Prejsť na obsah
Ústav procesného inžinierstva

lista_vrch

Úspešne obhájené diplomové práce na študijnom programe

CHEMICKÉ A POTRAVINÁRSKE STROJE A ZARIADENIA

 • Etážová rektifikačná kolóna
 • Fermentor pre produkciuvinárskych kvasiniek
 • Návrh zásobníka pivovarníckeho sladu s dávkovačom
 • Návrh dávkovača partikulárneho materiálu pre proces kontinuálnej granulácie
 • Rekuperačný výmenník tepla
 • Homogenizácia partikulárnych materiálov
 • Návrh kondenzátora E109
 • Kónický mlyn partikulárnych látok
 • Zariadenie na hydraulické miešanie kremelinovej suspenzie
 • Návrh nádoby pre fermentáciu ovocných štiav
 • Reboiler rektifikačnej kolóny
 • Inovácia adsorpčno-desorpčného zariadenia pre VOC
 • Návrh zariadenia na triedenie partikulárnych materiálov
 • Pevnostná analýza granulátu priemyselných hnojív
 • Metódy hodnotenia bezpečnosti technológie a riziko výbuchu výrobného uzla
 • Návrh potrubia na prevádzke Čpavok 4
 • Fluidný granulátor práškových materiálov
 • Kondenzátor pár oleja
 • Návrh rektifikačnej kolóny alkoholov
 • Sušenie papiera mikrovlnným ohrevom
 • Laboratórny vysokošmykový granulátor
 • Návrh zariadenia na varenie piva
 • Kompaktovanie práškov s rôznymi tokovými vlastnosťami
 • Výmenník tepla typu HCA
 • Návrh varáku pre destiláciu zákvasu z ovocných štiav
 • Analýza procesu jednoosového stláčania farmaceutických substancií
 • Návrh kontinuálneho granulátora liečiv
 • Návrh granulátora priemyselných hnojív
 • Aglomerácia adsorbentu
 • Kondenzátor pár hexánu
 • Sušenie organického materiálu
 • Vzduchový chladič
 • Výmena čerpadla P5304 v spoločnosti Slovnaft a.s.
 • Konštrukčný návrh bioreaktora
 • Energetický aspekt homogenizácie partikulárneho materiálu
 • Návrh zásobníkov pre technológiu výroby hnojív
 • Zariadenie na prípravu vodného roztoku srvátkového proteínu
 • Vplyv polymérnych aditív na prestup tepla v turbulentne prúdiacich kvapalinách
 • Modelovanie procesov v bioreaktoroch
 • Jednoosové lisovanie priemyselných hnojív
 • Návrh chladiča slabej kyseliny na prevádzke KD3
 • Znižovanie trecieho odporu pri turbulentnom prúdení kvapalín pomocou roztoku polyméru
 • Návrh konštrukčných úprav technológie výroby čpavkovej vody
 • Filtrácia pseudoplastickej kvapaliny
 • Vysokošmyková granulácia farmaceutických substancií
 • Rekuperačný výmenník tepla
 • Havarijný výmenník tepla
 • Etážová rektifikačná kolóna
 • Návrh miešadla pre prípravu papieroviny
 • Kompaktor priemyselných hnojív
 • Návrh dopravy alternatívnej ropy v Slovnafte a.s.
 • Homogenizátor partikulárnych látok
 • Testovanie práškov v kruhovom šmykovom prístroji
 • Technológia spracovania prachu
 • Návrh prehrievača pary 13E250
 • Vysokotlakové jednoosové lisovanie práškov
 • Návrh meracieho modulu núteného plnenia kompaktora
 • Výmenník tepla
 • Návrh prúdového kompresora
 • Návrh sušiaceho modulu pre sušenie papiera
 • Zariadenie na čistenie procesných kvapalín
 • Rektifikačná kolóna
 • Výroba dosiek z recyklovaných materiálov
 • Návrh strojovej časti technológie spracovania priesakových vôd
 • Procesové charakteristiky biorektora
 • Návrh úpravy technológie spracovania odpadového plastu
 • Vákuová odparka na zahusťovanie ovocných štiav
 • Návrh potrubia pary
 • Zásobník partikulárnych látok
 • Rekonštrukcia reaktora koncových plynov
 • Návrh filtračného systému chladiacej vody
 • Disipácia energie pri zhutňovaní mikrocelulózy
 • Analýza síl pôsobiacich na lopatku homogenizátora
 • Nepretržitá rovnovážna destilácia
 • Návrh optimálneho sacieho a výtlačného potrubia čerpadla na prevádzke KD3
 • Simulácia jednoosového stláčania sypkých materiálov pomocou FEM
 • Triedenie sypkých partikulárnych látok
 • Návrh potrubnej  pneumatickej dopravy mletého vápenca  
 • Návrh dýzového atomizačného zariadenia srvátkového proteínového koncentrátu  
 • Optimalizácia polohy trysiek v deacidifikačnom zaiadení 
 • Konštrukčný prepočet desorbčnej kolóny na prevádzke Čpavku 3
 • Teplotové pole lisovacej zóny kompaktora
 • Sušenie granulátu boilies
 • Ohrev suspenzie
 • Aerocyklónový odlučovač     
 • Návrh kondenzátora acetónových pár
 • Návrh výmenníka s ohrevným hadom
 • Návrh granulačnej linky pre finálnu úpravu fosfátov
 • Rozpojovanie kompaktovaného materiálu
 • Odlučovacie vlastnosti hydrocyklónov
 • Experimentálne testovanie hydrocyklónu s uzavretým zásobníkom odlúčených častíc
 • Vlastnosti sypkých látok
 • Návrh extraktora s miešadlom
 • Vzájomný vplyv parametrov procesu kompaktovania
 • Úprava konštrukcie kondenzátora uhľovodíkových pár      
 • Optimalizácia dopravnej siete produktovodu
 • Rektifikačná kolóna na delenie reakčnej zmesi
 • Výmena nízkotlakového parného kotla na ZPS Láb 3
 • Rektifikácia vodného roztoku
 • Filtrácia jemného kalu upraveného koaguláciou
 • Pohyb kvapalnej fázy počas extrúzie pást     
 • Filtrácia suspenzie vytvárajúcej stlačiteľný filtračný koláč  
 • Doprava práškových materiálov
 • Optimalizácia zapojenia výmenníkov tepla
 • Výmenník tepla
 • Návrh chladiacej veže s výkonom 20 kW
 • Výmenník tepla rúrka v rúrke
 • Návrh destilačného kotla
 • Porovnanie energetickej náročnosti axiálneho a helikoidálneho toku
 • Modelovanie polí homogenizátora partikulárnych látok
 • Havária tlakovej nádoby
 • Meranie na kolíkovom mlyne
 • Extrúzia pást
 • Konvektívna experimentálna sušiareň
 • Triedenie partikulárnych látok
 • Zahusťovanie jemnej suspenzie sedimentáciou
 • Návrh pece na prípravu sklenného granulátu
 • Kompaktovanie práškových materiálov
 • Chladič spalín
 • Návrh zariadenia na prípravu a dávkovanie flokulantu           
 • Miešanie partikulárnych látok
 • Testovanie reaktora na deacidifikáciu papiera
 • Výmenník tepla s rotujúcou vostavbou
 • Návrh laboratórneho dopravníka práškových materiálov     
 • Filtrácia hydraulického oleja  
 • Frakčná analýza sypkého materiálu
 • Rozpojovanie sypkých materiálov
 • Šmyková pevnosť vlhkých práškových materiálov 
 • Triedenie zrnitých materiálov vo fluidnej vrstve 
 • Filtrácia kvapalín s nízkou koncentráciou častíc

lista_spodok