Prejsť na obsah
UDTK Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov

 

Bakalárseke štúdium

Absolvent bakalárskeho štúdia "Dopravná technika" získa základné vedomosti z predmetov všeobecného technického vzdelania, má všeobecný prehľad o strojárskej výrobe a jej riadení, odborné poznatky z oblasti automobilovej techniky, traktorov, pracovných strojov a lodí, poznatky z hodnotenia kvality a skúšobnítva v dopravnej technike a spôsobe plnenia legislatívnych požiadaviek kladených na výrobky študijného smeru. Široký základ teoretických a odborných predmetov dáva absolventovi trojročného štúdia variabilnosť pri uplatnení v praxi, najmä so zameraním na technickú činnosť v oblasti výroby, na konštruovanie častí dopravnej techniky, na strednú úroveň riadenia prevádzky dopravnej techniky, skúšobníctva, riadenia servisnej a poradenskej činnosti. Absolvent spĺňa všetky podmienky na zvyšovanie vzdelania v ďalšom stupni štúdia - inžinierskom (i v zahraničí).

Inžinierske štúdium

Profil absolventa tvoria znalosti teórie, konštrukcie, skúšania a prevádzky automobilov, traktorov, špeciálnej dopravnej techniky, stavby lodí, teórie a konštrukcie spaľovacích motorov. Absolvent je pripravený riešiť projekčné, konštrukčné a vývojové úlohy, s využitím moderných softvérových produktov, overovať dopravnú techniku z hľadiska jej funkčnosti a spoľahlivosti. Ovláda metódy teoretického a experimentálneho výskumu. Absolventi sa uplatnia ako výskumní a vývojoví pracovníci vedecko - výskumnej základne, v konštrukčných a projekčných oddeleniach výrobcov automobilov, spaľovacích motorov a lodí, ako pracovníci skúšobní a tiež v technických službách podnikov a organizácií pracujúcich s dopravnou technikou. V odbore motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá si vrámci študijného programu Automobily, lode a spaľovacie motory môže študent vybrať z piatich študijných zameraní: Motorové vozidlá, Lode, Spaľovacie motory, Autotronika a Lietadlá.