Prejsť na obsah
Oddelenie jazykov a spoločenských vied

Publikácie

  Významné publikácie

 

JAZYKY

 

 1. Galata, J.: Multimedia in Teaching English at Universities of Technology.
  In: SCHOLA 2001, proceedings of the 4th International Conference KIPP Multimedia in Pedagogical Education, Trnava, 2001, pp. 91-95
   
 2. Hanáková, E., Kucharíková, A.: Español en comunicación 1 a 2, SPN Bratislava, 1995 ISBN 80-08-01987-5, 80-08-01989-1 

 

 1. Hanáková, E., Kucharíková, A.: Libro de ejercicios 1 a 2, SPN Bratislava, 1995,  ISBN 80-08-01988-3 a 80-08-01990-5

 

 1. Kucharíková, A.: Some Aspects of Grammatical Versus Communicative Approach in ELT/ESP at technical University
  In: Proceedings of the International Conference CO-MA-TECH, October 2003 in Trnava
   
 2. Kucharíková, A.: Cestou gramatiky?
  Pedagogické spektrum 5/6, s. 13-17, ŠPÚ 2003, ISSN 1335-5589
   
 3. Kucharíková, A., Slavin, K., Galata, J.: English for Students of Mechanical Engineering
  textbook, 131 pp., Publishing House STU Bratislava 2008, ISBN 978-80-227-2846-1
   
 4. Kucharíková, A., Jones, M., Galata, J.: English in Mechanical Engineering,  Publishing House STU, 2014, ISBN 978-80-227-4226-9

 5. LIPKOVÁ, M.: Viacjazyčnosť a perspektívy efektívnej politiky viacjazyčnosti v EÚ.  15 International ScientificConference: CONTEMPORARY ISSUES OF WORLD ECONOMICS AND POLITICS. University of Economics in Bratislava. Faculty of International Realtions. Smolenice 2014. Ekonóm. ISBN 978-80-225-3980-7

 6. LIPKOVÁ, M.: Viacjazyčnosť a jazyková politika EÚ – úloha viacjazyčnosti v cestovnom ruchu. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie. Vedecký časopis. Číslo 4/2014. Ročník 6. ISSN 1337-9313.

 7. BÍROVÁ, J. – MOCKOVÁ, J. – ŠIMKOVÁ, Z. -  KRÁLOVÁ, Z. – LIPKOVÁ, M. Effectiveness of the Activities Led in the Romance Languages Intelligibility Perspective. Slavonic Pedagogical Studies Journal. The Scientific Educational Journal. 2017 Volume 6. eISSN 1339-9055. ISSN 1339-8660.

 

 

SPOLOČENSKÉ VEDY

 

1.Paukov, M.: Od metafor k nuansám pri vyučovaní humanitných disciplín na STU.
In: Konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava, SjF STU,1998
 

2.Paukov, M.:Nové médiá vo svetle historickej perspektívy.
In: SCHOLA 2001, 4. Medzinárodná vedecká konferencia KIPP “Multimédia v pedagogickom vzdelávaní”, Trnava MtF STU, 2001
 

3.Paukov, M.: Dialóg kultúr a integrálne vnímanie.
In: Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie “Kulturológia v procese osvojovania cudzích jazykov”, Nitra, SPU, 2003
 

4.Paukov, M.: Paradoxy myslenia a designu. In: Zborník vedeckých prác. Medzinárodná konferencia “Humanizácia a životné prostredie”, Bratislava, SvF STU, 2003

 

6. Paukov, M.: Estetická miniaturizácia v dobe globalizácie
Estetická miniaturizácia v dobe globalizácie. In MEDZINÁRODNÉ VEDECKÉ KOLOKVIUM. Spoločenské a ľudské súvislosti globalizácie : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2005, s. 49--56. ISBN 80-2278-2280-4.

 

7.Paukov,M.: Globalistika a antropológia. In Spoločenské a ľudské súvislosti globalizácie: Zborník vedeckých prác. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 13.-14.9.2006. 1. vyd. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2006, s. 131--135. ISBN 80-227-2449-1.

 

8.Paukov, M.: Humanizácia a životné prostredie – Kolektívna monografia
Rybárik, Jozef -- Duda, Emil -- Kopšová, Oľga -- Huszár, Štefan -- Brinzová, Marta -- Odlerová, Eva -- Paukov, Marián -- Špirko, Dušan -- Turan, Dušan
Humanizácia a životné prostredie. Bratislava: STU v Bratislave, 2007. 164 s.ISBN 978-80-227-25910.

 

9. Paukov,M.: Micronics as metaphor in humanities
In: CO-MAT-TECH 2003 : 11. medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava: STU v Bratislave, 2003, ISBN 80-227-1949-8.

 

10. Paukov, M.: Paradoxy interakcie techniky a umenia. In: Veda a technika v procese globalizácie a humanizácia vzdelávania na technických univerzitách : Vedecký seminár s medzinárodnou účasťou.Bratislava,SR,20.10.2009. Bratislava: STU v Bratislave, 2009, s. 101--109. ISBN 978-80-227-3172-0.

 

11. Paukov, M.: Paradoxy myslenia a designu. In: Humanizácia a životné prostredie : Zborník vedeckých prác: Medzinárodná vedecká konferencia: Bratislava, 11.-12.9. 2003. Bratislava: STU v Bratislave, 2003, s. 181--188. ISBN 80-227-1920-X.

 

12. Paukov, M.: Synchronizácia Európy v globalizovanom svete. In Ekonomika a spoločnosť a ich premeny v procese globalizácie [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác. Medzinárodné kolokvium organizované Katedrou humanitných vied Stavebnej fakulty STU. Bratislava, 25.10. 2012. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2012, s. 55--61. ISBN 978-80-227-3827-9.

 

13. Paukov, M.: Systém techniky a umenia. In: Aktuálne otázky spoločenských a humanitných vied 08. - Bratislava, 9.9. 2008. 1. vyd. Bratislava: STU v Bratislave, 2008, s. 87--93. ISBN 978-80-227-2944-4.

 

14. Paukov,M.: Tragický rozmer globálnej technológie v zrkadle tradícií. In Spoločenskovedné vzdelávanie na technických univerzitách a proces globalizácie. [elektronický zdroj] : medzinárodné kolokvium. Zborník vedeckých prác. Bratislava,SR,20.6.2012. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2012, s. 82--90. ISBN 978-80-227-3726-5.