Prejsť na obsah
Uchádzači

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA     

  • 20 €              štúdium v štátnom jazyku
  • 80 €              štúdium v anglickom jazyku

Platbu za E-prihlášku môžete vykonať:

  1. online platba (priamo v e-prihláške platobnou kartou)
  2. internet banking (realizovaný cez internet)
  3. bezhotovostný platobný príkaz realizovaný prostredníctvom banky

Ak uchádzač uhradí platbu iným spôsobom, ako je vyššie uvedené, je povinný doložiť kópiu dokladu o úhrade.

Bankové spojenie Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15,
Slovenská republika
Adresát

Strojnícka fakulta - Nám. slobody 17, 81231 Bratislava

Číslo účtu

IBAN: SK09 8180 0000 0070 0034 1800
SWIFT BIC: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol

elektronickej prihlášky generuje informačný systém prihlášky 

Konštantný symbol

pre platbu prevodom: 0558  

Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IBAN kód: SK0981800000007000341800
SWIFT kód: SPSRSKBAXXX

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

Štúdium v štandardnej dĺžke je bezplatné. Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium, respektíve iné poplatky spojené so štúdiom určuje smernica rektora zverejnená na www.stuba.sk

Poplatok za štúdium v anglickom jazyku je vo výške 4 000 € ročne.