Prejsť na obsah
Ústav procesného inžinierstva

lista_vrch

Aktuálne vedecko-výskumné projekty:

Výskum moderných jednotkových operácií výroby pevných a kvapalných liekových foriem so zameraním na kontinuálnu granuláciu a lyofilizáciu.

 • Grant v rámci Programu na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov v podmienkach STU v Bratislave
 • Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oliver Macho, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2020-2022

Aplikácia inovácií poznatkov procesnej techniky.

 • Grantový projekt KEGA 036stu-4/2020
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2020-2022

Smart Brewery.

 • Grantový program E-Talent 2019, Nadácia Tatra Banky 
 • Projekt číslo: 2019et011
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2020

nadacia_TB

ACCORD - Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation.

 • Projekt operačného programu OPVaI - ITMS2014+313020X329
 • Laboratórium 13 - Laboratórium partikulárnych látok
 • Zodpovedný riešiteľ za laboratórium: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2019-2023

Spôsoby kapsulácie elektrochemicky pripravovaných ekologických oxidačných činidiel - železanov a ich následná aplikácia do povrchových a odpadových vôd.

 • Grant v rámci Programu na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov v podmienkach STU v Bratislave
 • Zodpovedný riešiteľ: Ing. Emília Kubiňáková, PhD. (FCHPT STU)
 • Zodpovedný riešiteľ za SjF STU: Ing. Radovan Ružinský
 • Obdobie realizácie projektu: 2019-2021

Aplikácia DEM metódy vo výučbe procesnej techniky.

 • Grantový projekt KEGA 016STU-4/2019
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2019-2021

Spracovanie odpadových polyolefínov na plynné monoméry a zmesné etylétery.

 • Výskumný grantový projekt APVV-18-0348
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2019-2022

Výskum práškových materiálov v sorpčno-desorpčných procesoch.

 • Grant v rámci Programu na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov v podmienkach STU v Bratislave
 • Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Peter Kotora, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2017-2019

Výskum progresívnych technológií mechaniky partikulárnych látok.

 • Výskumný grantový projekt VEGA 1/0276/17
 • Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2017-2019

Výskum vlastností liekových foriem s riadeným uvolňovaním účinnej látky využitím procesu extrúzie a sferonizácie.

 • Grant v rámci Programu na podporu tímových projektov mladých výskumníkov
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2016-2018

Aplikácia  virtuálnej reality  vo výučbe konštrukčných predmetov.

 • Grantový program Kvalita vzdelávania 2018, Nadácia Tatra Banky
 • Projekt číslo: 2018vs082
 • Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2018

nadacia_TB

Experimentálna štúdia prototypu rekuperátora tepla zloženého z tepelných trubíc s oscilujúcim médiom v aplikácií rekuperácie tepla vo vzduchotechnike.

 • Grantový program Vedátor 2018, Nadácia EPH
 • Zodpovedný riešiteľ: Ing. Juraj Kabát
 • Obdobie realizácie projektu: 2018

nadacia_EPH

Experimentálny granulátor pre testovanie tepelných vlastností práškových materiálov pre kontinuálnu výrobu liečiv.

 • Grantový program Vedátor 2018, Nadácia EPH
 • Zodpovedný riešiteľ: Bc. Martin Hrbáň, Ing. Oliver Macho, PhD.
 • Obdobie realizácie projektu: 2018

nadacia_EPH

Optimalizácia granulátu pre proces rekarbonizácie vo fluidnej vrstve.

 • Grant v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov
 • Zodpovedný riešiteľ: Ing. Radovan Ružinský
 • Obdobie realizácie projektu: 2018

Vplyv polymérnych aditív na hydrodynamiku prúdenia kvapalín v aparátoch s turbulentným vírovým tokom.

 • Grant v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov
 • Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Puškášová
 • Obdobie realizácie projektu: 2018
lista_stred

Realizované vedecko-výskumné projekty:

 • Využitie pulzujúcich tepelných trubíc na rekuperáciu energie vo vzduchotechnike. Grant v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov, STU, 2017.
 • Vývin novej sorpčno-desorpčnej stanice prchavých organických zlúčenín. Grant v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov, STU, 2017.
 • Analýza termomechanických vlastností práškových materiálov počas jednoosového stĺačania vo farmaceutickom priemysle. Grant v rámci Programu na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov v podmienkach STU v Bratislave, STU, 2015-2017.

lispra

 • Vplyv procesných parametrov vysokošmykovej granulácie na rast aglomerátov. Grant v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov, STU, 2015.
 • Výskumné centrum ALLEGRO. Projekt operačného programu OPVaV, ITMS:26220220198, 2014-2015. 
 • Vplyv termálneho zaťaženia na dynamiku kotúčových bŕzd a nimi emitovaného hluku. Výskumný grantový projekt VEGA 1/0841/13, 2014-2015.
 • Univerzitný vedecký park STU Bratislava - SCIENCE CITY. Projekt operačného programu OPVaV, ITMS:26240220084, 2013-2015. 
uvp
 • Základný výskum procesov v mechanike partikulárnych materiálov. Výskumný grantový projekt VEGA 1/0652/13, 2013-2015.
 • Analýza a simulácia síl pôsobiacich na lopatku pri miešaní partikulárnych látok. Grant v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov, STU, 2012.
 • Znižovanie energetickej náročnosti sústav aplikáciou nových modelov tvorby hydrtátov. Projekt je podporený z prostriedkov neinvestičného fondu EkoFond, n.f. zriadeného SPP, a.s., 2012-2014, Informačný poster (PDF formát)
 • Výskum využitia rias pre utilizáciu CO2 a výrobu biopalív. Výskumný grantový projekt APVV, 2011-2014. 
 • Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku. Projekt operačného programu OPVaV, ITMS:26240220073, 2011-2014.
kc
 • Výskum vybraných procesov mechaniky partikulárnych látok. Výskumný grantový projekt VEGA 1/0314/10, 2010-2012.
lista_spodok

Výber z realizovaných  domácich grantových projektov

 • Výskum procesov mechaniky partikulárnych látok (VEGA 1/4090/07)
 • Prestup hybnosti a kyslíka v cirkulačných bioreaktoroch na ČOV a spracovanie tekutých odpadov (VEGA 1/0294/03)
 • Hĺbková filtrácia s obnovovanou priepustnosťou štrukturovanej filtračnej prepážky (VEGA 1/6019/99)
 • Zhodnotenie odpadných plastov na ekologicky prijateľné komponenty palív (APVV 20-P06105)