Prejsť na obsah
Matematika
 50. VÝROČIE
založenia samostatného pracoviska matematiky na SjF STU
Posledná zmena:8.10.2011

V dňoch 6. a 7. októbra 2011 prebiehali na SjF STU podujatia pripomínajúce 50. výročie založenia samostatného fakultného pracoviska matematiky, ktorým sa stala Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie Strojníckej fakulty vtedajšej Slovenskej vysokej školy technickej ustanovená 1. 9. 1961, 10 rokov po vzniku samostatnej Strojníckej fakulty SVŠT. V poobedňajších hodinách dňa 6. októbra sa na SjF STU konalo matematické popoludnie, na ktorom odzneli zaujímavé prednášky z matematiky, doc. RNDr. Ing. B. Harman: n-rozmerná hyperguľa, jej záhady, krása, a aplikácie, doc. RNDr. D. Velichová, CSc.: Súčasná matematika v geometrickom zrkadle a Mgr. M. Kováčová, PhD.: Na hranici medzi vedou a umením. Slávnostná akadémia pripomínajúca vznik katedry a jej postupné premeny až na dnešný Ústav matematiky a fyziky SjF STU sa konala dňa 7.10. 2011 za prítomnosti mnohých bývalých zamestnancov. Medzi pozvanými hosťami bolo aj niekoľko zakladajúcich členov a dlhoročných pracovníkov katedry, ktorí sa významnom mierou podieľali na formovaní matematického vzdelávania na Strojníckej fakulte, napr. doc. RNDr. Oľga Klaučová, CSc., doc. RNDr. Jozef Abrhan, CSc., doc. RNDr. František Šišolák, CSc., RNDr. Ing Gabriel Oravec, a mnoho ďalších. Prítomní spomínali na významné osobnosti matematiky, ktoré pôsobili na katedre, akými boli prof. RNDr. Ján Ivan, CSc., autor ocenenej učebnice matematiky pre technické univerzity Matematika I a II a prof. RNDr. Jozef Eliáš, CSc., jeden z autorov doteraz neprekonanej série zbierok úloh pre technické univerzity, Eliáš - Horvát - Kajan: Zbierka úloh z vyššej matematiky 1 - 4. Podujatie malo slávnostný ráz, bolo dôstojnou pripomienkou významného jubilea a nevšednou príležitosťou zamyslieť sa nad nezastupiteľným poslaním matematiky v technickom vzdelávaní a jej postavením v súčasných podmienkach vzdelávacieho systému v SR. Vylúčenie matematiky z povinných predmetov maturitnej skúšky, ktoré sa nelichotivo premieta do nedostatočnej úrovne matematických poznatkov absolventov stredných škôl, do značnej miery ovplyvňuje aj ich ďalšie študijné výsledky a výučbu matematiky na fakultách technických univerzít.

Daniela Velichová

 

ďalšie fotografie zo stretnutia