Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, v súlade s § 77 ods.1) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa:

1 funkčné miesto docent pre odbor 5.2.16 Mechatronika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto docenta:
- vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
- akademický titul PhD. v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
- odborná prax min. 10 rokov,
- vedecko-výskumná činnosť v príslušnom odbore min. 10 rokov,
- znalosť cudzieho jazyka.

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov (2008 – 2013).

Termín nástupu: 1.9.2013

Forma výberového konania: písomná

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 20.08.2013. Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.

oznam v PDF