Prejsť na obsah
Uchádzači

Profil absolventa
Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja mechatroniky. Je schopný riešiť teoretické inžiniersko-vedecké problémy v oblastiach elektrotechniky, elektroniky, mechaniky, strojárstva, informatiky a automatického riadenia až do úrovne umelej inteligencie. Získa schopnosť využívať moderné analytické a numerické metódy a metódy matematického modelovania. Naučí sa charakterizovať a chápať fyzikálne javy a experimentálne poznatky o týchto javoch, hľadať adekvátne modely a nové aplikácie v špecifikovaných disciplínach, vo vede, výskume a praxi. Absolvent je pripravený pre samostatnú vedeckú prácu v oblastiach synergeticky kooperujúcich s elektrotechnikou, mechanikou, informatikou, automatizáciou a riadením, meracou technikou a senzorovou technikou. Chápe dôležitosť právnych a environmentálnych aspektov nových produktov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce a vie prezentovať výsledky svojej práce.