Prejsť na obsah
Oddelenie jazykov a spoločenských vied

Spoločenskovedné predmety

Prednášky prebiehajú v slovenskom a anglickom jazyku

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM ›

1. ročník, prvý semester  

DEJINY TECHNIKY

Prebiehajú prednáškovou formou so zadaním záverečných seminárnych prác. Preberajú sa základné míľniky a osobnosti z  dejín prírodných a technických vied s dôrazom na nové technológie. V záverečnej práci sa kladie akcent na regionálnu problematiku, spätú so záujmami študentov. Na prednášky  sú pozývaní  špecialisti z praxe alebo pedagógovia z iných ústavov školy. Kurz má adaptívny charakter – preorientovať sa na efektívne formy štúdia a samoprogramovania s využitím nových informačných technológií a budovania portfólia  kariérnej histórie študenta.

1. ročník, druhý semester  

SOCIOLÓGIA

Po formálnej a obsahovej stránke nadväzuje na Dejiny techniky. Prebieha prednáškovou formou so zadaním záverečných semestrálnych prác. Preberajú sa základné pojmy všeobecnej sociológie v kontexte dejín techniky  a vývoja technickej kultúry s dôrazom na aktuálne sociologické problémy súčasnosti. Študenti sú vedení k protosociologickým výskumom a tiež k využitiu nových informačných technológií s výsledným cieľom – budovanie portfólia študenta odrážajúceho v koncentrovanej a grafickej podobe profesionálnu kariéru študenta.

2. ročník, prvý semester  

 PRÁVO PRE TECHNIKOV

Prebieha prednáškovou formou. Okrem základov občianskeho práva sa preberá podnikové a patentové právo a právne aspekty inžinierskej činnosti. Zabezpečujú pedagógovia z Katedry humanitných vied SvF.

 

 

 

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM  ›

1. - 2. ročník, prvý semester  

ETIKA

V prednáškovej forme sa preberajú základné kategórie a normy etiky na pozadí vývoja dejín techniky, dejín filozofie a dejín hmotnej kultúry s dôrazom na konštituovanie profesionálnej etiky inžiniera. Na základe palety analytických a humanistických tradícií – pokúsiť sa o etický miniaudit vybranej výrobno-technologickej jednotky.

DEJINY FILOZOFIE

V prednáškovej forme sa preberajú základné problémy dejín filozofie od antiky cez stredovek, novovek až po súčasnosť a tiež mílniky z mimoeurópskej filozofie. Dôraz sa kladie na autorov, ktorí priamo alebo sprostredkovane ponímali  filozofiu techniky z humanistických a ekologických pozícií.

DEJINY SLOVENSKEJ TECHNIKY

V prednáškovej forme sa nadväzuje na všeobecné dejiny techniky . Preberajú sa hlavné osobnosti z dejín slovenskej techniky a tiež aj vedci a technici so slovenskými koreňmi žijúci v zahraničí. Inštitucionálna základňa vývoja vedy a techniky na Slovensku.

PODMIENKY PRE UDELENIE KLASIFIKOVANÉHO ZÁPOČTU  ›

  1. Vzhľadom na absenciu seminárnych cvičení z jednotlivých disciplín je povinná účasť na prednáškach -  v ich záverečných častiach sa uskutočňujú „minimálne“ seminárne cvičenia.

 

  1. Odovzdanie prekonzultovanej seminárnej práce, buď podľa námetov pedagógov alebo kreovanie tém v dialógu poslucháča a pedagóga.

 

  1. Písomná práca  má obsahovať prehľad literatúry k danej téme, diagramy, kľúčové slová, základné slová aj v angličtine (maximálne 8 slov), abstract (maximálne 8 riadkov),  hypertextové súvislosti, vlastný prínos, predbežné závery a hypotézy – v tézach. Rozsah práce  10-20 stránok, vrátane použitej literatúry a obrazovej prílohy. Odkaz na vlastnú internetovú stránku www.marian.umelec.sk