Prejsť na obsah
Matematika

 PROGRAMOVANIE 

gestor predmetu: doc. Daniela Velichová, CSc.
prednášajúce: Mgr. Milada Omachelová, PhD.
                        
Mgr. Monika Kováčová, PhD.
zimný semester, 1. ročník bakalárskeho štúdia

Obsahová náplň predmetu:

 • porovnanie programovacích jazykov, základy algoritmizácie
  analýza problému a stratégie riešenia, vývoj algoritmu a jeho znázornenie, špecifikácia úlohy, vstupná a výstupná podmienka.
 • operačné prostredie počítača a základné programové štruktúry, základné dátové typy, základné programové štruktúry, zaistenie funkčnosti, testovanie, verifikácia a dokumentácia programov.
 • realizácia programu vo Fortrane 90/95, prekladač, zdrojový, cieľový a vykonateľný tvar programu, analýza programu.
 • premenné a konštanty
 • riadiace konštrukcie, vetvenie, skok, cyklus, rekurzia, vlastnosti a použitie.
 • štruktúrované premenné, polia - jedno a viac rozmerné, pamäťový rozsah a a inicializácia.
 • vybrané algoritmy, triedenie a vyhľadávanie.
 • práca s externými súbormi, I-O operácie.
 • dialekty Fortranu, programovanie a vytváranie väčších užívateľských celkov