Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Romana Budiského

v študijnom programe: Kvalita produkcie
študijný odbor: 5.2.57 kvalita produkciesa uskutoční dňa 21. augusta 2012 o 10:00 hod.

v miestnosti č. 442 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava.

Názov DP: „Stratégia merania na súradnicových meracích strojoch – príspevok k hodnoteniu geometrických odchýlok tolerovaných útvarov vzťahovaných k základniam“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Aleš Krsek, PhD. (SjF STU v Bratislav
prof. Dr. Ing. Ivan Kuric (SjF ŽU Žilina)

Školiteľ:
doc. Ing. Marián Králik, PhD. (SjF STU v Bratislave)

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.