Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

 Haralda Szökyho, MSc.

v študijnom programe:   Aplikovaná mechanika
študijný odbor:   5.1.7 Aplikovaná mechanika

sa bude konať dňa 1.6.2016 o 10:00 hod.
na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Optimalizácia sacieho filtra v piestovom kompresore“

Oponenti dizertačnej práce:  
doc. Ing. Karel Frydrýšek, PhD. – VŠB TU Ostrava
prof. Ing. Milan Žmindák, CSc. – Strojnícka fakulta ŽU v Žiline

Školiteľ:  
doc. Ing. Roland Jančo, PhD. – SjF STU Bratislava

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.