Prejsť na obsah
Oddelenie jazykov a spoločenských vied

 

Jazyky

 ZÁKLADNÉ ÚDAJE  ›

Povinná výučba:

Povinná výučba jazykov prebieha v bakalárskom štúdiu  od 2.semestra do 5.semestra. Každý študent musí absolvovať všetky 4 semestre vybraného jazyka podľa podmienok definovaných v Študijnom poriadku STU.  Každý z prvých 3 semestrov je ukončený klasifikovaným zápočtom, 4.semester sa končí zápočtom a súbornou skúškou za všetky 4 semestre štúdia.

V ostatných semestroch bakalárskeho štúdia  aj v inžinierskom štúdiu si poslucháči môžu zvoliť cudzí jazyk ako výberový predmet ukončený klasifikovaným zápočtom. 

 ANOTÁCIA PREDMETU  ›

Predmet Cudzí jazyk pokrýva dve základné roviny: prehĺbenie poznatkov zo všeobecného jazyka, zameraného na prehľad gramatiky (morfológia a syntax) a lexiky, precvičovanie základných zručností (čítanie, písanie, počúvanie s porozumením a konverzácia) a štúdium zákonitostí odborného textu v jednotlivých jazykoch, ako je špeciálna terminológia s osobitným ohľadom na tvorenie slov, zvláštnosti syntaktickej stavby textu, s dôrazom na použitie pasívnych vetných konštrukcií. Poskytne študujúcim základné stratégie pri koncipovaní textov v pracovnom styku, ako je životopis, žiadosť o prijatie na štúdium, do zamestnania, príprava projektu a prezentácie. Integrálnou súčasťou je aj nácvik prekladu odborného textu z cudzieho jazyka do slovenčiny a zo slovenčiny do cudzieho jazyka.

 CIELE A ÚLOHY  ›

Cieľom vyučovania cudzieho jazyka na SjF STU je pripraviť študentov na štúdium odborných textov v cudzom jazyku, poskytnúť im základnú orientáciu v terminológii zvoleného odboru, zaktivizovať ich jazykové vedomosti tak, aby boli schopní pracovať s odbornými textami v priebehu prípravy diplomovej práce, prekladať odborné články z cudzieho jazyka aj do cudzieho jazyka, pohybovať sa v cudzojazyčnom prostredí, napr. počas mobility, medzinárodnej konferencie, aktívne vystúpiť s prezentáciou alebo prednáškou, obhájiť prácu, reagovať na otázky a pripomienky.

 

PODMIENKY UDELENIA KLASIFIKOVANÉHO ZÁPOČTU  A SKÚŠKY ›

Klasifikovaný zápočet:

Aktívna účasť študenta na cvičeniach, vypracovanie zadaných úloh, na konci semestra vypracovanie projektu, odborného prekladu alebo prezentácie. Termín je stanovený na začiatku semestra. Témy zadáva vyučujúci. V závere semestra je test z prebraného učiva, ktorý obsahuje cvičenia na slovnú zásobu z oblasti terminológie, gramatické cvičenia. Pri klasifikácii sa berie do úvahy popri úspešne zvládnutom teste aj semestrálna práca.

 

Skúška:

Príprava projektu v cudzom jazyku na zvolenú odbornú tému v rozsahu 5 – 7 strán. Písomný výstup musí mať požadovanú štruktúru:  

Anotáciu, kľúčové slová, osnovu a hlavnú časť členenú na body, resp. kapitoly a prehľad literatúry (Referencie).

Ústna prezentácia je v powerpointe, v rozsahu 5 – 7 minút a 5 – 8 slidov.

Testovanie (písomné/ústne) z učiva prebraného za všetky 4 semestre štúdia CJ.

 

VYUČOVANÉ  JAZYKY

 

   › ANGLIČTINA

   › NEMČINA

   › ŠPANIELČINA

   › FRANCÚZŠTINA

Podrobné informácie o jednotlivých predmetoch a používanej literatúre sú k dispozícii vo verejnom katalógu predmetov AIS.