Prejsť na obsah
UDTK Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov

Rok 2006

Borský,J., Patek,P.: Niektoré možnosti riešenia hausbotov ako rekreačných príbytkov, Zborník X. medziná-rodnej konferencie STROJNÉ INŽINIERSTVO ´2006, Strojnícka fakulta STU Bratislava, november 2006, ISBN 80-227-2513-7, str. 145-155, Zborník abstraktov s. 28.

Danko,J.: Modelovanie magnetoreologického tlmiča pruženia automobilu, Zborník X. medzinárodnej kon-ferencie STROJNÉ INŽINIERSTVO ´2006, Strojnícka fakulta STU Bratislava, november 2006, ISBN 80-227-2513-7, str. 160-167, Zborník abstraktov s. 30.

Danko,J., Vančo,M., Ferencey,V.: Analýza ovládateľnosti trojnápravového automobilu, Zborník X. medzi-národnej konferencie STROJNÉ INŽINIERSTVO ´2006, Strojnícka fakulta STU Bratislava, november 2006, ISBN 80-227-2513-7, str. 168-172, Zborník abstraktov s. 31.

Ferencey,V., Matej.J.: Energy Aspects Parallel Hybrid Electric Powertrain, Zborník 12. medzin. ved. konferencie VÝZBROJ A TECHNIKA POZEMNÝCH SÍL, Liptovský Mikuláš 2006, ISBN 80-8040-309-2, s. 126-130.

Gono,M., Pearson,R., Poloni,M.: A 2-D Axisymmetric Gas Flow Model, Journal of KONES Powertrian and Transport, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Vol.13, No. 2, ISSN 1231-4005, Warsaw september 2006, pp. 95-102.

Gono,M., Pearson,R., Poloni,M.: Development of 2D Axisymmetric Gas Flow Model for Integration with 1D Engine Gas Flow Simulation Code, Zborník XXXVII. medzin. konferencie katedier a pracovísk spaľo-vacích motorov českých a slovenských vysokých škôl KOKA 2006. ISBN 80-213-1510-5, ČZU Praha sept. 2006 str.21.1-21.8.

Kamenický, M., Zaťko, P., Petrák, P.: Nové možnosti identifikácie zdrojov zvuku z priemyslu, Zborník referátov z XI. Medzinárodného akustického seminára, Noise and vibration in practice. ISBN 80-227-2425-4, Kočovce, jún 2006, s.135

Kálman, P., Gono, M., Daniž, M., Polóni, M.: Optimalizácia spaľovacieho motora LGW 523 pre prevádz-ku na zemný plyn, Zborník XXXVII. medzin. konferencie katedier a pracovísk spaľovacích motorov čes-kých a slovenských vysokých škôl KOKA 2006. ISBN 80-213-1510-5, ČZU Praha sept. 2006 str.30.1-30.8.

Kálman, P., Daniž,M.: Optimalizácia spaľovacieho motora Lombardini LGW 523 ma palivo CNG pre aplikáciu v kogeneračnej jednotke, Zborník X. medzinárodnej konferencie STROJNÉ INŽINIERSTVO ´2006, Strojnícka fakulta STU Bratislava, november 2006, ISBN 80-227-2513-7, str. 173-182, Zborník ab-straktov s. 32.

Lešinský,J: Automotive Globalisation and Sector Succes in the CEE Countries, Journal of KONES Power-trian and Transport, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Vol.13, No. 2, ISSN 1231-4005, Warsaw sep-tember 2006, pp. 275-280.

Lešinský,J.: Trendy v automobilizácii a tlaky na inovácie v strednej Európe. Proceedings of International Symposium MOTOR FUELS 2006. MF – 2303, STSS, V.Tatry, 2006, ISBN 80-968011-3-9. s. 22 – 30.

Lešinský,J.: Looking At The Future Of Slovakia As A Centre Of European Manufacturing Excellence: Bu-ilding On The Region’s Industrial & Political Success,  www.presentation.wbr.uk, Bratislava, 2006, p.17.

Lešinský,J.: Present state and future of cars production in Slovak Republic. Proceedings of International Institute of Welding. Commission XII., Bratislava _London, 2006, p.8.

Lešinský,J.: Súčasné trendy v automobilovom priemysle. Zborník prednášok AUTO 2006, IIR Praha, 2006, s.15,

Matej,J., Danko,J., Ferencey,V., Šotník,J.: Analýza energetických tokov v hybridných pohonoch motoro-vých vozidiel, Zborník XXXVII. medzin. konferencie katedier a pracovísk spaľovacích motorov českých a slovenských vysokých škôl KOKA 2006. ISBN 80-213-1510-5, ČZU Praha sept. 2006 str.44.1-44.8.

Matej,J., Danko,J., Ferencey,V.: Toky energií a výkonov v hybridnej pohonnej sústave, Zborník 8. medzi-národnej vedeckej konferencie TRANSFER, ISBN 80-8075-154-4 Trenčín 2006, s.400-407. 

Patek,P., Šesták,P.: Využitie Ro-Ro technológií pri montáži mostových polí mosta Apollo (Košická), Zbor-ník X. medzinárodnej konferencie STROJNÉ INŽINIERSTVO ´2006, Strojnícka fakulta STU Bratislava, november 2006, ISBN 80-227-2513-7, str. 197-212, Zborník abstraktov s. 36.

Švarc,P.: Požiadavky na manévrovacie vlastnosti plavidiel pri vyhýbaní a obratoch,Zborník X. medziná-rodnej konferencie STROJNÉ INŽINIERSTVO ´2006, Strojnícka fakulta STU Bratislava, november 2006, ISBN 80-227-2513-7, str. 220-223, Zborník abstraktov s. 38.

Urban, J., Zacharda, M.: Inovácia vyššieho rádu pracovného obehu traktorového motora ZETOR TDI MSKDP-7.2 L, Zborník XXXVII. medzin. konferencie katedier a pracovísk spaľovacích motorov českých a slovenských vysokých škôl KOKA 2006. ISBN 80-213-1510-5, ČZU Praha sept. 2006 str.53.1-53.8.

Rok 2007

Gono, Marek - Pearson, Richard - Polóni, Marián: Development of the 2-D axisymmetric gas flow model for integration with 1-D engine performance simulation software.
In: EAEC 2007. Proceedings: 11th European automotive congress. - Budapest /Hungary/, 30 May-1 June. - Budapest : Scientific Society of Mechanical Engineers, 2007. - CD Rom, [Projekt č.: 1/3171/06. - 13120200024]

Lešinský, Ján: Central European automotive production and innovation factor for global systems.
In: EAEC 2007. Proceedings: 11th European automotive congress. - Budapest /Hungary/, 30 May-1 June. - Budapest : Scientific Society of Mechanical Engineers, 2007. - CD Rom

Lešinský, Ján: Central european automotive production and innovation factor for global systems.
In: 11th European Automotive Congress. Automobile for the Future : EAEC 2007. - Budapest, Hungary, 30 May - 1 June 2007. - Budapešť : GTE, 2007. - CD Rom

Palčák, František - Presinszký, Gellért - Šotník, Ján: Determination of dynamic load and durability of crankshaft.
In: 11th European Automotive Congress. Automobile for the Future : EAEC 2007. - Budapest, Hungary, 30 May - 1 June 2007. - Budapešť : GTE, 2007. - CD Rom, [Projekt č.: 1/2092/05]

Borský, Jaroslav - Patek, Peter: Pohonné jednotky moderných riečnych lodí.
In: KOKA 2007 : Zborník. 38. medzinárodná vedecká konferencia pracovníkov katedier a pracovísk spaľovacích motorov vysokých škôl na Slovensku a v Čechách. - Bratislava, 17.-19. 9. 2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2714-3. - CD Rom, [Projekt č.: 1/3186/06]

Borský, Jaroslav - Patek, Peter – Novák, Matej: Kontajnerovec alebo Ro-Ro loď ako viacúčelové plavidlá.
In: ME 2007 : STROJNÉ INŽINIERSTVO 2007 : Zborník. 11. medzinárodná konferencia STROJNÉ INŽINIERSTVO 2007 - Bratislava, 29.-30. 11. 2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2768-6. 15s, Zb.abstr. s.42 - CD Rom, [Projekt č.: 1/3186/06]

Danko, Ján: Porovnanie modelov magnetoreologického tlmiča.
In: ME 2007 : STROJNÉ INŽINIERSTVO 2007 : Zborník. 11. medzinárodná konferencia STROJNÉ INŽINIERSTVO 2007 - Bratislava, 29.-30. 11. 2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2768-6. 8s, Zb.abstr. s.46- CD Rom,

Daniž, Marcel -  Kálman, Peter – Polóni Marián : Virtuálny model spaľovacieho motora.
In: ME 2007 : STROJNÉ INŽINIERSTVO 2007 : Zborník. 11. medzinárodná konferencia STROJNÉ INŽINIERSTVO 2007 - Bratislava, 29.-30. 11. 2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2768-6. 12s, Zb.abstr. s.44 - CD Rom, [Projekt ESF JPD 3 2005/NP1-047]

Ferencey, Viktor - Rojko, Eduard - Danko, Ján - Pavlov, Michal - Matej, Juraj: Skúsenosti z vývoja hybridnej pohonnej jednotky.
In: KOKA 2007 : Zborník. 38. medzinárodná vedecká konferencia pracovníkov katedier a pracovísk spaľovacích motorov vysokých škôl na Slovensku a v Čechách. - Bratislava, 17.-19. 9. 2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2714-3. - CD Rom, [Projekt č.: 1/2104/05]

Kálman, Peter – Daniž, Marcel – Polóni Marián: Plynový spaľovací motor pre kogeneračnú jednotku nízkeho výkonu.
In: ME 2007 : STROJNÉ INŽINIERSTVO 2007 : Zborník. 11. medzinárodná konferencia STROJNÉ INŽINIERSTVO 2007 - Bratislava, 29.-30. 11. 2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2768-6. 11s - CD Rom, [Projekt ESF JPD 3 2005/NP1-047]

Kálman, Peter - Polóni, Marián - Lach, Jan - Daniž, Marcel: Spaľovací motor pre mikrokogeneračnú jednotku.
In: KOKA 2007 : Zborník. 38. medzinárodná vedecká konferencia pracovníkov katedier a pracovísk spaľovacích motorov vysokých škôl na Slovensku a v Čechách. - Bratislava, 17.-19. 9. 2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2714-3. - CD Rom

Kálman, Peter: Spaľovací motor pre mikrokogeneračnú jednotku na palivo zemný plyn.
In: ERIN 2007. Education, Research, Innovation 2007 : Zborník prednášok. Bratislava 25.-26.4. 2007. - Bratislava : STU v Bratislave SjF KVT, 2007. - ISBN 978-80-227-2636-8. - CD Rom, [Projekt č.: 1/3171/06]

Lešinský, Ján: Efektívna spolupráca v Európskej únii na zvýšenie konkurenčnej schopnosti automobilového priemyslu v novej triáde.
In: Európska konferencia produktivity EPC 2007 a 10. národné fórum produktivity : Zborník prednášok. - Žilina, 23.-25. 10. 2007. - Žilina : Slovenské centrum produktivity, 2007. - ISBN 978-80-969391-7-6. - CD Rom

Lešinský, Ján: Emisie a pokroky v konštrukcii piestových spaľovacích motoroch.
In: KOKA 2007 : Zborník. 38. medzinárodná vedecká konferencia pracovníkov katedier a pracovísk spaľovacích motorov vysokých škôl na Slovensku a v Čechách. - Bratislava, 17.-19. 9. 2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2714-3. - CD Rom

Matej, Juraj: Optimálne riadenie výkonových tokov v paralelných hybridných pohonoch vozidiel.
In: ERIN 2007. Education, Research, Innovation 2007 : Zborník prednášok. Bratislava 25.-26.4. 2007. - Bratislava : STU v Bratislave SjF KVT, 2007. - ISBN 978-80-227-2636-8. - CD Rom

Patek, Peter – Merva, Zsolt – Szitás Tibor: Niektoré aspekty projektovania a stavby luxusných námorných motorových jácht.
In: ME 2007 : STROJNÉ INŽINIERSTVO 2007 : Zborník. 11. medzinárodná konferencia STROJNÉ INŽINIERSTVO 2007 - Bratislava, 29.-30. 11. 2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2768-6. 15s, Zb.abstr. s.58 - CD Rom, [Projekt č.: 1/3186/06]

Patek, Peter - Sztankay, Juraj: Vplyv charakteristiky motora a vrtule na dosiahnutú rýchlosť motorovej superjachty v režime kĺzania.
In: KOKA 2007 : Zborník. 38. medzinárodná vedecká konferencia pracovníkov katedier a pracovísk spaľovacích motorov vysokých škôl na Slovensku a v Čechách. - Bratislava, 17.-19. 9. 2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2714-3. - CD Rom, [Projekt č.: 1/3186/06]

Pavlov, Michal - Danko, Ján: Modelovanie hybridného hnacieho systému automobilu.
In: ERIN 2007. Education, Research, Innovation 2007 : Zborník prednášok. Bratislava 25.-26.4. 2007. - Bratislava : STU v Bratislave SjF KVT, 2007. - ISBN 978-80-227-2636-8. - CD Rom, [Projekt č.: 1/2104/05]

Pavlov, Michal: Výpočet dotykového napätia ozubených kolies automobilových prevodoviek.
In: ERIN 2007. Education, Research, Innovation 2007 : Zborník prednášok. Bratislava 25.-26.4. 2007. - Bratislava : STU v Bratislave SjF KVT, 2007. - ISBN 978-80-227-2636-8. - CD Rom [Projekt č.: 1/2104/05]

Petrák, Peter - Kamenický, Milan: Hluková záťaž z dopravy a možnosti jej znižovania.
In: KOKA 2007 : Zborník. 38. medzinárodná vedecká konferencia pracovníkov katedier a pracovísk spaľovacích motorov vysokých škôl na Slovensku a v Čechách. - Bratislava, 17.-19. 9. 2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2714-3. - CD Rom

Sztankay, Juraj - Németh, Jozef - Patek, Peter: Engine performance curves of the planning motor super-yachts.
In: CO-MAT-TECH 2007 : Proceedings of the 15th International Scientific Conference. Trnava, 18-19 October 2007 (2007). - Trnava : AlumniPress, 2007. - ISBN 978-80-8096-032-2. - CD Rom

Urban, Jaroslav - Lábaj, Ján: Aplikácia downsizingu zmenou počtu valcov pri rovnakej geometrii valcovej jednotky automobilových motorov.
In: KOKA 2007 : Zborník. 38. medzinárodná vedecká konferencia pracovníkov katedier a pracovísk spaľovacích motorov vysokých škôl na Slovensku a v Čechách. - Bratislava, 17.-19. 9. 2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2714-3. - CD Rom

Lešinský, Ján: Competitiveness increase of STU graduates in EU. In: Technické vzdelávanie v globalizovanej spoločnosti : Zborník prednášok. - Bratislava, 2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - CD Rom

Lešinský, Ján: Trendy vo využívaní zdrojov energií pre dopravu. In: Program rozvoja CNG v doprave na Slovensku : Odborná konferencia. Bratislava, 15. - 16. mája 2007. - Bratislava : Slovenská plynárenská agentúra, 2007. - ISBN 978-80-89095-34-6. - nestr.

Lešinský, Ján: ZSVTS - ciele a úlohy 2008. In: FIRE SAFETY 2007 : International seminar meeting, Bratislava 22.-25. 10. 2007. - Bratislava : ZSVTS, 2007. - CD Rom

Patek, Peter: Luxurious Sea Motor Superyachts from Producction of Danube Marine Consulting, Ltd. Bratislava. In: Snem MAJSTRI CECHU LODIARSKEHO 2007: Komárno 11. 5. 2007. 45s.– MCL 2007. - CD Rom

Patek, Peter – Šesták, Pavol: Montáž mostových polí mosta APOLLO (Košícká). In: Snem MAJSTRI CECHU LODIARSKEHO 2007: Komárno 11. 5. 2007. 50s.– MCL 2007. - CD Rom