Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu na podporu tímových projektov mladých výskumníkov v podmienkach Strojníckej fakulty STU v Bratislave (ďalej len Program).

Termín vyhlásenia výzvy: 01. jún 2016
Konečný termín na predkladanie žiadostí: 1. júl 2016
Celková alokovaná finančná čiastka na projekty: 20.000,- €
Financovanie na 2 roky trvania projektu: Max. dotácia 4 000,- € na projekt bez tematického obmedzenia na celú dobu riešenia projektu. Prvým rokom max. 1 500,- € , druhým rokom 2 500,- €.

Počet podporených projektov sa v konečnom rozhodovaní nastaví tak, aby celková dotácia na všetky projekty nepresiahla vyčlenenú sumu (20 000,- €).

Predpokladaný začiatok riešenia projektu: 1. august2016
Koniec riešenia projektu: 31. júl 2018

1. Účel poskytnutia grantu

Účelom poskytnutia grantu je krytie nákladov spojených s riešením výskumných (vedeckých, technických) projektov (ďalej len Projekty) tímových projektov mladých výskumníkov SjF STU v Bratislave. Projekty môžu nadväzovať na existujúce výskumné projekty a sústrediť sa na ich čiastkové ciele, ktoré sa v predkladanom projekte rozvinú. Týmto sa vytvorí priestor pre rozvoj osobnosti, samostatnosti a kreativity mladých výskumných pracovníkov v oblasti ich pôsobnosti. Finančné prostriedky sa poskytnú najdlhšie na dobu platnosti pracovnej zmluvy, prípadne do termínu konania obhajoby dizertačnej práce u doktoranda.

2. Formálne náležitosti žiadosti

Žiadosť o grant musí obsahovať:
a) názov projektu,
b) vedný odbor, v ktorom sa projekt rieši,
c) údaje o žiadateľovi/zodpovednom riešiteľovi (meno, priezvisko a tituly, dátum narodenia, pracovisko v rámci SjF STU v Bratislave, adresa, kontaktné údaje – telefón a e-mail, pracovno-právne zaradenie žiadateľa),
d) počet spoluriešiteľov (údaje o spoluriešiteľoch sa uvedú v rovnakej štruktúre ako údaje o zodpovednom riešiteľovi),
e) celková suma požadovaná na bežné výdavky vrátane časového harmonogramu predpokladaného čerpania finančných prostriedkov,
f) vyhlásenie žiadateľa o správnosti údajov uvedených v žiadosti,
g) vyjadrenie vedúceho pracoviska k predkladanému návrhu projektu s deklarovaním personálnych zámerov týkajúcich sa riešiteľov navrhovaného projektu, h) ďalšie súčasti žiadosti:

  • anotácia projektu (v rozsahu max. 20 riadkov), 
  • popis vedeckých cieľov projektu, 
  • popis súčasného známeho stavu problematiky, ktorá má byť riešená v projekte, 
  • návrh a metodika riešenia problému v projekte a očakávané výstupy, 
  • rozpočet po položkách projektu so stručným odôvodnením.  

Návrh predkladá zodpovedný riešiteľ. Predkladateľ návrhu okrem vyššie uvedených náležitostí predloží tiež vedeckú, prípadne vedecko-pedagogickú, charakteristiku zodpovedného riešiteľa navrhovaného projektu a v prípade uchádzačov z radov študentov tretieho stupňa štúdia aj hodnotenie ich študijných povinností, účasť na konferenciách, publikačnú aktivitu a pod.

3. Oprávnení žiadatelia

Oprávnenými žiadateľmi a členmi riešiteľského kolektívu sú osoby, ktoré neprekročili ku dňu podania žiadosti vek 33 rokov a sú: študentmi dennej formy študijného programu tretieho stupňa a/alebo vysokoškolskí učitelia alebo výskumní pracovníci zamestnaní na STU na ustanovený týždenný pracovný čas do 3 rokov po skončení tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (PhD.).

4. Obmedzenia činností a nákladov

Výdavky spojené s riešením projektu sa nesmú použiť na krytie osobných nákladov.

5. Predkladanie žiadostí

Kompletné žiadosti o poskytnutie grantu v dvoch origináloch spolu s prílohami doručte do termínu na predkladanie žiadostí na Projektové oddelenie na dekanáte SjF STU v Bratislave.

6. Kritériá prideľovania projektov

Predložené žiadosti sa vyhodnocujú z hľadiska splnenia formálnych a technických požiadaviek; žiadosti nesplňujúce ustanovené požiadavky sú z hodnotenia vyradené. Výsledné poradie žiadostí sa určí na základe hodnotení členov hodnotiacej komisie. Podmienkou pre schválenie projektu a pridelenie finančných prostriedkov je minimálne jedna publikácia v kategórii „A“ alebo „B“ pre habilitačné a inauguračné konania v príslušnej oblasti výskumu po prvom roku riešenia projektu, t.j. do 31. júla 2017. Nesplnením tejto podmienky sa projekt ukončuje s nutnosťou vyrovnania poskytnutých nákladov ako neoprávnených výdavkov projektu.

7. Predloženie záverečnej správy

Žiadateľ, ktorému bude pridelený grant na riešenie projektu, je povinný predložiť prodekanovi pre vedu a výskum záverečnú správu o riešení projektu a správu o finančnom čerpaní pridelených prostriedkov, a to najneskôr mesiac po skončení riešenia projektu. Súčasťou správy budú kópie publikovaných výstupov (publikácie v časopisoch, zborníkoch, abstrakty z konferencií a pod.). Minimálne jedna publikácia musí byť v kategórii „A“ pre habilitačné a inauguračné konania v príslušnej oblasti výskumu. Nesplnením tejto podmienky sa projekt považuje za nesplnený s nutnosťou vyrovnania poskytnutých nákladov ako neoprávnených výdavkov projektu za druhý rok riešenia projektu. Záverečná správa sa predkladá v dvoch vyhotoveniach a je podkladom pre záverečné hodnotenie plnenia úloh.

Výzva