Prejsť na obsah
Uchádzači

1. Prílohy v ELEKTRONICKEJ FORME:

  • Podpísaný životopis, neposielať už v papierovej forme
  • Výpis absolvovaných predmetov (iba absolventi iných VŠ a fakúlt))
  • Potvrdenie o zaplatení manipulačného poplatku za prijímacie konanie (len v prípade ak bude platba uskutočnená inak ako online platobnou bránou v prostredí E-prihlášky).

     2.  Povinné prílohy v PAPIEROVEJ FORME:
     Doručiť hneď po podaní prihlášky, alebo ihneď po vykonaní štátnej skúšky (OBRATOM po vydaní
     dokladov VŠ)

A/ uchádzači z iných VŠ a fakúlt

    • Úradne overená kópia diplomu
    • Úradne overená kópia vysvedčenia
    • Úradne overená kópia dodatku k diplomu 

B/ Uchádzači, ktorí končia bakalárske štúdium v ak. roku 2022/2023 na Strojníckej fakulte STU v Bratislave: vložia do E-prihlášky iba scan podpísaného životopisu (príp. doklad o úhrade manipulačného poplatku). Ostatné povinné prílohy vloží do E-prihlášky referentka Útvaru pedagogických činností po skončení štátnych skúšok

  • Zahraniční uchádzači a uchádzači (aj zo SR), ktorí študovali v zahraničí,  sú povinní doložiť úradne overenú kópiu dokladuUznanie rovnocennosti dokladu o dosiahnutom bakalárskom vzdelaní:

Informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí v slovenskom jazyku
Informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí  v anglickom jazyku

Úradné overenie dokumentov je možné vykonať overením dokumentu notárom alebo overením dokumentu na matrike obecného úradu.

Adresa pre zaslanie dokumentov:
Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Útvar pedagogických činností
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava 1

Tel.:  +421 948 937 278, + 421 (2) 572 96 198
E-mail: uchadzac@sjf.stuba.sk
Internet: http://www.sjf.stuba.sk