Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Predseda Akademického senátu Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyhlasuje dňom 1.3.2021 voľby kandidáta na dekana Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre funkčné obdobie 2021 - 2025.
Akademický senát SjF STU na svojom zasadnutí dňa 23.2.2021 schválil harmonogram volieb kandidáta na dekana Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, volebnú komisiu a predsedu volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana SjF STU pre funkčné obdobie 2021 – 2025:

Harmonogram volieb kandidáta na dekana SjF STU pre funkčné obdobie 2021 – 2025

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana SjF STU pre funkčné obdobie 2021 – 2025


Aktuálna informácia z 23.4.2021:

Dňa 23.4.2021 oznámil doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD. predsedovi volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana SjF STU, svoje odstúpenie z volieb kandidáta na dekana pre funkčné obdobie 2021-2025.

Po tomto oznámení, jediným kandidátom pre voľbu kandidáta na dekana Strojníckej fakulty STU pre funkčné obdobie 2021-2025 je Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.,


Volebná komisia AS SjF STU v Bratislave pre voľbu kandidáta na dekana SjF STU v Bratislave pre funkčné obdobie 2021 – 2025 vyhodnotila na svojom zasadnutí dňa 22.3.2021 doručené návrhy kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana SjF STU v Bratislave pre funkčné obdobie 2021 – 2025.
V doručených návrhoch boli v súlade so Štatútom SjF STU navrhnutí a s kandidatúrou na voľbu kandidáta na dekana súhlasili kandidáti uvedení v abecednom poradí:

doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.

Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.


V Bratislave, 25.03.2021
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc

Programové vyhlásenia kandidátov na funkciu dekana :

doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.

Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.