Prejsť na obsah
Oddelenie jazykov a spoločenských vied

Samostatná katedra jazykov vznikla na Strojníckej fakulte už v 60-tych rokoch 20. storočia (predtým spoločná Katedra jazykov pre Elektrotechnickú a Strojnícku fakultu SVŠT). Poskytovala základné štúdium cudzích jazykov na všetkých úrovniach, ako aj vyučovanie odborného jazyka pre pokročilých (ruština, angličtina, nemčina, francúzština a španielčina). Zabezpečovala  aj jazykové vzdelávanie študentov vedeckej ašpirantúry (titul Kandidát vied – CSc., dnes PhD.)  a kurzy pre zamestnancov - expertov  (odborníkov, ktorí boli vyslaní na dlhšie obdobie do zahraničia). V roku 1981 sa jednotlivé katedry pri fakultách SVŠT zlúčili do celoškolského pracoviska – Katedry jazykov SVŠT pod vedením Doc. PhDr. Eleny Beranovej, CSc. Nastalo postupné prelínanie odbornosti v rámci jazykového vzdelávania, učitelia sa museli preorientovať aj na vyučovanie iných terminologických okruhov.

Hoci sa presadzovala tendencia zachovať špeciálne vyučovanie odbornosti v rámci jazykov, tento model sa neosvedčil a v roku 1990 sa tzv. „veľká katedra“ opäť rozdelila na špecializované Katedry jazykov pri jednotlivých fakultách. Vedúcim katedry jazykov pri SjF sa stal PhDr. Jozef Galata, CSc., ktorý viedol pracovisko až do roku  2012,  potom sa stala vedúcou Mgr. Katarína Vassalová. Na katedre jazykov sa po r. 1990 začali vyučovať aj spoločenské vedy, ktoré sa pôvodne zabezpečovali na samostatnej celoškolskej katedre.   

V tom čase sa na pracovisku utlmilo vyučovanie ruštiny a viac pozornosti sa začalo venovať metodike vyučovania tzv. „západných“ jazykov – angličtiny a nemčiny. Na katedre aktívne pôsobili zahraniční lektori: Chris Hampton, Barrie Robinson, Kevin Slavin, Malcolm Jones pre AJ a Elga Thurmer a Sigrid pre NJ.

Veľkým prínosom bol britský lektor Barrie Robinson - zástupca British Council na Slovensku, ktorý sa špecializoval na metodiku vyučovania angličtiny ESP („English for specific purposes“). Viedol semináre pre učiteľov angličtiny s celouniverzitnou pôsobnosťou a metodicky usmerňoval písanie moderných vysokoškolských učebníc. Pod jeho vedením kolektív autorov A. Kucharíková – J. Galata – K. Slavin spracovali ESP materiál špecializovaný na anglickú strojársku  terminológiu do knižky „English for students of mechanical engineering“, ktorá vyšla vo viacerých vydaniach a plnila funkciu hlavnej VŠ učebnice od r. 1997 do r.2011. Neskôr bola nahradená modernejšou a širšie koncipovanou učebnicou autorov A. Kucharíková – M. Jones – J. Galata: English in Mechanical Engineering, ktorá vznikla na báze spolupráce s odbornými katedrami a používa sa dodnes.

Po veľkej reorganizácii STU v roku  2007 a vzniku ústavov združujúcich niekoľko katedier  na jednotlivých fakultách sa Katedra jazykov SjF začlenila do novovzniknutého Ústavu prírodných, humanitných a spoločenských vied SjF STU. Súčasťou ústavu boli oddelenia matematiky,  fyziky,  jazykov a telesnej výchovy, pričom každé pracovisko si zachovalo svoju autonómiu. Tento model však nebol ideálny a v r. 2011 sa ústav rozdelil na Ústav matematiky a fyziky a Centrum jazykov a športu. V r. 2017 bol názov zmenený na Ústav jazykov a športu - organizačne sa delí na Oddelenie jazykov a spoločenských vied a Oddelenie telesnej výchovy.

Naši bývalí kolegovia