Prejsť na obsah
UDTK Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov

 

Rok 2006

 

Konferencie

 Borský,J., Patek,P.: Niektoré možnosti riešenia hausbotov ako rekreačných príbytkov, Zborník X. medziná-rodnej konferencie STROJNÉ INŽINIERSTVO ´2006, Strojnícka fakulta STU Bratislava, november 2006, ISBN 80-227-2513-7, str. 145-155, Zborník abstraktov s. 28.

Danko,J.: Modelovanie magnetoreologického tlmiča pruženia automobilu, Zborník X. medzinárodnej kon-ferencie STROJNÉ INŽINIERSTVO ´2006, Strojnícka fakulta STU Bratislava, november 2006, ISBN 80-227-2513-7, str. 160-167, Zborník abstraktov s. 30.

Danko,J., Vančo,M., Ferencey,V.: Analýza ovládateľnosti trojnápravového automobilu, Zborník X. medzi-národnej konferencie STROJNÉ INŽINIERSTVO ´2006, Strojnícka fakulta STU Bratislava, november 2006, ISBN 80-227-2513-7, str. 168-172, Zborník abstraktov s. 31.

Ferencey,V., Matej.J.: Energy Aspects Parallel Hybrid Electric Powertrain, Zborník 12. medzin. ved. konferencie VÝZBROJ A TECHNIKA POZEMNÝCH SÍL, Liptovský Mikuláš 2006, ISBN 80-8040-309-2, s. 126-130.

Gono,M., Pearson,R., Poloni,M.: A 2-D Axisymmetric Gas Flow Model, Journal of KONES Powertrian and Transport, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Vol.13, No. 2, ISSN 1231-4005, Warsaw september 2006, pp. 95-102.

Gono,M., Pearson,R., Poloni,M.: Development of 2D Axisymmetric Gas Flow Model for Integration with 1D Engine Gas Flow Simulation Code, Zborník XXXVII. medzin. konferencie katedier a pracovísk spaľo-vacích motorov českých a slovenských vysokých škôl KOKA 2006. ISBN 80-213-1510-5, ČZU Praha sept. 2006 str.21.1-21.8.

Kamenický, M., Zaťko, P., Petrák, P.: Nové možnosti identifikácie zdrojov zvuku z priemyslu, Zborník referátov z XI. Medzinárodného akustického seminára, Noise and vibration in practice. ISBN 80-227-2425-4, Kočovce, jún 2006, s.135

Kálman, P., Gono, M., Daniž, M., Polóni, M.: Optimalizácia spaľovacieho motora LGW 523 pre prevádz-ku na zemný plyn, Zborník XXXVII. medzin. konferencie katedier a pracovísk spaľovacích motorov čes-kých a slovenských vysokých škôl KOKA 2006. ISBN 80-213-1510-5, ČZU Praha sept. 2006 str.30.1-30.8.

Kálman, P., Daniž,M.: Optimalizácia spaľovacieho motora Lombardini LGW 523 ma palivo CNG pre aplikáciu v kogeneračnej jednotke, Zborník X. medzinárodnej konferencie STROJNÉ INŽINIERSTVO ´2006, Strojnícka fakulta STU Bratislava, november 2006, ISBN 80-227-2513-7, str. 173-182, Zborník ab-straktov s. 32.

Lešinský,J: Automotive Globalisation and Sector Succes in the CEE Countries, Journal of KONES Power-trian and Transport, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Vol.13, No. 2, ISSN 1231-4005, Warsaw sep-tember 2006, pp. 275-280.

Lešinský,J.: Trendy v automobilizácii a tlaky na inovácie v strednej Európe. Proceedings of International Symposium MOTOR FUELS 2006. MF – 2303, STSS, V.Tatry, 2006, ISBN 80-968011-3-9. s. 22 – 30.

Lešinský,J.: Looking At The Future Of Slovakia As A Centre Of European Manufacturing Excellence: Bu-ilding On The Region’s Industrial & Political Success,  www.presentation.wbr.uk, Bratislava, 2006, p.17.

Lešinský,J.: Present state and future of cars production in Slovak Republic. Proceedings of International Institute of Welding. Commission XII., Bratislava _London, 2006, p.8.

Lešinský,J.: Súčasné trendy v automobilovom priemysle. Zborník prednášok AUTO 2006, IIR Praha, 2006, s.15,

Matej,J., Danko,J., Ferencey,V., Šotník,J.: Analýza energetických tokov v hybridných pohonoch motoro-vých vozidiel, Zborník XXXVII. medzin. konferencie katedier a pracovísk spaľovacích motorov českých a slovenských vysokých škôl KOKA 2006. ISBN 80-213-1510-5, ČZU Praha sept. 2006 str.44.1-44.8.

Matej,J., Danko,J., Ferencey,V.: Toky energií a výkonov v hybridnej pohonnej sústave, Zborník 8. medzi-národnej vedeckej konferencie TRANSFER, ISBN 80-8075-154-4 Trenčín 2006, s.400-407. 

Patek,P., Šesták,P.: Využitie Ro-Ro technológií pri montáži mostových polí mosta Apollo (Košická), Zbor-ník X. medzinárodnej konferencie STROJNÉ INŽINIERSTVO ´2006, Strojnícka fakulta STU Bratislava, november 2006, ISBN 80-227-2513-7, str. 197-212, Zborník abstraktov s. 36.

Švarc,P.: Požiadavky na manévrovacie vlastnosti plavidiel pri vyhýbaní a obratoch,Zborník X. medziná-rodnej konferencie STROJNÉ INŽINIERSTVO ´2006, Strojnícka fakulta STU Bratislava, november 2006, ISBN 80-227-2513-7, str. 220-223, Zborník abstraktov s. 38.

Urban, J., Zacharda, M.: Inovácia vyššieho rádu pracovného obehu traktorového motora ZETOR TDI MSKDP-7.2 L, Zborník XXXVII. medzin. konferencie katedier a pracovísk spaľovacích motorov českých a slovenských vysokých škôl KOKA 2006. ISBN 80-213-1510-5, ČZU Praha sept. 2006 str.53.1-53.8.

 

Články v odborných časopisoch

Lešinský,J.: Autá: ČO a za koľko kupujeme. Auto magazín, príloha “Profi auto”. 03/2006, s 24 – 25, 

Lešinský,J.: Oko-litý svet automobilov, Auto magazín, príloha “Profi auto”. 04/2005, s 24 – 25, 2006,

Lešinský,J.: Od jednoduchosti k zložitej jednoduchosti. Auto magazín, príloha “Profi auto”. 05/2006, s 24 – 25,

Lešinský,J.: Cena paliva, Auto magazín, príloha “Profi auto”. 06/2006, s 24 – 25,

Lešinský,J.: Technicko – spoločenská téma ? Auto magazín, príloha “Profi au-to”. 07-08/2005, s 24 – 25,

Lešinský,J.: Automobily, automobily, automobily. Nový auto magazín, príloha “Profi auto”. 8/2006, s 24 – 25,

Lešinský,J.: Priemysel, automobily, ľudia. Nový auto magazín, príloha “Profi auto”. 9/2006, s 24 – 25,

Lešinský,J.: Multikulturálne tímy v automobilkách. Nový auto magazín, príloha “Profi auto”. 10/2006, s 24 – 25,

Lešinský,J.: In-ternacionalizácia vo výrobe automobilov. Nový auto magazín, príloha “Profi auto”. 11/2006, s 24 – 25,

Lešinský,J.: Kto nevie, ide svetom sám.  Nový auto magazín, príloha “Profi auto”. 12/2006, s 24 – 25

Patek,P.: Luxusné námorné jachty plávajú aj z Bratislavy, Strojárstvo-Strojírenství, ISSN 1335-2938, 7-8/2006, s.52-53,15

 

Znalecké posudky, expertízy, patenty

Polóni M.: Posudok na záverečnú prácu projektu APVT-20-010302: Efektívnejšie využitie primárnej ener-gie paliva progresívnym princípom premeny tepla na chlad termokompresiou v spaľovacom motore. Pre agentúru APVT, 3 strany, február 2006.

Polóni M.: Posudok návrhu  projektu LPP-0138-06: Chladiaci spaľovací motor pre dopravné prostriedky. Pre agentúru APVV, 10 strán, jún 2006.

 

Výskumné správy

Polóni M., Lach J., Daniž M., Kálman P.: Optimalizácia motora Martin Diesel Z 8403 pre kogeneračnú jednotku. Katedra automobilov, lodí a spaľovacích motorov, Strojnícka fakulta STU v Bratislave. Výskumná správa v rámci projektu VEGA 1/3171/06. 40 strán, december 2006