Prejsť na obsah
Fakulta

Habilitačné konanie :

§ 76 ods.10 zákona č.131/2002 Z.z. § 1 ods. 14, § 2a vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z. 

Meno, priezvisko, rodné priezvisko

 Martin Gulan, Gulan

Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti

 Ing., PhD.

Rok narodenia

 1989

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie

  07.11.2018

Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie vymenovacieho konania: plnenie kritér

Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti

 -

Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste a absolvovanom ďalšom vzdelávaní

 Vysokoškolské vzdelanie

- 2015 - PhD. v odbore Mechatronika

- 2012 - Ing. v odbore Aplikovaná mechanika

- 2010 - Bc. v odbore Aplikovaná mechanika a mechatronika

Ďalšie vzdelanie

- marec 2014 – jún 2014: CentraleSupélec
(Laboratoire des signaux et systèmes, Département Automatique), Gif-sur-Yvette, Francúzsko, výskumný pobyt.
- august 2011 – január 2012: University of Arizona (Advanced Micro and Nanosystems Laboratory, Department of Aerospace and Mechanical Engineering, College of Engineering), Tucson, AZ, USA, výskumný pobyt

Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety), prehľad vedecko-výskumnej činnosti

Priebeh zamestnaní

- marec 2018 – súčasnosť: odborný asistent v študijnom odbore 5.2.14 Automatizácia na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Strojnícka fakulta STU v Bratislave.
- december 2017 – február 2018: samostatný výskumný pracovník na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Strojnícka fakulta STU v Bratislave.
- december 2015 – november 2017: postdoktorand STU na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Strojnícka fakulta STU v Bratislave.
- september 2015 – november 2015: samostatný výskumný pracovník na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Priebeh pedagogickej činnosti

- september 2015 – súčasnosť: pedagóg na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Strojnícka fakulta STU v Bratislave.
Predmety vyučované na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky SjF STU:
o Teória automatického riadenia II
o Teória automatického riadenia III
o Identifikácia sústav
o Softvérové technológie
o Elektrotechnika a elektronika
o Teória modelovania, experiment a signal
processing
o Doplnkové cvičenia z Matematiky I
o Semestrálny projekt
o Bakalárska práca
o Diplomová práca

Prehľad vedecko-výskumnej činnosti

Údaje o odbornom alebo o umeleckom zameraní

Automatizácia

Údaje o publikačnej činnosti

(AAB ap.)

1. monografia

2. učebnica

3. skriptá

 Publikačná činnosť

1. monografia - 0

2. učebnica - 1/ACB

3. skriptá - 0

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu

 

1 Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS - 16

2 Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS - 0

3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch - 0

4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch - 0

Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje

 5.2.14 automatizácia

Téma habilitačnej práce

Efficient Embedded Explicit Model Predictive Control via Convex Lifting

Údaje o oponentoch HP a členoch habilitačnej komisie, meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko

Habilitačná komisia:

Predseda            

prof. Ing. Michal Kelemen, CSc., odbor Mechatronika, SjF TU v Košiciach

Členovia             

prof. Ing. Cyril Belavý, CSc., odbor Automatizácia, SjF STU v Bratislave

prof. Ing. Vladimír Havlena, CSc., odbor Technická kybernetika,  FEL ČVUT v Praze, ČR

Náhradný člen    

prof. Ing. Juraj Spalek, CSc., odbor Automatizácia, FEIT UNIZA v Žiline

Oponenti habilitačnej práce:

prof. Ing. Danica Rosinová, PhD., odbor Mechatronika, FEI STU v Bratislave

prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D., odbor Aplikovaná informatika, FSI VUT v Brně, ČR

doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D., odbor Technická kybernetika, UCEEB ČVUT v Praze, ČR

Oponentské posudky

prof. Ing. Danica Rosinová, PhD., posudok

prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D., posudok

doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D., posudok

 

Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť/neudeliť titul docent v odbore

stanovisko

Zloženie vedeckej rady, ktorá prerokovala  návrh na udelenie titulu „docent“, meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, vedecké hodnosti.

Ak člen vedeckej rady vysokej školy nie je členom akademickej obce tejto vysokej školy alebo ak člen vedeckej rady fakulty nie je členom tejto vysokej školy uvádza sa aj názov zamestnávateľa tohto člena.

VR SJF

Rozhodnutie príslušnej vedeckej rady, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehotu na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa §2 ods.2

uznesenie 

Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá o žiadosti rozhodovala

prezenčná listina
 originál prezenčnej listiny je uložený a k nahliadnutiu u tajomíčky VR .
Podpisy sa anonymizujú z dôvodu ochrany osobnosti podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka.

 

Názov habilitačnej prednášky: Pamäťovo a výpočtovo efektívne prediktívne riadenie vibrácií implementované na mikropočítači
Zverejnenie habilitačnej prednášky:

na stránke STU: https://www.sjf.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=6146

v denníku SME: 18.1.2019

Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky a

dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce §1 ods.14

Habilitačná prednáška:

5. februára 2019 o 10.30 v miestnosti 023, SjF STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava

!!! POZOR zmena miesta konania obhajoby habilitačnej práce: miestnosť 442 !!!

Obhajoba habilitačnej práce:

5. februára 2019 o 08.00 v miestnosti 004, SjF STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava


Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

 

udelením titulu docent rektorom STU

s účinnosťou  od 13.03.2019       

Kontaktná adresa habilitanta

 SjF STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava

martin.gulan(at)stuba.sk