Prejsť na obsah
Matematika

 Základy štatistickej analýzy - bakalárske štúdium  

gestor predmetu: Doc. Daniela Velichová, CSc.
prednášajúce: RNDr. Jana Gabková, PhD.
                         Mgr. Milada Omachelová, PhD.
letný semester, 2. ročník

Obsahová náplň predmetu:

Základné pravdepodobnostné metódy

  • Pravdepodobnosť, podmienená pravdepodobnosť a nezávislosť náhodných udalostí.
  • Náhodné premenné. Vybrané rozdelenia diskrétnych a spojitých náhodných premenných.
  • Rozdelenia diskrétneho a spojitého náhodného vektora. Kovariancia a korelácia. Nezávislosť náhodných premenných. Viacrozmerné normálne rozdelenia.

  • Lineárne kombinácie náhodných premenných. Rozdelenia odvodené z normálneho. Momentové vytvárajúce funkcie. Čebyševová nerovnosť.

Základné štatistické metódy

  • Náhodný výber a základné spracovanie pozorovaných dát. Bodové a intervalové odhady.

  • Základy testovania štatistických hypotéz. Testy parametrov normálnych rozdelení.

  • Overovanie zhody empirického rozdelenia s teoretickým rozdelením. Testy dobrej zhody.

 

webmaster katedry