Prejsť na obsah
Matematika

 KONŠTRUKČNÁ GEOMETRIA - bakalárske štúdium  

gestor predmetu: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
letný semester, 2. ročník

Obsahová náplň predmetu:

 • základy geometrie rozšíreného euklidovského
  priestoru
 • transformácie priestoru
 • základy premietania
 • premietacie metódy - Mongeova projekcia
  a kolmá axonometria
 • zobrazenie elementárnych geometrických útvarov
 • úlohy o prienikoch a rezoch
 • geometria kreatívneho priestoru, výtvarné
  a analytické reprezentácie modelovaných útvarov
 • matice transformácií a zobrazovacích metód
 • definícia, bodová funkcia a geometrické vlastnosti
  čiar, Frenet-Serretov trojhran
 • definícia, bodová funkcia a geometrické vlastnosti plôch, sieť parametrických čiar, dotyková rovina, skrut a normála plochy
 • špeciálne typy čiar a plôch technickej praxe, úlohy
  o čiarach a plochách
 • modelovanie s podporou počítača