť e-mailom alebo telefonicky svojej študijnej referentke alebo prodekanke Pokusovej, prodekanom Beniakovi (zahraniční študenti) a Ďurišovi (PhD. študenti) alebo prodekanovi Schrekovi (zamestnanci).

 5. Študenti, u ktorých sa vyskytne podozrenie na ochorenie alebo je potvrdené ochorenie COVID-19, sú ospravedlnení zo vzdelávacích činností počas celého trvania izolácie (karantény), ak doložia študijnej referentke záznam o vyšetrení u lekára alebo o teste v zdravotníckom zariadení / mobilnej odberovej jednotke.

 6. Pravidlá karantény po kontakte s nakazenou osobou určuje príslušná vyhláška ÚVZ. Osoby v karanténe informujú o tejto skutočnosti príslušné osoby uvedené v bode 5 a priameho nadriadeného (zamestnanci).

 7. Tieto informácie sa môžu zmeniť /aktualizovať na základe rozhodnutí ÚKŠ SR, Krízového štábu STU, rektora STU a dekana SjF STU..