Prejsť na obsah
Ústav matematiky a fyziky

Erasmus+

2021-1-FI01-KA220-HED-000027535
PYTHAGORAS: Inovatívne učebné metódy vo výučbe matematiky
Koordinátor: Lucian Blaga University of Sibiu, Romania
Vedúca projektu: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
Riešitelia projektu na SjF STU: RNDr. Jana Gabková, PhD., RNDr. Viera Záhonová, CSc.
Trvanie projektu: 1.2. 2022 – 31.1. 2025
Stránka projektu: https://www.pythagoras-grant.eu/

2021-1-RO01-KA220-HED-000032258,
DIGI STEM - Digitálne technológie vo výučbe STEM pedmetov
Koordinátor: Tampere University of Applied Sciences, Finland
Vedúca projektu: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
Riešitelia projektu na SjF STU: Mgr. Peter Letavaj, PhD.
Trvanie projektu: 1.12.2021 – 1.12.2024
Stránka projektu: https://www.tuni.fi/en/about-us/tamk

2017-1-PT01-KA203-035866
DrIVE MATH: Vývoj inovatívnych didaktických stratégií pre výučbu matematiky na európskych inžinierskych štúdiách
Koordinátor: PTEI Porto, Portugal
Vedúca projektu: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
Riešitelia projektu na SjF STU: RNDr. Jana Gabková, PhD., Mgr. Peter Letavaj, PhD.
Trvanie projektu: 2017 – 2020
Stránka projektu: https://www.isep.ipp.pt/page/viewpage/drive_math

2017-1-LT01-KA202-035177
DIAD-tools: Vývoj interaktívnych učebných materiálov pre geometriu a konštruovanie
Koordinátor: Vilniaus statyb. rengimo centras, Lithuania
Vedúca projektu: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
Riešitelia projektu na SjF STU: RNDr. Jana Gabková, PhD.
Trvanie projektu: 2017 – 2020
Stránka projektu: https://liggd.lt/diad-tools/gb

2015-1-FI01-KA203-009044
Future Mathematics: Moderné technológie a platformy vo výučbe matematiky
Koordinátor: Tampere University of Applied Sciences, Finland
Vedúca projektu: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
Riešitelia projektu na SjF STU: RNDr. Daniela Richtáriková, PhD., Mgr. Peter Letavaj, PhD.
Trvanie projektu: 2015 - 2018
Stránka projektu: http://www.futuremath.eu/index.php/en/

2017-1-ES01-KA203-038491
Rules_Math: Nové pravidlá pre hodnotenie matematických kompetencií
Vedúci projektu: RNDr. Daniela Richtáriková, PhD.
Riešitelia projektu na SjF STU: RNDr. Jana Gabková, PhD., Mgr. Peter Letavaj, PhD.
Trvanie projektu: 2017 – 2020
Stránka projektu: https://rules-math.com/

CEEPUS

CIII-HU-0028-05-1112
Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics
Vedúci projektu: doc. RNDr. Daniela Velichová, PhD.
Trvanie projektu: od 2011 

Európsky sociálny fond

ESF 13120120117
Implementácia nových netradičných formiem fyzikálneho vzdelávania - cesta k vybudovaniu spoľahlivejšieho fyzikálneho zázemia technikov s cieľom podporiť tvorbu a využitie moderných technológií a ich transfer do technickej praxe
Vedúci projektu: prof. RNDr. Ivan Baník, PhD. (SvF STU)
Riešitelia projektu na SjF STU: doc. RNDr. Juraj Dillinger, CSc., RNDr. Soňa Halusková, PhD., RNDr. Jozef Leja, PhD.
Trvanie projektu: 2005 – 2008

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

APVV-17-0513
Smart chromogénne heterocykly
Vedúci projektu: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (FChPT STU)
Riešiteľ projektu na SjF STU: doc. RNDr. Július Sivý, PhD.
Trvanie projektu: 2018 – 2022

APVV-0161-12
Určenie geometrických charakterististík objektov na zobrazeniach získaných
z kriminalisticky relevantných obrazových záznamov
Koordinátor: Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Vedúca projektu: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
Riešitelia projektu na STU: prof. Karol Mikula, DrSc., Ing. Jozef Urbán, Phd.
Trvanie projektu: 2013 - 2017

APVV-0177-11
Energia symetrie v štruktúre jadrovej hmoty
Vedúci projektu: Mgr. Martin Venhart, PhD. (FÚ SAV)
Riešiteľ projektu na SjF STU: RNDr. Jozef Leja, PhD.
Trvanie projektu: 2012 – 2015

Vedecká grantová agentúra

VEGA 1/0262/19
Nové prístupy v syntéze bioaktívnych funkcionalizovaných analógov polyhydroxylovaných indolizidínových alkaloidov
Vedúci projektu: prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc. (FChPT STU)
Riešiteľ projektu na SjF STU: doc. RNDr. Július Sivý, PhD.
Trvanie projektu: 2019 – 2022

VEGA 1/0544/16
Detekcia zdrojov nízkofrekvenčné seizmického vlnenie mechanických sústav, jeho vplyv na ich spoľahlivosť a bezpečnosť, na prostredie a človeka a metódy redukcie
Vedúci projektu: prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc. (SjF STU)
Riešitelia projektu na SjF STU: Ing. Peter Benco, CSc., RNDr. Jozef Leja, PhD.
Trvanie projektu: 2016 – 2018

VEGA 2/0176/13
Stabilita ťažkých jadier a neutrónové hviezdy
Vedúci projektu: Ing. Štefan Gmuca, CSc. (FÚ SAV)
Riešiteľ projektu na SjF STU: RNDr. Jozef Leja, PhD.
Trvanie projektu: 2016 – 2018

VEGA 2/0177/10
Štiepenie superťažkých zložených jadier
Vedúci projektu: Ing. Štefan Gmuca, CSc. (FÚ SAV)
Riešiteľ projektu na SjF STU: RNDr. Jozef Leja, PhD.
Trvanie projektu: 2010 – 2012

VEGA 2/7117/27
Dynamika protónmi indukovaného štiepenia ťažkých jadier
Vedúci projektu: Ing. Štefan Gmuca, CSc. (FÚ SAV)
Riešiteľ projektu na SjF STU: RNDr. Jozef Leja, PhD.
Trvanie projektu: 2007 – 2009

VEGA 2/4098/24
Úloha jadrových šupiek vo formovaní, rozpade a štruktúre ťažkých a superťažkých zložených jadier
Vedúci projektu: Ing. Štefan Gmuca, CSc. (FÚ SAV)
Riešiteľ projektu na SjF STU: RNDr. Jozef Leja, PhD.
Trvanie projektu: 2004 – 2006

VEGA 2/1132/21
Vlastnosti exotických jadier s vysokým prebytkom izospinu
Vedúci projektu: Ing. Štefan Gmuca, CSc. (FÚ SAV)
Riešiteľ projektu na SjF STU: RNDr. Jozef Leja, PhD.
Trvanie projektu: 2001 – 2003

VEGA No. 1/0230/11
Vizualizácia a modelovanie multi-dimenzionálnych objektov
pomocou Minkowského operácií
Koordinátor: Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Vedúca projektu: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
Riešitelia projektu na SjF STU:doc. RNDr. Jana Dobrakovová, CSc., RNDr. Viera Záhonová, CSc.
Trvanie projektu: 2011 - 2013

VEGA No. 1/0309/08
Modelovanie priestorových objektov pomocou Minkowského geometrie
s použitím kvaterniónov
Koordinátor: Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Vedúca projektu: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
Riešitelia projektu na SjF STU:doc. RNDr. Jana Dobrakovová, CSc.,
Trvanie projektu: 2008 - 2010

Kultúrna a edukačná grantová agentúra

KEGA 027STU-4/2019
Príprava akreditovaného štúdijného programu "Výrobné systémy a manažérstvo kvality" na EUR-ACE akreditované štúdium
Vedúci projektu: doc. Ing. Marián Králik, PhD. (SjF STU)
Riešiteľ projektu na SjF STU: doc. RNDr. Július Sivý, PhD.
Trvanie projektu: 2019 – 2021

KEGA 3/4128/06
E-laboratórium interaktívnych experimetov ako pokračovanie projektu multimediálnej formy výuky fyziky na univerzitách SR
Vedúci projektu: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc. (MtF STU)
Riešitelia projektu na SjF STU: doc. RNDr. Juraj Dillinger, CSc., Ing. Peter Benco, CSc., RNDr. Soňa Halusková, PhD.
Trvanie projektu: 2006 – 2008

KEGA 3/1187/03
Fyzika netradične na webe - domáce motivačné experimenty
Vedúci projektu: prof. RNDr. Ivan Baník, PhD. (SvF STU)
Riešitelia projektu na SjF STU: RNDr. Soňa Halusková, PhD., RNDr. Jozef Leja, PhD.
Trvanie projektu: 2003 – 2006

KEGA 3/1080/03
Interaktívny multimediálny projekt výučby fyziky na technických univerzitách SR
Vedúci projektu: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc. (MtF STU)
Riešitelia projektu na SjF STU: doc. RNDr. Juraj Dillinger, CSc., Ing. Peter Benco, CSc., RNDr. Soňa Halusková, PhD.
Trvanie projektu: 2003 – 2005

KEGA č. 001UJS-4/2011
Počítačmi podporovaná matematika prostriedkami freeware matematických softvérov
Koordinátor: Univerzita J. Selyeho, Komárno
Vedúca a riešiteľka projektu na SjF STU: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
Trvanie projektu: 2011 - 2013

Leonardo da Vinci program

SK/06/B/F/PP-177436
EVLM: Európske virtuálne laboratórium matematiky
Koordinátor: Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Vedúca projektu: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
Riešitelia projektu na SjF STU: RNDr. Daniela Richtáriková, PhD., RNDr. Dagmar Szarková, PhD.
Trvanie projektu: 2006 - 2008
Stránka projektu: http://www.evlm.stuba.sk/

Nórsky národný program

N/03/B/FF/165.011
dMath: Budovanie databázy matematických e-learningových modulov
Koordinátor: Hogskolen i Buskerud, Norway
Vedúca projektu: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
Riešitelia projektu na SjF STU: Mgr. Monika Kováčová, PhD.
Trvanie projektu: 2003 - 2006
Stránka projektu: http://www.evlm.stuba.sk/~velichova/xmathkluc/index.html

Socrates program

90196-CP-1-2001-1-NO-Minerva-M
Xmath: Databáza matematických e-learningových modulov
Koordinátor: Hogskolen i Buskerud, Norway
Vedúca a riešiteľka projektu: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
Riešitelia projektu na SjF STU: Mgr. Monika Kováčová, PhD.
Trvanie projektu: 2002 -2004
Stránka projektu: http://www.evlm.stuba.sk/~velichova/xmathkluc/index.html