Prejsť na obsah
Oddelenie jazykov a spoločenských vied

 

Hlavná náplň činnosti katedry je zabezpečovať jazykové vzdelávanie v rámci predmetu „Odborná komunikácia v cudzom jazyku“ (jazyky angličtina, nemčina, francúzština a španielčina), a to v bakalárskom, inžinierskom, ako aj v doktorandskom štúdiu v nasledujúcich moduloch:

 • Ako povinne voliteľný predmet v 2., 3., 4 . semestri (klasifikovaný zápočet- KZ)
 • Ako povinne voliteľný predmet v 5.semestri (skúška)
 • Ako výberový predmet vo všetkých semestroch štúdia ( KZ)
 • V doktorandskom štúdiu jazyky angličtina I. a II. a nemčina I. a II.

Jazyk anglický a nemecký sa vyučuje v 3 úrovniach: začiatočníci/mierne pokročilístredne pokročilípokročilí. Jazyk francúzsky a španielsky sa vyučuje podľa dohody a potrieb študentov ako výberový predmet. Vyučujeme aj slovenský jazyk pre zahraničných študentov na úrovni začiatočníci až mierne pokročilí.

Spoločensko-vedné predmety -  Dejiny vedy a techniky (povinne voliteľný predmet) Filozofia, Sociológia, Dejiny slovenskej vedy a techniky (výberový predmet)
Sylaby predmetov v AIS.

Od februára 2018 náš ústav zaviedol na SjF STU ako jedinej fakulte na Slovensku v spolupráci s firmou IEEE a Cambridge University Press aj on-line kurz technickej angličtiny ukončený s medzinárodne uznávaným IEEE certifikátom. Tento certifikát osvedčuje znalosť technickej angličtiny na 3 úrovniach (Introductory, Intermediate aAdvanced). Pre viac info nás kontaktujte na certifikat@sjf.stuba.sk

Poskytujeme aj ďalšie kurzy pre zamestnancov: angličtina na úrovni stredne pokročilí – pokročilí, zamerané na  „Academic writing“  a  nemčina pre začiatočníkov.

Podstatnú časť našej práce tvorí spolupráca na projektoch s odbornými ústavmi formou jazykovej podpory (preklady, korektúry, jazyková úprava textov). 

Poskytujeme jazykovú podporu študentom zaradeným do programu ERASMUS –  vydávame osvedčenia o znalosti jazyka. Zahraničným študentom poskytujeme tiež kurzy slovenského jazyka, našim záujemcom o oblasť Španielsko – Portugalsko aj kurzy španielskeho jazyka.  

Okrem pedagogickej činnosti je náplňou našej práce aj:

 • Tvorba učebníc pre výučbu odborného cudzieho jazyka v súlade s požiadavkami katedier a pedagógov špecializovaných odborov na základe metodiky ESP (English for specific purposes), CLIL (Content and Language Integrated Learning)
 • Zabezpečovanie prekladov a korektúr odborných technických textov. V prípade záujmu o spoluprácu pri prekladoch technických textov zo strany priemyslu (odbory stojníctvo, automobily, stavby), nás kontaktujte na emaile anna.kucharikova@stuba.sk
 • Zapájanie sa do projektov – vlastných i ako podpora pre odborné ústavy (editácia textov)
 • Zavádzanie inovatívnych metód v oblasti výučby cudzích jazykov (ICT, IEEE on-line courses)
 • Organizovanie jazykovej sekcie Študentskej vedeckej konferencie: Odborná komunikácia v anglickom, nemeckom, francúzskom a španielskom jazyku
 • Účasť na organizovaní podujatí fakulty, ako Grand Prix, Strojárska olympiáda, nábor nových študentov
 • Spolupráca s katedrami špecializovaných odborov SjF STU pri tvorbe odborných učebníc, študijných materiálov, odborných publikácií v oblasti strojníctva v cudzom jazyku - Information and Communication Technologies in Education (ICT).