Prejsť na obsah
Oddelenie jazykov a spoločenských vied

 ZÁKLADNÉ ÚDAJE  

2. ročník 1. sem - 0-2 kz (2 kredity) 2. sem. 0-2 kz (2 kredity)

Väzby na ďaľšiu výučbu: Voliteľný predmet v 3. a 4. ročníku

 ANOTÁCIA PREDMETU  

Predmet Cudzí jazyk pokrýva dve základné roviny: zhrnutie poznatkov zo všeobecného jazyka, zamerané na prehľad gramatiky (morfológia a syntax) a lexiky, precvičovanie základných zručností (čítanie, písanie, počúvanie s porozumením a konverzácia) a štúdium zákonitostí odborného textu v jednotlivých jazykoch, ako je špeciálna terminológia s osobitným ohľadom na tvorenie slov, zvláštnosti syntaktickej stavby textu, s dôrazom na použitie pasívnych vetných konštrukcií. Poskytne študujúcim základné stratégie pri koncipovaní textov v pracovnom styku, ako je životopis, žiadosti o prijatie na štúdium, do zamestnania, príprava projektu, prezentácie a pod.

 CIELE A ÚLOHY  

Cieľom vyučovania cudzieho jazyka na SjF STU je pripraviť študentov na štúdium odborných textov v cudzom jazyku, poskytnúť im základnú orientáciu v terminológii zvoleného odboru, zaktivizovať ich jazykové vedomosti tak, aby boli schopní pohybovať sa v cudzojazyčnom prostredí, napr. počas mobility, medzinárodnej konferencie, pracovať s odbornými textami v priebehu prípravy diplomovej práce, aktívne vystúpiť s prezentáciou alebo prednáškou, obhájiť prácu, reagovať na otázky a pripomienky.

 ZÍSKANÉ ZRUČNOSTI A ZNALOSTI  

Schopnosť čítať odborné texty v v cudzom jazyku, napísať referát, vystúpiť s prezentáciou, porozumieť neznámemu textu v oblasti odboru, rozprávať na rôzne témy v pracovnej praxi a v spoločenskom styku.

PODMIENKY UDELENIA ZÁPOČTU A KLASIFIKOVANÉHO ZÁPOČTU  

Zápočet

Aktívna účasť študenta na cvičeniach, vypracovanie zadaných úloh, úspešné zvládnutie semestrálneho testu.

Klasifikovaný zápočet

Aktívna účasť študenta na cvičeniach, vypracovanie zadaných úloh, na konci semestra vypracovanie projektu, odborného prekladu alebo prezentácie. Termín je stanovený na začiatku semestra. Témy zadáva vyučujúci. V závere semestra je test z prebraného učiva, ktorý obsahuje cvičenia na slovnú zásobu z oblasti terminológie, gramatické cvičenia. Pri klasifikácii sa berie do úvahy popri úspešne zvládnutom teste aj semestrálna práca.

 PREDMETY  

    ANGLIČTINA
    NEMČINA
    ŠPANIELČINA
    FRANCÚZŠTINA

Posledná zmena:17.1.2009

webmaster ústavu