Prejsť na obsah
Matematika


Oddelenie matematiky
Ústavu matematiky a fyziky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave


Vedúca oddelenia matematiky: RNDr. Daniela Richtáriková, PhD. 


Oddelenie matematiky má 10 zamestnankýň a zamestnancov.

Na oddeleni v súčasnosti pôsobia:

1 docentka a 1 docent

doc. RNDr. Ivan Janiga, Phd.
doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.

8 odborných asistentiek a asistentov

RNDr. Július Cibula, CSc.
RNDr. Jana Gabková, PhD.
Mgr. Monika Kováčová, PhD.
Mgr. Peter Letavaj, PhD.
Mgr. Milada Omachelová, PhD.
Mgr. Monika Prášilová, PhD.
RNDr. Daniela Richtáriková, PhD.
RNDr. Viera Záhonová, CSc.

 

Činnosť katedry matematiky, tohto času Oddelenia matematiky, je veľmi rozsiahla a všestranná. Členky a členovia oddelenia sa venujú pedagogickej aj vedeckej činnosti, prezentujú výsledky svojej práce na mnohých konferenciách doma i v zahraničí, sú zapojení do riešenia medzinárodných projektov.

Oddelenie má bohatú publikačnú činnosť, práce jej členiek a členov sú publikované vo vedeckých aj odborných časopisoch a v zborníkoch konferencií s medzinárodným ohlasom.

Členky a členovia oddelenia vyvíjajú aktivity aj v oblasti aktualizácie výučby matematiky a geometrie s podporou počítačov, vo výučbe sa používajú progresívne metódy a softvér, napr. Mathematica, Statgraph, Matlab, Maple, GeoGebra a i., ako i vlastné programové produkty.

Oddenie má bohatú spoluprácu s katedrami matematiky na ostatných fakultách STU, ako i na iných technických univerzitách doma i v zahraničí.

 

Pedagogická činnosť

Oddelenie matematiky zabezpečuje výučbu v základnom štúdiu bakalárskom i inžinierskom, ako aj na doktorandských študijných programoch.
Ponúka širokú paletu povinných, povinne voliteľných a odporúčaných predmetov. Oddelenie zabezpečuje nasledujúce predmety

- v bakalárskom štúdiu

1. ročník: Matematika I, Matematika IIProgramovanie, Doplnkové cvičenia z matematiky, Zaujímavá matematika a fyzika

2. ročník: Numerická matematika, Konštrukčná geometria a Základy štatistickej analýzy 

3. ročník: Vybrané kapitoly z matematiky

- v inžinierskom štúdiu

1. ročník: Algebraické štruktúry, Štatistické analýzy, Systémy diferenciálnych rovníc, Vektorová analýza

- v doktorandskom štúdiu

Vybrané kapitoly z matematiky, Optimalizačné metódy odboru, Špeciálne diferenciálne rovnice v odbore

Výučba vo všetkých predmetoch základného štúdia prebieha od školského roku 1994/1995 aj v angličtine.

 

Vedecko-výskumná činnosť

Vedecko-výskumná činnosť Oddelenie teoretických základov strojníctva je orientovaná na oblasti:

teoretická

diferenciálne rovnice

diferenciálna geometria kriviek, plôch a masívov

geometrické štruktúry počítačovej grafiky

lineárna algebra

numerická analýza

štatistika

zobrazovacie metódy

aplikačná

fraktálová geometria

geometrické modelovanie

štatistické metódy v riadení kvality

pedagogika výučby matematiky a geometrie

 

Výsledky vedeckej činnosti oddelenia sú publikované v domácich i zahraničných časopisoch a prezentované na vedeckých fórach doma i v zahraničí.

Zoznam všetkých publikácií katedry v rokoch 1999 - 2013 je prístupný na stránke katedry v záložke publikácie.

 

Spolupráca

Oddelenie spolupracuje s inými katedrami-oddeleniami matematiky na ostatných fakultách STU a na iných univerzitách:

v Slovenskej republike

MtF STU Trnava, FMFI UK Bratislava, Žilinská univerzita, TU Košice,

TU Zvolen, Poľnohospodárska univerzita Nitra

v Českej republike

ČVUT Praha, Západočeská univezita Plzeň, TU Brno, TU Ostrava

v iných krajinách

Commilas University in Madrid, Spain

Coventry University, United Kingdom

Kongsberg University, Norway

Kuopio University, Finland

Limerick University, Ireland

Plovdiv University, Bulgaria

Politechnika Slaska Gliwice, TU Cracow, Poľsko

Sogn og Fjordane University, Norway

TU Wien, TU Graz, Rakúsko

University of Salamanca, Spain

University of Zagreb, University of Rijeka, Chorvátsko

Univerza Ljubljana, Slovenia

TU Budapest, University of Miskolc, Maďarsko

 

Členstvo vo vedeckých výboroch a inštitúciách

Výbory medzinárodných vedeckých konferencií

Aplimat - International Conference on Applied Mathematics, Slovakia

Symposium on Computer Geometry SCG, Slovakia

SEFI European Seminars on Mathematics in Engineering Education

COMPUGRAPHICS, France

Computer Graphics and Image Processing GKPO, Poland

Geometria i komputer, Polska

Seminar Geometry and Graphics in teaching contemporary engineer

 

Redakčné a recenzné rady domácich a zahraničných vedeckých časopisov

G, slovenský časopis pre geometriu a grafiku

Journal for Geometry and Graphics, Austria - Japan

Machine GRAPHICS & VISION, Poland

Zentralblatt für Mathematik

 

Zahraničné vedecké spoločnosti

International Society for Geometry and Graphics

ISO/TC 69/SC3/WG3 pracovná skupina WG3 v rámci technického výboru TC69 a subkomisia SC3 pre spracovanie ISO noriem

SEFI Mathematics Working Group - predsedníctvo

 

Celoštátne odborné komisie a inštitúcie

Slovenská spoločnosť pre Geometriu a Grafiku  SSGG

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť

Technická normalizačná komisia TNK 71 - Aplikácie štatistických metód

CERTIWELD - certifikačný orgán systémov kvality

 

Iná činnosť oddelenia


Každoročná organizácia medzinárodnej konferencie o aplikovanej matematike  APLIMAT


Každoročná organizácia medzinárodnej konferencie Symposium on Computer Geometry  SCG


Členstvo v dizertačných a habilitačných komisiách s celoštátnou pôsobnosťou


Prednášková činnosť - vyžiadané odborné a aplikačné prednášky


Organizácia kurzu opakovania stredoškolskej matematiky

 

Posledná zmena:30.09.2016

zodpovedný redaktor  a  Daniela Velichová