Prejsť na obsah
Matematika

 MATEMATIKA II - bakalárske štúdium  

gestor predmetu: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
letný semester, 1. ročník

Obsahová náplň predmetu:

 • diferenciálne rovnice, všeobecné a partikulárne riešenie, rovnice so separovanými a separovateľnými premennými
 • lineárna diferenciálna rovnica 1. rádu
 • lineárna diferenciálna rovnica 2. rádu s konštantnými koeficientmi
 • vektory a operácie s vektormi
 • analytická geometria trojrozmerného priestoru
 • n-rozmerný euklidovský priestor En: význačné body a množiny v  E2E3
 • funkcie dvoch i viac premenných: obor definície, graf, limita a spojitosť
 • parciálne derivácie, diferenciál, rovnica dotykovej roviny grafu funkcie
 • lokálne, viazané a globálne extrémy
 • integrálny počet funkcie dvoch a troch premenných
 • výpočet dvojných integrálov pomocou polárnych
 • výpočet trojných integrálov pomocou cylindrických a sférických transformácií
 • aplikácie dvojných a trojných integrálov.