Prejsť na obsah
Matematika

VYBRANÉ STATE Z MATEMATIKY, Optimalizačné metódy - doktorandské štúdium  

gestor predmetu: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.

Obsahová náplň predmetu:

  • základy vektorovej analýzy
  • diferenciálny a integrálny počet funkcií viac premenných
  • nekonečné číselné a funkcionálne rady
  • funkcie komplexnej premennej
  • Laplaceova transformácia
  • špeciálne diferenciálne rovnice a sústavy rovníc