Prejsť na obsah
Matematika

 ZÁKLADNÝ TEORETICKÝ VÝSKUM 

 • deskriptívna geometria, teória obalových a rozvinuteľných plôch
 • diferenciálna geometria variet a k-segmentov (infinitezimálna metrika a homogenita)
 • Minkowského množinové operácie
 • geometrické modelovanie interpolačných kriviek, plôch a masívov, homogenita a deformácie útvarov
 • lineárna algebra (teória quasigrúp a pologrúp)
 • numerická matematika (riešenie veľkých systémov rovníc, problémy vlastných čísel)
 • obyčajné diferenciálne rovnice (existencia riešenia, asymptotické a oscilatorické vlastnosti, topologické metódy riešení)
 • parciálne diferenciálne rovnice
 • počítačová geometria, algoritmy zobrazovania a animácie

 APLIKAČNÝ VÝSKUM 

 • geometrické modelovanie interpolačných kriviek, plôch a masívov
 • 3D rekonštrukcia z fotografických a video záznamov
 • multimediálne technológie vo výučbe matematiky a geometrie na technikách
 • normy
 • numerická matematika (konečno-diferenčné schémy, FEM a BEM metódy)
 • pedagogika výučby matematiky a geometrie
 • programátorské práce na aplikačných balíkoch systému MATHEMATICA®
 • signal processing (časovo-frekvenčná analýza signálu, WFT, WT, FFT, Wigner, Matching pursuit)
 • štatistické metódy riadenia kvality
 • štatistika v pedagogike