Prejsť na obsah
Oddelenie jazykov a spoločenských vied

 SEKCIA JAZYKOV A SPOLOČENCKÝCH VIED  


ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

Sekcia:  Odborná komunikácia v cudzom jazyku

 Účasť na ŠVK zahrňuje písomnú časť (príspevok) a ústnu prezentáciu

 

  1. Písomná práca na odbornú tému  musí byť napísaná v cudzom jazyku, v rozsahu min. 2000 slov, t.j. 7 – 15 normostrán (vr. obrázkov, ktoré musia byť popísané). Odovzdáva sa vo 2 vyhotoveniach, najneskôr 3 pracovné dni pred školským kolom konferencie.

 

Príspevok musí obsahovať:

-          titulnú stranu s názvom školy, práce, menom autora a konzultanta, ročníka a školského roka

-          obsah

-          anotáciu (abstrakt) a kľúčové slová

-          hlavnú časť členenú na kapitoly

-          bibliografiu

  1. Ústna prezentácia v powerpointe je v rozsahu 7 – 10 minút vrátane diskusie            

(7 – 12 slidov)

 

 

 

HODNOTENIE:  40 % za písomnú časť a 60 % za ústnu prezentáciu. Hodnotí sa náročnosť odbornej témy, jazyková úroveň prejavu (výslovnosť, gramatika), schopnosť reagovať na položené otázky v rámci diskusie a vystupovanie.

 

Výšku ceny ( 1. – 3. miesto) určuje dekan fakulty

webmaster ústavu