Prejsť na obsah
Matematika

 MATEMATIKA I - bakalárske štúdium  

gestor predmetu: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
zimný semester, 1. ročník

Obsahová náplň predmetu:

 • lineárna algebra - matice a operácie s maticami, determinanty
 • systém lineárnych rovníc a metódy riešenia - Gaussova eliminačná metóda, Cramerovo pravidlo.
 • funkcie reálnej premennej: definícia a základné pojmy, elementárne funkcie a ich vlastnosti, limita funkcie, spojitosť funkcie
 • vlastnosti spojitej funkcie na uzavretom intervale
 • derivácia funkcie a jej geometrická a fyzikálna interpretácia, pravidlá pre výpočet derivácie funkcií
 • derivácie vyšších rádov, diferenciál, L´Hospitalovo pravidlo
 • monotónnosť funkcie, lokálne a globálne extrémy
 • priebeh funkcie - konvexnosť, konkávnosť a inflexné body, asymptoty grafu
 • pojem primitívnej funkcie, neurčitý integrál a jeho vlastnosti
 • integračné metódy: per partes, substitučná metóda
 • definícia určitého integrálu, základné vlastnosti a metódy integrácie
 • aplikácie integrálneho počtu
  
   › sylaby